Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

25 FS 2021:6 A 5

Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om Lokala ordningsföreskrifter Piteå kommun enligt kommunfullmäktiges beslut 2020-05-18 § 82

Utkom från trycket den 26 april 2021.

Piteå kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Med sammanhållen bebyggelse menas den definition som Samhällsbyggnadsnämnden fastställt 2017-01-19 §15:En samling av 20 fastigheter eller fler där avståndet mellan huvudbyggnaderna inte överstiger 50 meter.

Kartbilagan för sammanhållen bebyggelse är översiktlig, En mer detaljerad karta finns att tillgå via kommunens karttjänst.

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Piteå kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 20 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelsen i 20 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen.

Med stöd av 1 kap 2 § andra stycket samt 3 kap i ordningslagen ska vid tillämpning av dessa föreskrifter följande områden jämställas med offentlig plats:

Området vid Piteå stadsförsamlings kyrka (Kyrkbacken)

Samtliga begravningsplatser

Pite Havsbad

Arenaområdet (Nolia)

Norrstrandsområdet

Grisberget

Strömlidaområdet

Motionsspåret på Furuberget

Grönområdet mellan Svartudden och Strömbacka strand

Områdena finns redovisade på en till dessa föreskrifter bifogad karta.

4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 9 § första stycket, 10, 21 och 22 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor m m

5 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter,

brandsläckningsutrustningar och utrymmesvägar blockeras eller att räddningstjänstens

arbete hindras.

Schaktning, grävning m m

6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Containrar

7 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Markiser, flaggor och skyltar

8 § Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2.30 2,5 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4.80 4,5 meter.

Affischering

9 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål och som uppsatts med vederbörligt tillstånd. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Högtalarutsändning

10 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Förtäring av alkohol

Spritdrycker, vin öl, cider samt andra alkoholhaltiga drycker eller preparat med en alkoholhalt överstigande 2,25 volymprocent, får inte förtäras på offentlig plats inom kommunens tätorter, eller plats som jämställs med offentlig plats enligt 3 §, annat än i samband med tillåten servering därav.

För Pite Havsbad undantas plats som hyrs ut för tält- husvagns-, husbils- och husbusscamping, samt områden i anslutning till bungalows och campingstugor från förbudet. Förbudet gäller dock på vägarna, och allmänna parkeringsytor inom dessa områden.

Försäljning

Torghandel

12 a) § Bestämmelserna om torghandel är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel: Rådhustorget, Öjatorget samt Porsnästorget. Se avgränsning i kartbilaga.

Ansökan om torghandelsplats lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden, Piteå kommun.

Lämplig plats tilldelas med hänsyn till varje ansökan; dess art, storlek och utformning. Fler än en plats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till tillgången på platser. Innehavarens rätt att använda platsen får inte överlåtas till någon annan. Om innehavaren av en plats inte intagit platsen vid försäljningstidens början, eller inte meddelat att platsen kommer nyttjas senare, har kommunen rätt att upplåta platsen till någon annan.

Torghandel får ske alla helgfria måndagar-fredagar klockan 10:00-18:00 samt dag före helgdag klockan 10:00-16:00, om inte Samhällsbyggnadsnämnden meddelar undantag. Platsen får tidigast beredas en timme innan försäljningstidens start och ska vara avlägsnad senast en timme efter tidens slut.

Varor och redskap ska placeras enligt Samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Om fordon behöver framföras för av- och pålastning ska tillstånd om dispens från lokala trafikföreskrifter sökas och sedan godkännas av Samhällsbyggnad.

För uppställning av fordon eller släpvagn på torgplats krävs tillstånd av Samhällsbyggnadsnämnden. Tillstånd kan medges om detta krävs för att klara försäljning.

Sprängmedel, knivar, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas. Vid försäljning av livsmedel gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen (1971:511) och livsmedelsförordningen (1971:807) samt föreskrifter med stöd av dessa.

Ambulerande försäljning

12 b) § Ambulerande försäljning får inte ske på följande platser: Rådhustorget, Storgatan delen Västergatan-Rådhustorget, Uddmansgatan delen Hamngatan-Prästgårdsgatan, se avgränsning i kartbilaga.

Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap 1 § ordningslagen.

Camping

13 § Camping som inte sker på campinganläggning är förbjuden inom områden med detaljplan eller sammanhållen bebyggelse samt Sandängesstranden och norra sidan Pitsund, enligt kartbilaga, om inte särskilt tillstånd givits av Samhällsbyggnadsnämnden.

Hundar och katter

14 § Hundens eller kattens ägare, den som tagit emot en hund eller katt för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund eller katt är skyldig att följa bestämmelserna i 15-19 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad, väktarhund eller för polishund i tjänst.

15 § Hundar ska hållas kopplade inom alla offentliga platser samt följande motionsspår:

Grisberget

Strömlida

Klubbgärdsberget

Motionsspåret på Furuberget

Vad här sagts gäller inte inom områden för fritidsbebyggelse.

Tikar skall dessutom under löptid hållas kopplade på alla offentliga platser samt inom alla områden som kommunen enligt 3 § jämställt med offentlig plats.

16 § När en hund eller en katt inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer, om katten inte är chipmärkt.

17 § Hundar får inte vistas på begravningsplatser.

Föroreningar efter hundar ska plockas upp på offentliga platser och alla områden som kommunen enligt 3 § jämställt med offentlig plats samt alla gång- cykel- och mopedvägar som är utmärkta med skyltar.

Vad här sagts gäller inte inom industriområden.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

20 § Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från följande platser: Piteå Älvdals sjukhus och äldreboenden inom Piteå kommun. Det är också förbjudet att använda pyrotekniska varor inom galleriorna.

Tillstånd kan behövas för att avfyra fyrverkerier både utomhus och inomhus, bestämmelser återfinns på Polisens hemsida.

Sprängning och skjutning med eldvapen m m

21 § Tillstånd av polismyndighet krävs för sprängning och skjutning med eldvapen samt kolsyre-, luft-, fjädervapen eller motsvarande som avses i 2 kap 1 § 2 stycket vapenlagen inom följande områden: Grisberget, Strömlidaområdet och motionsspåret på Furuberget.

22 § Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas utan polismyndighetens tillstånd på följande platser: Alla offentliga platser inom detaljplanelagda områden, samt Grisberget, Strömlidaområdet och motionsspåret på Furuberget.

Ridning

23 § Ridning får inte ske i följande motionsspår: Grisberget, Strömlida och Lindbäcksstadion.

Avgift för att använda offentlig plats

24 § För upplåtelse av offentlig plats i samband med offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster eller annan användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

25 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-8 §§, 9 § första stycket, 10 och 11 §§, 12 § första stycket, 13, 15-23 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2020-05-21

_________________________________________

LÄNSSTYRELSEN


Ursprungligen publicerat den 26 april 2021.

Kontakt