Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

25 FS 2021:5 A 4

Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om Lokala ordningsföreskrifter Arvidsjaur kommun enligt kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15 § 93 

Utkom från trycket den 26 april 2021.

Vad säger ordningslagen {1993:1617) om offentlig plats

1 kap. 2 § Med offentlig plats enligt denna lag avses;

1. allmänna vägar

2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål

3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har upplåtits

för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt

4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får föreskriva att anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana områden, om de inte omfattas av bestämmelserna i första stycket, skall jämställas med offentliga platser vid tillämpning av 3 kap. och av lokala föreskrifter, under förutsättning att områdena är tillgängliga för allmänheten.

Om ett område eller utrymme som avses i första stycket är tillgängligt för allmänheten endast under vissa tider, är det offentlig plats under dessa. Detsamma gäller områden som omfattas av en föreskrift enligt andra stycket.

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i ordningslagens (1993:1617) kap.3

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna

ordningen i Arvidsjaurs kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 21 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt ordningslagen 1 kap 2 § andra och fjärde punkten, om inte annat anges. För områden som

kommunen upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.

3 § Punkt 1: Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa lokala ordningsföreskrifters §§ 9, 10, och till vissa delar § 14 skall, med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med, offentlig plats:

Del av kvarteret Lommen

Busstationen och dess parkering

Medborgarhuset och dess parkering

Kommunhuset och dess parkering

Badhusparken

Idrottsplatsen (IP) med tillhörande ytor

Sandbackaskolan

Ringelskolan

Fridhemsskolan

Nyborgs förskola

Punkt 2: Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa lokala ordningsföreskrifters §§ 12, 14 och 18 20 skall, med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden

jämställas med offentlig plats: Kyrkogårdar och begravningsplatser i Arvidsjaur, Glommersträsk och Moskosel.

Punkt 3: Anlagda motions- och skidspår vad gäller tillämpningen i §§ 16 och 18: Rymmarstadion, Kommunspåret, Glommersträsk, Lauker, Moskosel och Abborrträsk.

4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 § , 10 § första stycket och 11 § , bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor m.m.

5 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras. Lastpallar, emballage och liknande får inte förvaras på offentlig plats.

Schaktning, grävning

6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Störande buller

7 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Containrar

8 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Markiser, flaggor och skyltar

9 § Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,5 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,5 meter på offentlig plats eller plats som likställs med offentlig plats enligt 3 § punkt 1 i denna föreskrift.

Affischering

10 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats eller plats som likställs med offentlig plats enligt 3 § punkt 1 i denna föreskrift.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp

annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Högtalarutsändning

11 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Förtäring av alkohol

12 § Spritdrycker, vin, starköl och starkcider får inte förtäras inom nedanstående områden, om inte tillstånd till servering föreligger.

Badhusparken

Busstationen och dess parkering

Camp Gielas badstrand (inkl. bryggor)

Del av kvarteret Lommen

Fastigheten Renen 14 (området utomhus kring OKQ8)

Fridhemsskolan

Garvaregatan

Harens förskola

Hälsocentralen med omnejd

Idrottsplatsen (IP) med tillhörande ytor

Johannaparken

Kommunhuset och dess parkering

Köpmantorget

Lappstaden

Marklundsparken

Medborgarhuset och dess parkering

Parkskolan och förskolan Ängen i Glommersträsk

Nyborgs förskola

Nyborgsgatan

Nyborgstjärn samt angränsande områden

Nygatan

Ringelskolan

Ripans förskola

Sandbackaskolan

Skarinlunden

Skogsbackens förskola

Stationsgatan

Storgatan

Stortorgets förskola

Västlundavägen

Västra Skolgatan

Östra Skolgatan

Östra Strandvägen

Områden som omfattas enligt Bilaga 1 - kartbilaga om vilka områden som berörs av alkoholförbudet.

Tillfällig försäljning

13 § För tillfällig försäljning gäller Arvidsjaurs kommuns torgstadga.

Camping

14 § Camping inom område som utgör eller jämställs med offentlig plats får endast ske på för ändamålet särskilt anvisade platser samt under de tider som särskilt föreskrivits. Camping får ej heller ske inom badplatser om där ej avsatts särskilda områden för campingändamål.

Badförbud

15 § Badförbud råder enbart då särskilda föreskrifter utfärdats av miljökontoret/miljö- bygg och hälsoskyddsnämnden.

Anordningar

16 § Det är förbjudet att på eller i anslutning till offentlig plats sätta upp anordningar med sådana brister eller sådant utförande att det medför risk för skada på person eller egendom på offentlig plats.

17 § Fordonstrafik, ridning och cykling får ej ske i anlagda motions- och skidspår enligt 3 § punkt 3. Cykling får dock ske längs kommunspåret under barmarkssäsongen. Löpning och promenader får inte heller ske i preparerade skidspår enligt samma punkt.

Hundar/Hästar/Katter

18 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i §§ 19-22. Det som sägs i dessa

paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person eller för polishund i tjänst.

19 § Hundar skall hållas kopplade inom offentlig plats.

20 § Hundar och hästar får inte vistas på kyrkogårdar och begravningsplatser enligt 3 § punkt 2 i denna föreskrift samt allmänna lekplatser.

21 § Inom offentlig plats skall föroreningar efter hundar, hästar och övriga sällskapsdjur skyndsamt plockas upp.

22 § Katter som vistas utomhus inom tätbebyggt område ska förses med ID-märkning.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

23 § Enligt 3 kap 7 § ordningslagen får pyrotekniska varor, såsom fyrverkerier, inte användas utan tillstånd av polismyndigheten, om användning med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.

24 § Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med handeldvapen samt kolsyre-, luft, fjädervapen eller motsvarande som avses i 2 kap. 1 § 2 st. vapenlagen.

Avgift för användande av offentlig plats

25 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

(Taxa för upplåtande av offentlig plats.)

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

26 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första stycket, 11-12 §§, 13 § första stycket, 14-15 §§, 19-21 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2020-06-18

Ursprungligen publicerat den 26 april 2021.

Kontakt