Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

25 FS 2021:2 A1

Beslutat den 22 januari 2021 (dnr 213-613-2021).

Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om föreskrift om deltagarbegränsning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Utkom från trycket den 22 januari 2021.

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 3 kap. 4 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 följande.


1 § I 3 kap. 1 och 2 §§ förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 finns bestämmelser om att den som anordnar en sådan allmän sammankomst eller offentlig tillställning som omfattas av ordningslagen (1993:1617), ska begränsa antalet deltagare till i förordningen angivet antalet deltagare.
Dessa föreskrifter innehåller ytterligare begränsningar i fråga om att begränsa antalet deltagare i allmän sammankomst eller offentlig tillställning inom Norrbottens län.

2 § Vid en sådan allmän sammankomst eller offentlig tillställning inom Norrbottens län som avses i 3 kap. 2 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, får antalet deltagare uppgå till högst åtta.

3 § Bestämmelser om tillsynsåtgärder mot den som inte följer vad som sägs i dessa föreskrifter finns i 17-21 §§ lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 23 januari 2021.
  2. Föreskrifterna gäller tills vidare dock som längst till och med utgången av september 2021.
  3. Genom föreskrifterna upphävs Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter (25- FS 2020:31) om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19.

Beslutet har fattats av landshövding Björn O. Nilsson med jurist Åsa Sköld som föredragande. I den slutliga handläggningen har också chefsjurist Karin Hansson och samordnaren Anna-Maria Lundkvist-Monroy medverkat.

Ursprungligen publicerat den 22 januari 2021.

Kontakt