Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

25 FS 2020:36
A 35

Beslutade den 14 december 2020
(258-15025-2020).

Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om Permanenta sjötrafikföreskrifter om ankringsförbud i området Bergnäset – Centrala Luleå

Länsstyrelsen i Norrbottens län föreskriver med stöd av 2 kap 2 § sjötrafikförordningen (1986:300) följande:


Permanenta sjötrafikföreskrifter om utökat ankringsförbud införs i området Bergnäset – Centrala Luleå.


Särskilda föreskrifter angående utmärkning av fartbegränsning


Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 2 kap 6 § tredje stycket sjötrafikförordningen, att Luleå kommun ska ombesörja utmärkning och underhåll av sjömärkena om sjökabel samt ankringsförbud. Ankringsförbudet ska utmärkas med sjöväg-märken och dessa ska följa Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2019:12.


Ikraftträdande
Föreskrifterna träder i kraft den 1 april 2021
De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Björn O. Nilsson med handläggare Lisa Johansson som föredragande.
Bilagor
Karta
Utkom från trycket
den 14 december 2020
_________________________________________
LÄNSSTYRELSEN

Kontakt