Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

25 FS 2020:30 A 29

Beslutade den 10 november 2020.

Länsstyrelsen Norrbottens läns föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka smittspridningen av covid-19.

Utkom från trycket den 10 november 2020.

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) samt 2 § förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar följande.

1 § Sådan sammankomst eller tillställning som utgör allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt 2 kap. 1-3 §§ ordningslagen (1993:1617) får inte hållas inom Norrbottens län om den samlar fler än 50 deltagare.

Vad som sägs i första stycket gäller även sådana sammankomster och tillställningar som avses i 1 § andra och tredje styckena förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Föreskriften träder i kraft den 11 november 2020.

Föreskriften upphör att gälla den 9 december 2020.

Kontakt