Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

25 FS 2020:23 A22

Beslut den 4 juni 2020
(dnr 511-9856-2018).

Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om bildande av naturreservatet Storsanden i Luleå kommun

Utkom från trycket den 4 juni 2020

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken om bildande av naturreservatet Storsanden.

Reservatet ligger cirka 10 km från fastland i Luleås ytterskärgård.

För naturreservatet meddelar länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter:


C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § MB


Utöver vad som annars gäller är det för allmänheten förbjudet att:

 1. Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 2. Samla in vedsvampar, mossor eller lavar.
 3. Skada vegetationen i övrigt genom att t ex gräva upp växter.
 4. Fånga, skada eller döda ryggradsdjur. Ta ägg eller störa djurlivet genom att exempelvis klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig i närheten av fågelbo, lya eller gryt.
 5. Samla in ryggradslösa djur.
 6. Förstöra eller skada berg, jord eller sten på land eller i vatten genom att t ex borra, hacka, spränga, rista, gräva eller måla.
 7. Skräpa ner.
 8. Vid eldning får endast löst liggande kvistar och grenar eller egen medhavd ved användas.
 9. Framföra motordrivna fordon inom reservatets landområden.

Undantag från reservatsföreskrifterna i punkt C:

 1. Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder för reservatets vård och skötsel som krävs för att tillgodose syftet med reservatet och som anges i föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § MB i detta beslut.
 2. Utan hinder av ovanstående föreskrifter får renskötsel utövas i enlighet med rennäring-slagen (1971:437) eller terrängkörning i samband med bedrivande av renskötsel enligt terrängkörningsförordningen (1978:594). Före anordnandet av fasta anläggningar ska samråd ske med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § MB, enligt vad som framgår av förordningen (1998:904) om anmälan för samråd.
 3. Snöskoteråkning på väl snötäckt mark är tillåtet för:
  a) Statliga och kommunala tjänstemän i tjänsteärenden) Körning längs skoterled som markerats enligt svensk standard.
  c) Körning till fritids- eller permanenta bostäder. Närmaste väg mellan strand och stugplats ska användas.
  d) Körning till strandområde i samband med rastning.
 4. I reservatet är det utan hinder av föreskriften C4 tillåtet att jaga och fiska i enlighet med gällande lagstiftning.
 5. Bär- och matsvampplockning är tillåtet i området.

Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken gäller från den dag de publiceras i länets författningssamling.


Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av landshövding Björn O. Nilsson med naturskyddshandläggare Rasmus Häggqvist som föredragande. I den slutliga handläggningen har också naturskyddshandläggare Camilla Carlsson, chefen för naturskyddsenheten Per-Anders Jonsson samt jurist Viktor Bengtsson medverkat.

Ursprungligen publicerat den 4 juni 2020

Kontakt