Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skydd av kulturegendom bevarar vårt kulturarv i krig

Arbetet har som mål att så långt möjligt skydda vårt lands kulturegendom.

Sveriges 21 länsstyrelser har tillsammans tagit fram publikationen ”Kulturmiljö i beredskap”. Den är högaktuell med tanke på klimatförändringar och den säkerhetspolitiska situation som vi befinner oss i.

I beredskapsplaneringen och i målen för kulturmiljöarbetet, ingår skydd av kulturegendom som en grundförutsättning för att bevara vårt kulturarv.

I Norrbotten arbetar vi nu med att upprätta en förteckning över vilken kulturegendom som ska märkas upp i enlighet med Haagkonventionen. Men vi ser också ett behov av att ha en beredskap inför de klimatförändringar som sker. I våra kyrkstäder är effekten av klimatförändringarna redan påtaglig. Ett varmare och fuktigare klimat påskyndar de processer som bryter ner timmerbyggnaderna. Vi hoppas på att förebyggande arbete kan mildra skadeverkningarna, säger Kerstin Lundin-Segerlund, länsantikvarie vid Länsstyrelsen i Norrbotten.

I skriften får vi exempel på det arbete, med utgångspunkt i folkrätten, som pågår på länsstyrelserna i uppbyggnaden av det civila försvaret. Arbetet har som mål att så långt möjligt skydda vårt lands kulturegendom.
Här finns också återblickar bakåt i historien på tidigare beredskapsinsatser. Publikationen lyfter även fram exempel hur klimatförändringar påverkar kulturmiljöer vilket visar på det behov av omfattande förebyggande insatser som finns.

I kapitlet om Norrbotten kan vi läsa om projektet Lottadjäla som pågått i Öjebyns kyrkstad under 2023. Syftet har varit att samordna de vårdinsatser som krävs i det mest utsatta området i kyrkstaden. Det kvarter som berörs har 16 byggnader. Till följd av sanka markförhållanden har kyrkstugorna sjunkit och förflyttats in mot varandra. De står idag så tätt att avvattningen inte fungerar. Vissa stugor lutar in mot varandra.

Sammantaget ger detta en komplicerad skadebild med svåra rötskador. För att ha beredskap inför de klimatrelaterade problemen kärvs både akuta åtgärder och förebyggande arbete.
I projektet har åtgärdsplaner för såväl området i stort som varje enskild stuga tagits fram. Arbetet har genomförts i bred samverkan mellan Länsstyrelsen, Piteå kommun, Piteå församling, Norrbottens museum, Piteå museum och Kyrkstugeägarnas intresseförening.

Skriften finns i både tryckt och digital form och har levererats till bland annat Kulturdepartementet och Riksantikvarieämbetet. Den kommer också att distribueras till politiker samt lokala, regionala och nationella myndigheter. Länsstyrelsen planerar att ta fram informationsskrifter med andra teman.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss