Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fler sysselsatta men färre arbetsställen inom statlig sektor

Karta av Sverige indelat i län

Länsstyrelsen har för fjärde året i rad kartlagt och analyserat statlig närvaro och service. Kartläggningen visar att sysselsättningen har ökat inom statlig sektor samtidigt som antalet arbetsställen har minskat. Antalet besökskontor hos servicegivande myndigheter är i princip detsamma som tidigare år. Så ser det ut i Norrbottens län:

Sysselsättningen ökar

Sedan 2020 har antalet sysselsatta inom statlig sektor ökat med 4,5 procent. Antalet sysselsatta ökar i samtliga län. Västra Götaland stod för den största ökningen av antalet sysselsatta. De hade en ökning med 5,6 procent.

Totalt är 278 015 personer sysselsatta inom statlig sektor i Sverige. Av dessa är 54 procent sysselsatta i storstadslänen: Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Norrbottens sysselsättning inom statlig närvaro och service jämförelsevis god

Den statliga närvaron och servicen i Norrbotten är jämförelsevis god med verksamhet i länets samtliga 14 kommuner. Sett till antalet sysselsatta inom statlig sektor i förhållande till befolkningen hade länet totalt 36 sysselsatta per tusen invånare, medan motsvarande siffra för riket var 26. I absoluta tal var det flest sysselsatta i Luleå kommun med 5 276 individer och minst antal i Övertorneå kommun med 10 sysselsatta. En anledning till att Luleå sticker ut är Luleå tekniska universitet med drygt 1 500 anställda. Sett över tid ökar andelen kvinnor i statlig sektor. Jämfört med riket är medelåldern något högre samtidigt som andelen med eftergymnasial utbildning är lägre. Nio av tio sysselsatta inom statlig sektor i Norrbotten är svenskfödd.

Samhällsomvandlingen ger ökat behov av strategisk myndighetssamverkan

Etableringen av ny industri i norra Sverige medför en befolkningsökning på flera orter i länet, vilket sannolikt kommer ha stor betydelse för tillgängligheten. För några kommuner kommer en trolig befolkningsminskning i framtiden att medföra stora serviceutmaningar. Denna tudelade utveckling i kombination med samhällsomvandlingen ökar behovet av strategisk myndighetssamverkan och nödvändigheten att utveckla geografiskt indelade modeller för systematiskt samarbete och uppgiftsfördelning.

Färre arbetsställen i Sverige

Kartläggningen visar också att det finns 220 statliga myndigheter¹ och
2 749 arbetsställen (fysiska platser där verksamheten bedrivs). Sedan 2019 har den statliga närvaron ökat med en myndighet men minskat med 102 arbetsställen.

I merparten av länen har antalet arbetsställen minskat. I Stockholms län har minskningen varit störst. I Skåne, Södermanlands, Västerbottens och Västra Götalands län ökar i stället antalet arbetsställen något. I två län, Västernorrlands och Östergötlands län, är antalet arbetsställen oförändrat, säger Linda Wiklund, nationell samordnare av uppdraget Statlig närvaro och service.

Norrbotten har jämförelsevis fler statliga arbetsställen i förhållande till befolkningsmängd

Det fanns 44 myndigheter och 150 statliga arbetsställen i länet 2023 fördelat på länets samtliga 14 kommuner. Det fanns 1 myndighet fler och 26 arbetsställen färre 2023 jämfört med 2019. Sett till antalet statliga arbetsställen i förhållande till befolkning hade länet 0,60 arbetsställen per tusen invånare, medan motsvarande siffra för riket var 0,26 arbetsställen per tusen invånare.

Det fanns 9 049 sysselsatta i statlig sektor i länet 2022. Det fanns sysselsatta i länets samtliga kommuner. Antalet sysselsatta var 620 fler 2022 jämfört med 2020. Sett till antalet sysselsatta inom statlig sektor i förhållande till befolkning hade länet 36 sysselsatta per tusen invånare, medan motsvarande siffra för riket var 26. 2022 var 48 procent kvinnor och 52 procent män sysselsatta i statlig sektor. 68 procent av de sysselsatta hade en eftergymnasial utbildning. Den åldersgrupp som var vanligast bland de sysselsatta var 50–54 år. Andelen svenskfödda bland de sysselsatta var 90 procent.

Besökskontor hos servicegivande myndigheter ökar

Kartläggningen visar också hur många besökskontor som finns hos de servicegivande myndigheterna². Sedan föregående års mätning är det framför allt Statens servicecenter som utökat sina servicekontor. Vid mättillfället hade Statens servicecenter utökat sin verksamhet med 13 kontor jämfört med mätningen 2023. Myndigheten tillhandahåller statlig service för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket på samtliga servicekontor samt för Migrationsverket på 33 kontor.

Antal besökskontor i Norrbotten

I länet fanns 69 egna besökskontor hos de servicegivande myndigheterna 2024. Det största antalet egna besökskontor fanns i Luleå kommun. Det går att nå samtliga elva servicegivande myndigheter via antingen egna besökskontor eller besökskontor hos Statens servicecenter.

Tabellen nedan visar antalet egna besökskontor samt antal besökskontor hos Statens servicecenter (SSC) 2024.

Myndighet

Antal egna besökskontor 2024

Antal besökskontor hos SSC 2024

Totalt antal besökskontor 2024

Arbetsförmedlingen

11

9

20

Centrala studiestödsnämnden

1

0

1

Försäkringskassan

0

9

9

Kronofogdemyndigheten

2

0

2

Lantmäteriet

5

0

5

Migrationsverket

1

2

3

Pensionsmyndigheten

0

9

9

Polismyndigheten

14

0

14

Skatteverket

0

9

9

Statens servicecenter

9

9

9

Trafikverket

26

0

26

Ta del av Länsstyrelsens kartläggning i den nationella rapporten av statlig närvaro och service:

Kartläggning av statlig närvaro och service 2024 Länk till annan webbplats.

Du kan även ta del av Norrbottens rapport som pdf. Vid intresse, kontakta Mats Lindell.

Fotnötter

¹ Antalet myndigheter enligt Befolkningens arbetsmarknad (BAS) definition av Statlig sektor.

² I uppdraget fördjupar vi oss i elva servicegivande myndigheter: Polismyndigheten, Trafikverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Statens servicecenter, Migrationsverket, Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriet och CSN.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss