Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ses vi i naturen i sommar?

ett barn i en båt Foto: Johnér bildbyrå

Foto: Johnér bildbyrå

I sommar kan du stöta på flera av Länsstyrelsens medarbetare på spännande uppdrag ute i länet. Vi inventerar olika skyddsvärda naturområden, växter och djur. Vi återskapar våtmarker och värdefulla livsmiljöer och kontrollerar olika stöd. Vi berättar gärna mer vad vi gör och framför allt om varför!

en sjö invid en skog i Arvidsjaur kommun

Reivo naturreservat i Arvidsjaurs kommun. Foto: Susanna Andersson, Länsstyrelsen

Länsstyrelsen arbetar för att skydda de allra värdefullaste miljöerna i vår natur, bland annat genom att bilda naturreservat. I juni till oktober kommer vi inventera sötvattensmiljöer och skogar med höga naturvärden för att utreda om de har potential att få ett långsiktigt skydd.

I kartskiktet Lst Höga naturvärden i Länskarta Norrbotten kan du se oskyddade områden som vi redan konstaterat har höga naturvärden.

Länskarta Norrbotten Länk till annan webbplats.

Kontaktperson: Susanna Andersson

Bonde utfordrar kor

Bonde utfordrar kor Foto: Johner

Landsbygdsenheten utför varje år kontroller av jordbrukarstöden (djur- och arealbaserade) och rör oss i fält både vintertid och sommartid. Nu är säsongen här för att ta oss ut på åkermarker, betesmarker och slåtterängar.

I Sverige och EU har jordbrukspolitiken fokus på miljö, hållbarhet och konkurrenskraftiga företag. Det betyder att det ska finnas ett gott skydd av djur, växter och hälsa. Det finns olika ersättningsformer för att skötsel och arbete för detta görs.

Kontrollerna utförs för att säkerställa att villkoren för stöden följs och att de medel som betalas ut förvaltas på rätt sätt.

Jordbrukarstöd

Kontaktperson: Åsa Jonsson

en han iklädd gummihandske tar provtagning i grumligt vatten

Mostphotos

Under sommaren och hösten 2024-2025 kommer vi att utföra provtagningar av jord och yt- och grundvatten för att fastställa huruvida PFAS finns i ett område eller inte. Syftet med uppdraget är bland annat att identifiera områden som kan påverka sin omgivning negativt, och att inventera de potentiellt PFAS-förorenade områden som innebär störst risker för miljö och hälsa. i nuläget är undersökningar inplanerade i följande kommuner:

 • Gällivare kommun
 • Jokkmokks kommun
 • Arjeplogs kommun.

Men hela länet omfattas under perioden, så fler kan tillkomma.

Länsstyrelsens arbete med PFAS-förorenade områden

Kontaktperson: Pär Alapää

Förorenade sedimentområden innebär material som har lagrats på botten av sjöar, vattendrag och hav och kan innebära en risk kan innebära en risk för människors hälsa och vår miljö.  Under 2024—2025 kommer vi att genomföra verifierande fältprovtagningar i länet på platser som kan ha förorenats direkt eller indirekt av mänsklig aktivitet. Det innebär att områden undersöks för att verifiera misstankar om föroreningsskada oavsett vilken tillsynsmyndighet som har tillsynsansvar för området. Syftet med provtagningarna är att bekräfta misstänkt föroreningsskada för att i ett senare skede underlätta tillsynen av dessa områden.

Pågående och kommande arbete med förorenade områden

Kartor över förorenade områden

Kontaktperson: Anna-Karin Ross

grävmaskin på myr

Grävmaskin på myr. Fotograf: Emma Palmgren

Under hösten kommer Länsstyrelsen att arbeta med restaurering av dikade våtmarker. Syftet är att få en mer naturlig hydrologi i våtmarkerna. På sikt gynnar det våtmarksberoende arter och naturtyper. I vissa objekt kommer grävmaskin användas medan på andra ställen kommer mindre dikespluggar för hand eller mindre maskiner att användas.

I år är arbetet framför allt planerat till våtmarker inom följande kommuner:

 • Jokkmokk
 • Boden
 • Luleå
 • Övertorneå
 • Överkalix.

Inventeringar inför eventuella kommande åtgärder sker även i Kalix och Pajala kommun.

Kontaktperson: Linda Johansson

Restaurering av våtmarker

en inspektionstratt hålls ner i vatten

Inventering av flodpärlmussla. Fotograf: Länsstyrelsen

Inom det regionala miljöövervakningsprogrammet Stormusslor pågår inventering av flodpärlmussla för att följa populationernas utveckling i länet.

I augusti sker inventering i Välijoki, Gällivare kommun, samt Skraveltjärnbäcken och Laxtjärnbäcken, Arvidsjaurs kommun.

Kontaktperson: Patrik Olofsson

Grävskopa i bäck

Grävskopa i bäck. Fotograf: Länsstyrelsen.

Inom LIFE-projektet Revives kommer flera aktiviteter att pågå under fältsäsongen. Projektområdet omfattar Natura 2000-områdena Piteälven, Åbyälven, Råneälven, Torne-Kalixälven och Byskeälven.

 • I juni börjar miljöåterställning efter flottningen av Nuortejaurebäcken, biflöde till Byskeälven samt även i Abborr- och Gåbdebäcken, biflöde till Piteälven. Samtliga bäckar ligger inom Arvidsjaurs kommun. Enligt planen ska vi åtgärda 5,6 kilometer strömsträcka i Nuortejaurebäcken, 2,6 kilometer i Abborrbäcken och 0,8 kilometer i Gåbdebäcken. Arbetet görs med hjälp av grävmaskiner.
 • I september ska vi infektera flodpärlmusslans värdfisk lax med larver från flodpärlmusslor i Åbyälven i Piteå kommun för att sedan släppa ut dem i vattendraget.
 • I Klubbälven, biflöde till Åbyälven kommer vi att skapa lekbottnar för lax och öring.
 • Inom Pite- och Åbyälvens område planerar vi att åtgärda ett tjugotal diken under 2024.

Mer information om projektet:

LIFE Revives Länk till annan webbplats.

LIFE Revives: Reviving freshwater pearl mussel populations and their habitat, Department of Biological and Environmental Science Länk till annan webbplats. (Engelska)

Kontaktperson: Patrik Olofsson

Miljöåterställning i TRIWA-projektet

Inom LIFE-projektet TRIWA kommer flera aktiviteter att pågå under fältsäsongen. Projektområdet omfattar hela Torneälvens avrinningsområde.

 • I juni börjar miljöåterställning efter flottningen av Ahmajoki, Ärsönoja och Kihlankijoki och Kitkiöjoki. Dessa vattendrag är biflöden till Torneälven och de ligger i Pajala kommun. Enligt planen ska vi åtgärda cirka 7 kilometer strömsträcka med hjälp av två grävmaskiner.
 • Vi kommer att ta bort cirka 10 mindre dammar och byta ut 16 vägtrummor till broar eller valvbågar. Detta gör vi för att ta bort vandringshinder för vattenlevande djur.

Mer info om projektet:

TRIWA LIFE Länk till annan webbplats.

TRIWA LIFE Länk till annan webbplats. (Engelska)

Kontaktperson: Sofia Perä

Natura 2000 logotyp

en fjäril sitter på en blomma

Brun blåvinge. Fotograf: Jörgen Naalisvaara

För att få bättre kunskap om insekter i länet inventerar Länsstyrelsen flygande insekter i olika naturmiljöer. Inventeringen är inriktad på fjäll- ängs- och skogsmiljöer. Vi kommer även särskilt inventera fjärilar på ett par olika platser.

I slutet av maj och början av juni sätter vi ut fällor i Tornedalen och Stuor Muorkke/Stora Sjöfallet. Vid några tillfällen under sommaren kommer vi att byta provflaskor i fällorna och i september plockar vi in dem.

Kontaktperson: Jörgen Naalisvaara

en man med kikare i ett odlingslandskap

Inventering av fåglar i odlingslandskapet. Fotograf: Susanne Backe

Från mitten av maj till mitten av juli räknar vi häckande fåglar i hela länet. Syftet är att följa fågelbestånden i Norrbotten.

Fåglar som indikatorer för miljön i Norrbottens län Länk till annan webbplats.

Hur går det för fåglarna i Norrbotten? Länk till annan webbplats.

Kontaktperson: Susanne Backe

en utter sitter på en sten

Utter. Foto: Rasmus A Vive

I augusti letar vi spår och spillning av utter i Råneälven och Sangisälven. Syftet är att följa utterbestånden i Norrbotten.

Utter i Norrbottens län år 1986 - 2020 Länk till annan webbplats.

Kontaktperson: Susanne Backe

Alterälven sett från ovan

Under sommaren startar arbetet med att återställa miljön i Alterälven efter flottningen. Vi kommer att börja i de nedre delarna av älven och jobba så långt som möjligt under årets barmarkssäsong. Arbetet utförs med hjälp av grävmaskin.

Kontaktperson: Robert Andersson

ett vattendrag med vandringshinder

Tröskel som utgör ett vandringshinder vid lågt vattenstånd i Teurajärvi. Fotograf: Robert Andersson

Under sensommaren och hösten kommer Länsstyrelsen att påbörja arbetet med att bygga om utloppet ur Teurajärvi. Åtgärden innebär att vi river den stentröskel som finns i sjöns utlopp och ersätter den med en forsnacke. Åtgärden ska leda till att vattennivån i sjön fluktuerar mindre samt att fiskar och andra vattenlevande organismer kan passera upp till sjön.

Kontaktperson: Henrik Löfdahl

en vägtrumma som forslar vatten

Vägtrumma med fall som utgör vandringshinder. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I samarbete med Trafikverket ska vi kartlägga vägtrummor och broar som är vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer. Inventeringen sker längs allmänna vägar i Norrbotten under juni till september.

Kontaktperson: Adrian Andersson Nyberg

Kontakt

Jordbrukarstöd Norrbotten

Telefon 0771-670000

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss