Plötslig ishalka i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Draghundsverksamheter i länet kontrolleras

kvinna med blont hår. står framför en trapp. svart och vit tröja

Anna Modig, enhetschef på Djurskydds- och veterinärenheten, tror att det finns ett stort mörkertal i antal företag som inte söker tillstånd för att bedriva sin verksamhet.

Under våren kommer Länsstyrelsen i Norrbotten att genomföra extra kontroller av draghundsföretag. Det eftersom flera allvarliga ärenden de senaste åren resulterat i ett stort antal omhändertagna draghundar.

Draghundsbranschen har de senaste åren vuxit och efterfrågan är stor hos turistföretagen. Många av verksamheterna i länet har en god hundhållning och följer lagstiftningen. Men i takt med att efterfrågan ökat så har antalet företag blivit fler och Länsstyrelsen tror att det finns ett stort mörkertal i antal företag som inte söker tillstånd för att bedriva sin verksamhet.

I dagsläget vet vi inte hur många verksamheter som finns i länet då alla inte söker tillstånd enligt djurskyddslagen för att bedriva sin verksamhet, säger Anna Modig, enhetschef Djurskydds- och veterinärenheten.

Länsstyrelsen uppgift är att kontrollera att djurskyddslagen följs.
Utifrån de brister som konstaterats vid både klagomålskontroller och planerade kontroller ser länsstyrelsen att det är nödvändigt att prioritera djurskyddskontroll av draghundsverksamhet. Under februari, mars och april kommer kontroller att göras i länet, med särskild satsning i vissa områden, där många av företagarna är verksamma. Beroende på utfall kan det bli aktuellt med ökat antal kontroller under resterande del av 2024.

De senaste tre åren har vi omhändertagit drygt 100 hundar från den här typen av verksamhet och vi vet utifrån tidigare satsningar att dessa kontroller bidrar till stor djurskyddsnytta, säger Anna Modig, enhetschef Djurskydds- och veterinärenheten.

Länsstyrelsen ser positivt på om verksamheter som idag tror att de behöver ett verksamhetstillstånd eller är osäkra på vad som gäller kontaktar Länsstyrelsen för dialog.

Sled dog operations in the county are controlled

During the spring, the County Administrative Board in Norrbotten will carry out extra inspections on draft dog companies. This is because several serious cases in recent years have resulted in many sled dogs being taken into care.

The sled dog industry has grown in recent years and demand is high among tourist companies. Many of the businesses in the county have good dog management and follow the legislation. But as demand has increased, the number of companies has increased, and the County Administrative Board believes that there is a large unknown number of companies that do not apply for permission to conduct their business.

Currently, we do not know how many businesses there are in the county as not all of them apply for a permit under the Animal Welfare Act to run their business, says Anna Modig, head of the Animal Welfare and Veterinary Unit.

The task of the County Administrative Board is to check that the Animal Protection Act is followed.
Based on the shortcomings found in both complaint inspections and planned inspections, the county administrative board sees it as necessary to prioritize animal welfare inspection of draft dog operations. During February, March and April, checks will be made in the county, with a special focus on certain areas, where many of the entrepreneurs are active. Depending on the outcome, an increased number of checks may become relevant during the remainder of 2024.

In the last three years, we have taken care of around 100 dogs from this type of business and we know from previous efforts that these checks contribute to great animal welfare benefits, says Anna Modig, head of the Animal Protection and Veterinary Unit.

The County Administrative Board takes a positive approach towards businesses that seeks contact regarding operating permits or are unsure about what regulations apply.

Kontakt

Fredrik Hedlund

Kommunikationschef Länsstyrelsen

Telefon 072-71 77 091

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss