Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om kungörelsedelgivning gällande förslag till utvidgning av naturreservat

Kungörelse: Länsstyrelsen i Norrbottens län beslutar att förslag till beslut om utvidgning av Matala Kuusivaara naturreservat i Kiruna kommun ska delges innehavare av särskild rätt till marken genom kungörelsedelgivning.

Bakgrund

Länsstyrelsen har arbetat med att lösa markfrågorna för utvidgningen av naturreservatet sedan 2020 då ett första reservatsbeslut fattades för delar av det skyddsvärda området. Under 2022 tecknades de sista överenskommelserna om intrångsersättning med berörda fastigheter och därför kan Matala Kuusivaara naturreservat nu utökas till att omfatta hela det skyddsvärda området.

Länsstyrelsen har med anledning av detta och med stöd av miljöbalken tagit fram ett förslag till beslut om utvidgning av Matala Kuusivaara naturreservat i Kiruna kommun. Förslaget till beslut om utvidgning av naturreservatet ska delges sakägarna.

Naturreservatet berör gemensamhetsanläggningen Kiruna Parakka ga:1 som förvaltas av Penikkajärvivägens samfällighetsförening. Eftersom delägare i samfällighet ska delges förslaget om bildande av naturreservatet Matala Kuusivaara i Kiruna kommun, och länsstyrelsen inte kunnat finna någon som är delgivningsmottagare beslutar länsstyrelsen att delgivning ska ske genom kungörelsedelgivning.

Så tar du del av handlingarna

Kontakta något av nedanstående kontor för att ta del av förslag till beslut om utvidgning av Matala Kuusivaara naturreservat samt för att ta del av beslut om delgivning via kungörelse.

Så lämnar du synpunkter

Om du vill yttra dig i ärendet ska du göra det skriftligt till Länsstyrelsen i Norrbottens län via post eller e-post.

Postadress:

Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 Luleå

E-post till Länsstyrelsen i Norrbottens län

Laghänvisning

Beslut om delgivning genom kungörelse är fattat med stöd av delgivningslagen.
Förslaget om utvidgning av Matala Kuusivaara naturreservat har tagits fram med stöd miljöbalken.

Ange diarienummer

Vid skriftlig kontakt med oss, ange alltid ärendets diarienummer; 5109-2021.

Senast den 29 februari 2024

Ditt skriftliga yttrande ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Norrbottens län senast den 29 februari 2024.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss