Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen har beviljat 30,9 miljoner i statligt stöd till Gällivare kommun för sanering av detaljplaneområdet Norskavägen

Gällivare kommun har antagit en detaljplan för att bygga bostäder i ett område beläget mellan Norskavägen och järnvägen i centrala Gällivare. Området är ett före detta industriområde där flera olika verksamheter har bedrivits och föroreningarna från dessa gör att sanering krävs innan området är lämpligt för bostäder. Länsstyrelsen har fattat ett beslut om att ge Gällivare kommun statligt stöd på 30,9 miljoner för saneringen av det första delområdet.

Inom den del av detaljplaneområdet som kommer att saneras först har det från 1935 fram till mitten av 1950-talet funnits oljedepåer. En ansvarsutredning som tagits fram visar på att det inte finns något ansvar kvar för de föroreningar som härstammar från oljedepåerna. I de fall där ansvar saknas finns möjlighet för kommunen att söka statlig finansiering för att undersöka och åtgärda en förorening.

I september 2023 beviljade Naturvårdsverket 6,1 miljoner kronor i statsbidrag för det kommande året för Gällivare kommuns arbete med förberedelser inför efterbehandling av delområdet där oljedepåerna låg.

Nya EU-regler gör att det i vissa fall är Länsstyrelsen (och inte Naturvårdsverket) som beslutar om statlig finansiering för själva saneringen. I fallet Norskavägen har Länsstyrelsen beslutat om statligt stöd för saneringen. Länsstyrelsen tog i november 2023 beslut om att ge Gällivare kommun statsstöd om maximalt 30,9 miljoner kronor efter att Naturvårdsverket beviljat att statliga medel får tilldelas projektet. Statsstödet ska användas till att genomföra sanering under 2024-2025 och ska därefter följa upp och utvärdera åtgärden under två års tid.

Åtgärderna på fastigheten utförs för att möjliggöra byggnation av uppskattningsvis 220 lägenheter och 120 carports.

Om föroreningen i detaljplaneområdet

Inom detaljplaneområdet finns en stor förorening av petroleumrelaterade (alifatiska och aromatiska kolväten) samt PAH och arsenik i jord. Alifater, aromater och PAH finns även i grundvattnet. Petroleumprodukter i fri fas på grundvattenytan har detekterats i ett metertjockt skikt och bedöms härstamma från de tidigare oljedepåerna.

Saneringen som ska utföras inom delområdet för oljedepåernas placering planeras ske genom schaktsanering i mark samt att kombinera en fysisk och en kemisk metod i grundvatten. I det första steget för grundvattensaneringen så avlägsnas den fria oljefasen med hjälp av en så kallas skimmer. Därefter åtgärdas resterande förorening i grundvattnet genom att ett lämpligt substrat tillsätts, som antingen absorberar föroreningen eller får den att oxidera.

Under 2024 kommer ett pilottest utföras som en del av förberedelserna inför saneringen. Pilottestet kommer att undersöka förutsättningarna för att skimma oljan innan en fullskalig sanering påbörjas.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss