Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samråd om ändrade havsplaner för mer vindkraft i havet

Förslagen till ändrade havsplaner, som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft, finns nu tillgängliga för intressenter och allmänhet.

Sverige har tre havsplaner, för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Planerna ger vägledning om hur våra havsområden ska användas. Nu pågår arbetet med att uppdatera havsplanerna så att det blir möjligt med mer energiutvinning till havs, ett arbete som leds av Havs- och vattenmyndigheten.

Samrådet är en del i detta arbete. Förslagen till nya havsplaner finns nu tillgängliga och under samrådet, som pågår mellan 14 september och 15 december, kan alla som vill ta del av förslagen och lämna synpunkter på dem och på vilka områden som är mest lämpliga för havsbaserad vindkraft.

Berörda länsstyrelser har en viktig roll att delta i och stötta myndighetens arbete, bidra med underlag samt delta i och stötta arbetet gentemot berörda kommuner och regioner.

- Vi vill att många ska bidra med synpunkter så att havsplanerna blir så väl utformade som möjligt. Samrådet är ett särskilt viktigt tillfälle för lokala och regionala aktörer att påverka och bidra med sina kunskaper. Fokuset i havsplanerna kommer att vara på havsbaserad vindkraft, vilket också innebär att frågor som rör naturvård och kulturmiljöfrågor i ett lokalt och regionalt perspektiv kan komma att beröras, säger Anna Döhlen Wedin, samordnare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

För att alla som är med i samrådet bättre ska förstå vad förslagen till energiområden kan innebära har Havs- och vattenmyndigheten även tagit fram en konsekvensbeskrivning som visar förslagens potentiella miljömässiga, ekonomiska och sociala effekter.

Som en del i samrådsprocessen kommer Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med berörda länsstyrelser att hålla informationsmöten på sex platser i landet under oktober.

  • 10 oktober – Luleå
  • 11 oktober - Örnsköldsvik
  • 12 oktober – Gävle
  • 17 oktober – Göteborg
  • 18 oktober – Kristianstad
  • 19 oktober – Linköping

Mer information och anmälan till informationsmötena:

Förslag till ändrad havsplan för Bottniska viken

Ta del av samrådsversionen av förslagen med tillhörande konsekvensbeskrivningar på Havs- och vattenmyndighetens webbplats:

Samråd om förslag till ändrade havsplaner - Havsplanering - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.

Mer om länsstyrelsernas roll i havsplaneringen:

Havsplanering

Kontakt

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss