Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny rapport visar: Så blir framtidens klimat i Norrbottens fjäll

två människor kramas på Kebnekajse

Foto: Mostphotos

Klimatet förändras. Innan århundradet är slut kan arealen kalfjäll i Skandinavien ha minskat med tre fjärdedelar. Förhöjda temperaturer, ett kortvarigare snötäcke, ökad avrinning sommartid och ökad nederbörd under vintertid kan komma att innebära stor påverkan för både växter och djurarter.

Stora förändringar i fjällen

Rapporten presenterar ny kunskap när det gäller hur klimatet kan utvecklas i Norrbottens fjäll. Utgångspunkten är två scenarier där den ena bygger på att en begränsning av växthusgaser och den andra på fortsatt höga utsläpp. Den senaste rapporten klimatrapporten över fjällområdet togs fram 2012 och det har funnits behov av att lyfta fram ny data och kunskap om hur klimatet kan förändras i ett viktigt område i Norrbottens län.

I rapporten beskrivs det framtida klimatet i Norrbottens läns fjällkedja med kartor och diagram för:

  • Temperatur
  • Nederbörd
  • Antal dagar med nederbörd och plusgrader
  • Vatten/snö/is.

Rapport: Framtidens klimat i Norrbottens fjäll Länk till annan webbplats.

De största skillnaderna mellan den tidigare rapporten och den nya:

  • Den gamla rapporten visar hela fjällkedjan i Sverige, den nya rapporten visar Norrbottens fjällområde.
  • Den nya rapporten utgår från nya klimatdata som presenteras på SMHI:s fördjupade klimatscenariotjänst: Fördjupad klimatscenariotjänst, SMHI Länk till annan webbplats.
  • Den nya rapporten är mer fokuserad på framtida klimat.
  • I den nya rapporten presenteras årsdynamik för vattendragens flöden och snödjup på olika platser i fjällen.
  • 0-nollgenomgångar behandlas.
  • Klimatdata relevant för fjällväxters fortlevnad presenteras.

Hur stora förändringarna blir beror på hur snabbt vi minskar våra utsläpp av växthusgaser

Josefine Strand på Länsstyrelsens miljöanalysenhet berättar mer om hur länets miljö kommer att påverkas:

Forskningen pekar på att fjällmiljöerna är de som generellt kommer att genomgå de största förändringarna till följd av ett förändrat klimat. Redan nu visar data från miljöövervakning att träd växer högre upp på fjällen och att buskvegetationen ökar. Den förbuskning av fjällen som vi ser idag kan öka och på slutet av seklet finns temperaturförutsättningar för att en stor del av kalfjället kan ha buskar och träd framförallt i det scenariot med höga utsläpp av växthusgaser.

Vintersäsongen kan komma att värmas upp mest i jämförelse med de övriga säsongerna och då fram för allt i de östra delarna av fjällen. Dagar med töväder förväntas öka, dessa kan skapa isskorpor på marken och halt väglag. Vilket kan försämra för betande djur och öka behovet av vägskötsel.

Nederbörden kan komma att öka under vintern med upp till 50 % med höga utsläpp av växthusgaser, vårfloden kommer tidigare, snösäsongen minskar och isläggningen på de stora sjöarna senareläggs.

Växtsäsongen förlängs och somrarna kan komma att bli torrare, vilket ökar risken för torka och bränder.

Det klimat som Norrbottenskusten har nu kan flyttas upp i fjällkedjan, vilket kan hota växter, djur och andra organismer som är anpassade till ett arktiskt klimat. Det kommer även att påverka människans användning av fjällen. Hur stor klimatförändringen kommer att bli är svår att förutse och beror bland annat på hur snabba vi är på att minska våra utsläpp av växthusgaser.

Klimatmöte på Kebnekaise

Den 11—14 september deltar Länsstyrelsen med representanter på Svenska turistförenings klimatmöte tillsammans med politiker och myndighetschefer för att diskutera konkreta lösningar för att minska klimatförändringarna. Temat för toppmötet är klimatsmart resande till friluftslivet. Delar gör även Trafikverkets miljödirektör, Vy Tågs vd och generalsekreterarna för många av Sveriges största friluftsorganisationer.

Klimattoppmöte Kebnekaise, Svenska turistföreningen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Elin Sjökvist, SMHI

Klimatexpert

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss