Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt viktigt att förhindra spridning av kräftpest

En pojke sitter i en båt och har dragit upp en fisk.

Kräftpest sprids framför allt med hjälp av människor. Genom att hantera båtar och redskap på rätt sätt kan smittspridning förhindras. Foto: Hans Berggren/Johnér

Nu går isarna och sommarens fiskesäsong drar i gång. Norrbotten är det enda länet i Sverige som inte har drabbats av kräftpest, en sjukdom som riskerar att slå ut den inhemska flodkräftan. Eftersom sjukdomen framför allt sprids av människor går den att stoppa.

Kräftpest är en svampsjukdom vars sporer kan spridas med båtar och annat från ett smittat vatten till ett friskt.

— Förra året upptäcktes kräftpest i Skellefteälven och vi vet att den finns i norra Finland. För att inte föra smitta vidare bör alla som har fiskat eller paddlat i vatten utanför länet rengöra sina fiskeredskap och båtar innan de används i vatten med flodkräfta i Norrbotten, säger Maja Wressel, handläggare på Länsstyrelsens naturmiljöenhet.

Om ett vatten med flodkräfta smittas slås beståndet ut. Men smittspridning kan förhindras genom att torka, desinficera, koka eller frysa material innan det används i ett vatten med flodkräfta. Olika metoder kan användas, se faktaruta.

Informationssatsning

Länsstyrelsen i Norrbottens län har i år fått medel från Havs- och vattenmyndigheten för att informera fiskare och andra som nyttjar våra vatten hur de kan värna länets hotade flodkräftor.

— Genom att det huvudsakligen är människor som sprider kräftpest så kan smittspridning förhindras genom att alla tar sitt ansvar, och där är information en viktig del, säger Wressel.

Kräftpest största hotet

Kräftpest är det största hotet mot flodkräftan. Pestsjukdomen sprids av den från Nordamerika införda signalkräftan. Signalkräftor är bärare av kräftpest och kan föra sjukdomen vidare till flodkräftan, som dör av den. Utplantering av signalkräftor är numera olagligt i hela EU.

Finns i kustlandet

Flodkräftan finns i minst tolv vattendrag i länet och den har också setts i flera sjöar. De vattendrag som har en känd förekomst är Åbyälven, Sågbäcken, Lillpiteälven, Alterälven, Alån, Luleälven, Råneälven, Töreälven, Kalixälven, Sangisälven, Keräsjoki och Torneälven. För att fiska kräftor krävs separat fiskekort för det specifika vattendraget, och särskilda regler gäller.

Följ dessa tre regler för att hindra smittspridning

1. Plantera inte ut signalkräftor

Utplantering av signalkräfta är olagligt i hela EU. Signalkräftor är bärare av kräftpest och kan föra smittan vidare till flodkräftan, som dör av den.

2. Flytta inte fisk till andra vatten

Använd inte betesfisk i ett annat vatten än där den fångats. Häll inte heller ut vatten från ett vatten till ett annat.

3. Desinficera båtar och redskap

Har du använt båt eller redskap i vatten utanför Norrbotten och flyttar dem till ett vatten med flodkräfta bör du säkerställa att du inte sprider smittan*. Det görs genom att redskap och båtar:

  • torkas fullständigt
  • rengörs med T-röd eller VirkonTM S
  • kokas eller djupfryses.

Metoder för desinficering

  • Desinficering med medel verksamt mot svamp och sporer, till exempel VirkonTM S, ett biologiskt nedbrytbart desinfektionsmedel.
  • Torkning till fullständig torrhet, till exempel: i bastu 70⁰ C i minst 5 timmar (stora föremål) eller minst 1 timme (små föremål), eller genom långvarig sol- eller lufttorkning.
  • Tvättning eller nedsänkning i T-röd (3 delar sprit och 1 del vatten). Fångstredskap ska hållas nedsänkta i minst 20 minuter.
  • Båtar töms helt på vatten och lufttorkas ordentligt. Tömda båtar kan också duschas med T-röd eller VirkonTM S.
  • Frysning -10⁰ C under minst 24 h. Lämpligt för neoprendetaljer och vadarskor med filtsula.
  • Kokning under lock i minst fem minuter. Föremålet ska vara helt nedsänkt i vattnet.

* Vid kräftfiske är det lagkrav på rengöring av redskap som flyttas mellan vatten. Man får inte heller förvara eller kasta kräftor eller kräftdelar i annat vatten än det där de fångats. Det är också förbjudet att i ett vatten rengöra eller kasta emballage i vilket kräftor från ett annat vatten har förvarats. Kräftfiske kräver alltid särskilt fiskekort.

Älkää levittäkö rapuruttoa

Nyt alkaa kesän kalastuskausi. Norrbottenin lääninhallistus kehottaa kaikkia, jotka tuovat veneitä ja muita kalastusvarusteita Norrbottenin lääniin, varomaan rapuruton levittämistä.

Rapurutto on sienitauti jonka itiöt voi levitä veneiden ja muiden kalastuvälineiden mukana, tartuttaen jokia ja järviä. Jos rapurutto leviää tartuttamattoomiin vesiin se voi tappaa koko jokirapukannan. Jokirapu on uhattu laji jonka kanta on pienentynyt huomattavasti. Norrbotten on ainoa lääni ruotsissa jossa jokiravuilla ei esiinny rapuruttoa.

Jos aiotte kalastaa Tornionjoessa tai muissa jokirapua kantavissa vesissä Norrbottenissa on teidän desinfioitava kalastustarvikkeet ja veneet jos niitä on käytetty Norrbotten läänin ulkopuolella.

Eri menetelmiä

Ruton estäämiseen on useita menetelmiä. Veneet ja varusteet voi esimerkiksi kuivata. Desinfiointi tentulla tai erityisillä sieni-itiöiden desinfiointiaineilla käy myös hyvin. Varusteiden keittäminen tai jäädyttäminen on myös toimiva menetelmä.

— Koska rapurutto leviää enimmäkseen ihmisten avulla voidaan leviämistä estää jos kaikki ottavat tästä vastuuta, Maja Wressel, uhattujen lajien koordinaattori Norrbottenin Lääninhallitus.

Täältä löytyy jokirapuja

Tunnettuja jokirapujen kantoja on kahdessatoista joessa Norrbottenissa. Jokirapuja on nähty myös useissa järvissä. Joet joissa jokirapuja tunnetaan esiintyvän ovat Tornionjoki, Keräsjoki, Sangisjoki, Kalixjoki, Töreälven, Råneälven, Luleälven, Alån, Alterälven, Lillpiteälven, Sågbäcken ja Åbyjoki.

Lisätietoja (ruotsiksi) on Norrbottenin läänin länäninhallituksen verkkosivuilla.

Yhteyshenkilöitä sähköpostitse ja puhelimitse

Maja Wressel, Länsstyrelsen, Naturmiljöenheten, maja.wressel@lansstyrelsen.se, 010-225 56 63.

Dan Blomkvist, Länsstyrelsen, Fiskeenheten Dan.Blomkvist@lansstyrelsen.se, 010-225 52 46.

Kontakt