Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fältarbeten i sommar

En skräntärna inventeras av Länsstyrelsens medarbetare för arbetet med hotade arter inom ramen för åtgärdsprogrammet för skräntärna.

I sommar kan du stöta på flera av Länsstyrelsens verksamheter ute i fält.

Vi inventerar olika arter och miljöer, orörda skogar och återställer lekområden för fiskar och mycket mera.

Bättre kunskap om våra vattendrag

vattendrag och stenar

Stenkista i ett flottledsrensat vattendrag. Foto: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Under sommaren kommer ett flertal vattendrag runt om i länet inventeras för att vi ska få bättre kunskap om våra värdefulla vattenmiljöer. Vi kommer att kartlägga miljötillståndet i vattendragen för att se vilka behov av åtgärder som finns. Inventeringarna genomförs under juni till september.

Kontaktperson: Adrian Andersson Nyberg, Sofia Perä

Uppdrag: hitta opåverkad natur att skydda

en man promenerar i djup orörd grön skog.

Han inventerar orörda skogar. Vilket drömjobb!

Som vanligt kommer länsstyrelsens naturskyddsenhet att utföra inventeringar under sommaren och hösten för att identifiera områden av skyddsvärd natur. Exempel på sådan natur är skogar som har lång kontinuitet med låg påverkan av det moderna skogsbruket, eller naturliga vattenmiljöer som inte påverkats av åtgärder som flottledsrensning.

Efter inventeringen prioriterar vi bland områdena och de med högst naturvärden kan bli aktuella att skyddas som naturreservat. Syftet med att skydda värdefull natur och sällsynta arter är att bevara biologisk mångfald, men det kan även vara att säkra människors tillgång till områden för rekreation, friluftsliv och naturupplevelser.

På länsstyrelsens karttjänst ”Länskartan” visas alla redan inventerade områden med höga naturvärden, som ännu inte fått något formellt skydd.

Länskartan Länk till annan webbplats.

Kontaktperson: Nils Bodin

Bättre lekområden för fisk i Pärlälven

Pärlälven, flygbild över vatten

Grävmaskin i Pärlälven under 2022 års arbete med miljöåterställning. Foto: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Under 2021 och 2022 genomförde vi en omfattande miljöåterställning av delar av Pärlälven. Under 2023 ska vi förbättra lekbottnar som är viktiga för fiskarnas reproduktion.

Miljöåterställning i Pärlälven

Kontaktperson: Linda Johansson

För att fisk och flodpärlmussla ska trivas i Tallån

Fem personer med vadarbyxor och vattenkikare som söker i Tallån efter flodpärlmusslor. 

Sökpatrullen för flodpärlmusslor i Tallån. Innan vi börjar med åtgärderna så plockar vi bort musslorna så att de inte skadas. Musslorna läggs tillbaka när åtgärderna är färdiga. Foto: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Under sommaren och hösten kommer vi att arbeta med åtgärder i Tallån i Töreälvens avrinningsområde. Vi lägger tillbaka sten och block som tidigare rensats upp ur ån. Förhoppningen är att återskapa lekområden för fisk. Åtgärderna gynnar på sikt även flodpärlmusslan i området.

Kontaktperson: Sara Elfvendahl

Hur går det för flodpärlmusslan?

Inom det regionala miljöövervakningsprogrammet Stormusslor pågår en inventering av flodpärlmussla för att följa populationernas utveckling i länet.

I augusti ska vi inventera i Välijoki i Gällivare kommun och Brändån i Älvsbyns kommun. I september inventerar vi i Bergmyrbäcken i Arvidsjaurs kommun.

Kontaktperson: Patrik Olofsson

Kvinna som tittar med vattenkikare i bäck.

Här pågår inventering av flodpärlmussla. Foto: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Hur många fåglar finns i Norrbotten?

en man med kikare

I odlingslandskapet häckar många av länets fåglar. Foto: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Från mitten av maj till mitten av juli räknar vi häckande fåglar i hela länet för att följa fågelbestånden i Norrbottens län.

Fåglar som indikatorer för miljön i Norrbottens län Länk till annan webbplats.

Hur går det för fåglarna i Norrbotten? Länk till annan webbplats.

Kontaktperson: Susanne Backe

Bättre kunskap om Norrbottens insekter

en humla

Ängshumla. Foto: Länsstyrelsen i Norrbottens län

För att få bättre kunskap om insekter i länet genomför Länsstyrelsen en inventering av flygande insekter i olika naturmiljöer. Inventeringen är inriktad på fjäll- ängs- och skogsmiljöer. Vi kommer även särskilt inventera fjärilar på ett par olika platser.

I slutet av maj och början av juni sätter vi ut fällor i Tornedalen och Stuor Muorkke/Stora Sjöfallet. Vid några tillfällen under sommaren kommer provflaskor i fällorna att bytas och i september plockas de in.

Kontaktperson: Jörgen Naalisvaara

Hur mycket utter finns det?

utter på sten

Utter. Foto: Rasmus A Vive

I augusti letar vi spår och spillning av utter i Torneälven och i Piteälven. I Torneälven gör vi en stor insats med att samla in spillning för att räkna antal individer genom eDNA-analyser. Syftet är att följa utterbestånden i Norrbotten.

Utter i Norrbottens län 1986-2020 Länk till annan webbplats.

Kontaktperson: Susanne Backe

Var finns hinder för fiskar och vattendjur i Torne- och Luleälvar?

Vägtrumma som ligger för högt jämfört med vattnet.

Vägtrumma med fall vid utloppet som är ett vandringshinder för fisk. Foto: Länsstyrelsen i Norrbottens län

I samarbete med Trafikverket ska vi kartlägga vägtrummor som är vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer. Inventeringen sker inom Torne- och Lule älvars avrinningsområden under perioden juni till och med augusti.

Kontaktperson: Adrian Andersson Nyberg

Färre diken i länets våtmarker

grävmaskin på myr

En grävmaskin på en myr. Foto: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Under hösten kommer Länsstyrelsen att arbeta med restaurering av dikade våtmarker. Syftet är att få en mer naturlig hydrologi i våtmarkerna. På sikt gynnar åtgärderna arter och naturtyper i våtmarkerna. I detta arbete används grävmaskiner och handkraft för att lägga igen diken och bygga dikespluggar.

I år är arbetet framför allt planerat till våtmarker inom följande kommuner: Arvidsjaur, Jokkmokk, Älvsbyn Övertorneå och Överkalix.

Inventeringar inför eventuella kommande åtgärder kommer att ske i Kalix och Pajala kommun.

Kontaktperson: Emma Palmgren

Åtta nya vägtrummor för att gynna vandrande fisk i Torneälven

Inom åtgärdsprojektet TRIWA LIFE ska vi i år åtgärda åtta vägtrummor som är vandringshinder för fisk. Vägtrummorna ska bytas ut till väg-vattenpassager som inte är hinder för fisk och andra vattenlevande djur.

Kontaktperson: Sofia Perä

Se hur vägtrumman förändrats före och efter åtgärd i vårt bildspel:

Vattenkemi, alger och bottendjur i länets sjöar och vattendrag

Kvinna med provtagningspåse vid sjö.

Provtagning i sjö. Foto: Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Som en del av den regionala miljöövervakningen tar vi prover i några av länets sjöar och vattendrag. Vi undersöker bland annat vattenkemin, alger och bottenlevande djur.

Kontaktperson: Sara Elfvendahl

Omfattande förbättringar för flodpärlmusslor

grävskopa står i vattendrag


Inom LIFE-projektet Revives kommer flera aktiviteter att pågå under fältsäsongen. Projektområdet omfattar Natura 2000-områdena Piteälven, Åbyälven, Råneälven, Torne-Kalixälven och Byskeälven. Detta kommer vi att göra:

  • I juni börjar miljöåterställning av Klubbälven i Piteå kommun, som är ett biflöde till Åbyälven. Enligt planen ska vi åtgärda 5,7 kilometer strömsträcka med hjälp av två grävmaskiner.
  • I september ska vi infektera flodpärlmusslans värdfisk lax med larver från flodpärlmusslor i Åbyälven (Piteå kommun) för att sedan släppa ut dem i vattendraget.
  • Vi kommer att åtgärda 5–10 vandringshinder för fisk inom projektområdet.
  • Inom Piteälvens område planerar vi att åtgärda ett trettiotal diken under 2023.

LIFE Revives

LIFE Revives in English, Finnish department of Biological and Environmental Science Länk till annan webbplats.

Kontaktperson: Patrik Olofsson

Kontakt