Risk för gräsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen förelägger kommunerna att bekämpa invasiva främmande arter

Ett foto på en jättebalsamin med stora gröna blad och rosavita blommor.

Jättebalsamin är en av de tre invasiva främmande växtarter som kommuner och andra fastighetsägare är skyldiga att bekämpa på egen mark. Foto: Lena Bondestad.

Länsstyrelsen har idag beslutat att förelägga var och en av länets kommuner att bekämpa invasiva främmande växter på sina egna marker. Föreläggandet tydliggör kommunernas skyldighet och vad de förväntas göra när det gäller bekämpningsarbetet.

Föreläggandet innebär att kommunerna ska bekämpa de tre invasiva, främmande växtarterna jättebalsamin, jätteloka och tromsöloka på egen mark. I slutet av året ska kommunen redovisa vilka bekämpningsåtgärder som har genomförts. Kommunerna ska också ta fram en femårig handlingsplan för arbetet.

Kommunerna viktiga på flera sätt

— Kommunerna har en mycket viktig roll i bekämpandet av invasiva främmande arter, inte minst för att de ofta är en stor markägare, säger Lena Bondestad, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen. Alla markägare är enligt lag skyldiga att på egen mark bekämpa de landlevande växtarter som omfattas av EU:s lagstiftning.

Kommunen kan också beröras i sin roll som fastighetsägare, myndighet, park- och grönyteförvaltare, verksamhetsutövare i entreprenader och som ansvarig för avfallshantering. Dessutom blir kommunerna med sin bekämpning ett föredöme som visar vägen för privatpersoner och andra, som också är skyldiga att bekämpa dessa arter på egen mark.

Ett foto på en stor, buskliknande Tromsöloka med gröna blad och vita blommor.

Tromsöloka är en av tre invasiva främmande växtarter som kommuner och andra fastighetsägare är skyldiga att bekämpa på egen mark. Foto: Lena Bondestad.

Ett av de största hoten

— Invasiva främmande arter räknas som ett av de största hoten mot biologisk mångfald, säger Sara Byrsten, naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen. Arterna kan också medföra stora ekonomiska kostnader då de kan påverka skogs- och jordbruk, infrastruktur och byggnader samt människors hälsa.

På grund av klimatuppvärmningen har de invasiva arternas antal och utbredning ökat kraftigt under senare år. Dessutom sprids de snabbare genom människans ökande resande och handel.

Från information till föreläggande

Länsstyrelsen samordnar arbetet med invasiva främmande arter i länet och har under flera år informerat och haft möten med kommunerna om dessa arter och om kommunernas skyldigheter som markägare. Flera kommuner har också redan påbörjat bekämpningsåtgärder.

— Ska vi lyckas med att bekämpa de invasiva arterna och se till att de inte sprider sig ytterligare i länet är det viktigt att alla hjälper till, avslutar Bondestad.

Vad är en invasiv främmande art?

En invasiv främmande art är en art som har spridits, oavsiktligt eller med människans hjälp, till nya områden och som påverkar den biologiska mångfalden negativt.

Invasiva främmande arter förkortas ofta IAS, efter det engelska namnet "Invasive alien species".

Ett foto av en jätteloka med vita blommor och gröna blad som växer stort och buskigt i ett dike intill en grusväg.

Jätteloka är en av de invasiva främmande växtarter som kommuner och andra fastighetsägare är skyldiga att bekämpa på egen mark. Foto: Mostphotos.

Kontakt