Risk för gräsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen bedömer att Natura 2000-tillstånd behövs för fyra grafitfyndigheter i Kiruna kommun

Talga AB har lämnat in fyra ansökningar om så kallad bearbetningskoncession för brytning av grafit utanför Vittangi i Kiruna kommun. Länsstyrelsen bedömer att bolaget behöver Natura 2000-tillstånd för alla fyra områden innan ansökningarna om koncession kan beviljas. Aktuellt Natura 2000-område som berörs är Torne och Kalix älvsystem.

Det går inte att utesluta att verksamheterna kommer påverka miljön i det berörda Natura 2000-området, Torne och Kalix älvsystem på ett betydande sätt. Länsstyrelsens bedömning följer gällande lagstiftning och praxis i frågan.

Talga AB har ansökt om bearbetningskoncession för områdena Nunasvaara Norra K nr 1, Niska Södra K nr 1, Niska Norra K nr 1 samt Nunasvaara Södra K nr 1 i Kiruna kommun. Ett av områdena, Nunasvaara Södra K nr 1, som Talga AB ansöker om bearbetningskoncession för ingår i den större prövningen om miljötillstånd som hanteras av Mark- och miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt. Den 5 april väntas Mark- och miljödomstolen meddela sitt beslut om eventuellt miljötillstånd.

Länsstyrelsens generella inställning har i yttrandena om miljötillståndet för gruvverksamhet har varit att Talga AB:s verksamhet ska kunna tillåtas under förutsättning att villkor föreskrivs för bland annat utsläpp till vatten och begränsningar av störningar i form av buller och damning. Länsstyrelsen har också lyft frågan om att en tillräcklig ekonomisk säkerhet behöver ställas i syfte att garantera att oönskade miljökonsekvenser inte ska uppstå i händelse av konkurs och har redovisat ett underlag för denna bedömning.

Tillståndsprocesser och Natura 2000-tillstånd

Frågan om var i tillståndsprocessen Natura 2000-tillstånden ska hanteras är omdiskuterad. En utredning föreslår nu en lagändring som innebär att prövningen av ett Natura 2000-tillstånd, i de fall ett sådant tillstånd krävs, ska göras i samband med prövningen av en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken och inte i samband med prövningen av en ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen. Enlig förslaget kan en sådan lagändring kunna träda i kraft tidigast 1 juli 2024.

– Tillståndsprocesserna är komplexa och vi välkomnar alla åtgärder som möjliggör en tydligare hantering som också kan bidra till ökad effektivitet. En sådan åtgärd kan vara att ändra regelverket så att frågan om Natura 2000-tillstånd hanteras i samband med prövning av ansökan om miljötillstånd. Det skulle kunna göra processen tydligare för alla parter. Men där är vi inte ännu, säger landshövding Lotta Finstorp.

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som i ett europeiskt perspektiv betraktas som särskilt skyddsvärda.

Det är länsstyrelserna som ansvarar för att ta fram förslag på nya Natura 2000-områden. Därefter granskar Naturvårdsverket urvalet och föreslår områden till regeringen. Det är därefter regeringens som beslutar att till EU-kommissionen föreslå att dessa områden ska upptas i Natura 2000-området.

Verksamhet eller åtgärder som kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt behöver tillstånd från Länsstyrelsen.

En bearbetningskoncession är ett tillstånd för en viss typ av verksamhet för ett avgränsat bestämt område. Exempelvis gruvverksamhet för ett avgränsat område där fyndighet för en mineral finns.

Den som har tillstånd, så kallad koncession, inom ett visst område får då göra undersökningsarbete, utföra bearbetning och bedriva övrig verksamhet som hör ihop med området.

Bearbetningskoncession regleras i minerallagen och det är Bergsstatens uppgift att handlägga och besluta ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral. Bergsstaten ska inom ramen för denna handläggning samråda med länsstyrelsen. Bergsstaten är ett särskilt beslutsorgan inom den svenska statliga förvaltningsmyndigheten Sveriges geologiska undersökning.

Kontakt