Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ersättningen för myrslåtter upphör

En lada på en myr med en spång.

Myrslåtter förekommer framför allt Norrbottens län. På bilden syns Vasikkavuoma slåttermyr i Pajala kommun. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten.

Ersättningen för att bedriva myrslåtter upphör helt i år. I och med det försvinner över 100 miljoner kronor i ersättning till Norrbottens landsbygd.

Ersättningen för myrslåtter motsvarar cirka 38 procent av allt jordbrukarstöd till Norrbotten. Konsekvensen blir en betydande påverkan på näringslivet i de områden där myrslåttern är aktiv. Det handlar främst om glesbefolkade landsbygdsområden i Pajala och i viss mån även i Kiruna, Överkalix, Övertorneå och Gällivare. Totalt fanns det förra året cirka 470 sökanden i länet som sammanlagt erhöll drygt 100 miljoner kronor i ersättning för arbetet. Även fleråriga åtaganden som tidigare beviljats ersättning har i år upphört.

Påverkar företag på landsbygden

Ersättningen är viktig för många mindre företag, och för möjligheten att fortsätta verka på landsbygden. Det har också stärkt rennäringsföretag genom en ökad sysselsättning där även många yngre företagare varit aktiva. Myrslåttern har också stor betydelse för besöksnäringen och det lokala kulturlivet i vissa områden.

Förlust av miljöer och kulturhistoria

Genom att slå myrar gynnas växter som slåtterblomma, myrbräcka och myrstarr. Även fåglar, insekter och djurliv gynnas av att markerna hålls öppna. Markerna riskerar nu att växa igen, med stora förluster för den biologiska mångfalden. Myrslåtter har även ett stort kulturhistoriskt värde. Förr var myrhöet viktigt som mat åt djuren under vintern och än idag kan rennäringen nyttja skördat myrhö till renarna.

Minskat naturvårdsstöd försvårar

Ett välkänt område som har erhållit ersättning för myrslåtter är Vasikkavuoma i Pajala kommun. Det är både ett naturreservat och en av Europas största slåttermyrar, och ett uppskattat besöksmål i Pajala. I och med årets kraftigt minskade anslag för skötsel av skyddad natur är det svårt för länsstyrelsen att bekosta slåtter av myrar inom naturreservat med skötselmedel.

Norrbotten påverkas mest

Länsstyrelsen har haft en dialog med Naturvårdsverket, som sedan årsskiftet har tagit över ansvaret för bland annat myrslåtterersättningen från Jordbruksverket. Beskedet blev att inget medel kan delas ut, då Klimat- och näringslivsdepartementet inte budgeterat några medel.

Norrbotten är det län som har den i särklass största arealen myrslåtter i landet och därmed också flest antal sökanden.

- Ersättningen till myrslåtter är viktigt för både näringslivet och för att vi ska nå våra miljömål och bevara den biologiska mångfalden, säger Ove Karlsson, chef för Länsstyrelsens Landsbygdsenhet. Att finansieringen av ersättningen dragits in drabbar glesbygdsföretag i Norrbotten oproportionellt hårt.

Gula blommor

Myrbräcka är en av de arter som gynnas när myrarna hålls öppna genom slåtter. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten.

Bakgrund

Myrslåtter innebär att man slår av och för bort hö från mycket våta myrmarker där det växer framför allt starr och fräken. Förr slogs närmare 200 000 ha myr i Norrbotten för att få ihop vinterfoder, vilket var nästan 10 % av våtmarkerna i länet.

Slåttern kan utföras både manuellt med lie eller maskinellt med så kallad slåtterbalk. Höet räfsas ihop och hässjas och kan sedan användas som djurfoder.

Ersättningen till myrslåtter ingick tidigare i Landsbygdsprogrammet (CAP), men är sedan årsskiftet flyttat till Naturvårdsverket. Inför årets budget äskade Naturvårdsverket medel för bland annat myrslåtter, men fick då avslag. Myrslåtterersättningen är den enda av miljöersättningarna till landsbygden i Sverige som helt saknar finansiering i år.

Den största arealen myrslåttermark med ersättning finns i Norrbotten, följt av Västerbotten (se karta i pdf).

Kontakt