Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Omfattande miljösatsningar i länet under 2022

EU LIFE-projektet ReBorN

EU LIFE-projektet ReBorN, som återställt 105 km strömsträckor, är en av de över 100 miljöåtgärder som har genomförts i Norrbotten under 2022. Foto: Länsstyrelsen.

Engagemanget för miljöfrågorna i länet är stort. Mer än 100 miljöåtgärder har genomförts hittills i år. Samtidigt står det klart att länets miljömål inte kommer att vara uppfyllda 2030.

Varje år följer Länsstyrelsen upp arbetet med länets 16 miljömål. Årets uppföljning visar en ökad vilja att bidra med miljöåtgärder men att det återstår ett stort arbete för att målen ska nås.

— Många mål har en bra bit kvar, exempelvis bevarande av biologisk mångfald. Områden som går bättre är restaurering av vattendrag och skydd av vattentäkter, även om det går för sakta för att nå målen. Tyvärr ser vi nu att alla miljömål inte kommer att vara uppfyllda 2030. Samtidigt finns ett växande engagemang där fler vill vara med och bidra, vilket är mycket glädjande, säger Länsstyrelsens miljömålssamordnare Jörgen Naalisvaara.

Mer än 100 åtgärder

Länsstyrelsen har konstaterat mer än 100 olika miljöåtgärder i länet under 2022. Det är åtgärder som genomförs av såväl statliga myndigheter och kommuner som näringsliv och olika organisationer.

Länets kommuner arbetar med många olika åtgärder, exempelvis fler elfordon, hållbar samhällsplanering och anpassad skötsel av grönytor.

Inom näringslivet sker flertalet åtgärder inte minst inom klimatarbetet men även för att gynna den biologiska mångfalden. Den påbörjade omställningen inom industrin har mycket stor betydelse för klimatet, inte enbart regionalt utan också nationellt och även internationellt.

De statliga satsningarna på miljön har ökat under 2022, vilket inneburit en rad nya åtgärder i Norrbotten. Det handlar bland annat om fler naturreservat, åtgärder för hotade arter och insatser mot invasiva främmande arter.

— Vi har också beviljat statliga medel till kommuner och föreningar för lokala miljöåtgärder så att ännu fler aktörer kan delta i åtgärdsarbetet, förklarar Jörgen Naalisvaara.

Länsstyrelsen har även drivit många stora projekt delfinansierade av EU. Man har exempelvis återställt 105 km strömsträckor i länet och skapat mer än 4 000 lekbottnar för fisk.

Här är några av de över 100 åtgärder som Länsstyrelsen sammanställt 2022:

 • Gällivare, Kalix, Överkalix och Luleå kommun har upphandlat nya elfordon. Luleå kommun har även upphandlat laddinfrastruktur.
 • Länsstyrelsen har beslutat om fyra naturreservat (drygt 3000 ha) och planerar besluta ytterligare om mer än 3000 ha.
 • Länsstyrelsen har tagit beslut om fornlämningsförklaring av flottledslämningar i Laisälven. 25 lämningar i Norrbotten.
 • Länsstyrelsen har beviljat Bodens ridklubb LOVA-medel (ca 3,7 miljoner kr) för att minska avrinningen av näringsämnen från anläggningen.
 • Länsstyrelsen har intensifierat sin miljöövervakning genom provtagning i 40 kustvatten där data för övergödning saknats.
 • EU LIFE-projektet ReBorN avslutades i år. Återställt 105 km strömsträckor och skapat >4000 lekbottnar för fisk i Norrbotten.
 • Länsstyrelsen har fått medel av HaV för inventering av invasiva främmande arter. Under 2022 har 71 havsvikar inventerats.
 • Kaunis Iron AB har restaurerat ca 20 hektar rikkärr genom att dämma 920 meter dike.
 • Flera kommuner har börjat anpassa skötseln av vissa grönytor för att gynna floran och insekter bland annat genom att slå ytorna senare och bara en gång per år.
 • Sex samebyar i Norrbotten har fått stöd för att jobba med markförstärkningsåtgärder. Stödet är till för att minska markskador.
 • EU-finansierade (Interreg Nord) projektet Felles Fjellrev Nord II avslutades i år. Projektet bedöms ha avgörande betydelse för fjällrävens överlevnad i dessa länder. Länsstyrelsen Norrbotten är projektägare.
 • Länsstyrelsens projekt ”Naturens Hjältar” där ett femtiotal skolor i länet deltagit pågick 2021-2022. Barn och pedagoger har hjälpt vinterfåglar genom att mata dem, samtidigt som de lärt sig mer om våra arter och utövat friluftsliv.

Kontakt