Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Svensbyfjärden är nytt vattenskyddsområde i Piteå - så påverkas boende i området

En orange illustration med Norrbottniska dekorelement

Den 1 november beslutade Länsstyrelsen att fastställa Svensbyfjärdens ytvattentäkt som vattenskyddsområde. Syftet är att långsiktigt säkra försörjningen av medborgarnas dricksvatten.

Piteå kommun och Piteå Renhållning och Vatten AB (Pireva) har gemensamt tagit fram ett förslag till vattenskyddsområde med kartor och föreskrifter. Vid årsskiftet 2016/2017 genomfördes samråd och utifrån inkomna synpunkter har förslaget reviderats. Den 20 juni 2018 tog kommunfullmäktige i Piteå det formella beslutet att skicka in ansökan om inrättandet av vattenskyddsområde till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen fattade beslut om vattenskyddsområdets inrättande den 1 november 2022.

Vad är ett vattenskyddsområde?

Vattenskyddsområden har en geografisk avgränsning och kan vara indelade i olika zoner. Kopplat till vattenskyddsområdet finns olika föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av hur marken får användas och av hur till exempel kemikaliska produkter och avfall får hanteras. För en verksamhet eller åtgärd kan det gälla förbud, tillstånd eller anmälningsplikt. Vattenskyddsområden kan bildas för att skydda både grundvatten och ytvatten.

Hur berörs de som bor och verkar i ett vattenskyddsområde?

För dig som bor eller bedriver verksamhet inom ett vattenskyddsområde (VSO) gäller särskilda bestämmelser, s.k. vattenskyddsföreskrifter. Förslaget till föreskrifter innebär dels att vissa åtgärder blir helt förbjudna, men mestadels att åtgärderna blir tillståndspliktiga.

För de allra flesta kommer det inte att innebära någon stor förändring, men alla måste värna om vattentäkten som resurs genom att visa aktsamhet med det som kan förorena vattnet eller marken runt omkring.

Ytvattnet kan påverkas av att du t. ex. tvättar bilen eller ditt fordon eller tankar ditt fordon och att det sker läckage. Du som har ett enskilt avlopp behöver även se över dess standard så att det uppfyller de krav på hög respektive normal skyddsnivå enligt Havs- och vattenmyndigheten.

Kontakt