Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya civilområden bidrar till stärkt motståndskraft

Karta över Sverige där norra, mellersta, västra, östra, sydöstra och södra civilområdena geogragiskt markerats i färgerna blått, grönt och gult.

Den 1 oktober inrättas sex nya civilområden i Sverige, varav Norrbottens län ingår i det norra civilområdet. Indelningen är en del av den största satsningen som gjorts i modern tid för att återuppbygga och stärka vårt civila försvar.

Regeringen fattade i maj beslut om en myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap och inrättade en högre regional nivå. Syftet är att återuppbygga, stärka och kraftsamla totalförsvaret. Reformen innebär bland annat att tio statliga myndigheter får ansvar för varsin beredskapssektor och att Sveriges 21 länsstyrelser delas in i sex geografiska civilområden.

För varje civilområde finns en ansvarig länsstyrelse, i det norra civilområdet är det Länsstyrelsen i Norrbottens län som ska leda arbetet och chef för civilområdet blir Norrbottens landshövding Lotta Finstorp. Sedan regeringens beslut har ett intensivt arbete pågått med att bygga upp ett civilområdeskansli i respektive civilområde.

– Det här är ett viktigt steg framåt för att kunna återuppbygga ett starkt civilt försvar. Att införa civilområden gör att vi ytterligare kan stärka totalförsvaret och samverkan med Försvarsmakten, både i fredstid och i händelse av höjd beredskap. Jag är glad över att vi i Norrbottens län har fått förtroendet att leda det arbetet inom det norra civilområdet, säger Lotta Finstorp, landshövding i Norrbottena län.

– Med den nya strukturen kan vi skapa tydligare rollfördelning och bättre samordning mellan aktörerna inom det civila försvaret, vilket leder till ett effektivare samarbete och snabbare beslutsvägar, avslutar Lotta Finstorp, landshövding i Norrbottens län.

Vad händer nu i det norra civilområdet?

Det norra civilområdet är nu i en uppstartsfas med fokus på rekrytering och etablering av grundläggande former för arbetet. Arbetet sker i nära samarbete med alla län som ingår i det norra civilområdet. Tillförordnad kanslichef för civilområdet blir Johan Antti.

Nästa steg är att civilområdet ska arbeta fram en enhetlig inriktning, både för det civila försvaret och för totalförsvaret inom området. Inriktningen för totalförsvaret ska tas fram i samarbete med Försvarsmakten. Arbetet inom civilområdet kommer också att ske i nära samarbete med andra myndigheter, näringsliv och civilsamhälle.

Landets sex civilområden

Landet har totalt sex civilområden: Norra, Mellersta, Östra, Sydöstra, Västra och Södra. För varje område finns en utsedd ansvarig länsstyrelse.

Norra civilområdet

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelser som ingår i området: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland

Mellersta civilområdet

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelser som ingår i området: Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro

Östra civilområdet

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen Stockholm
Länsstyrelser som ingår i området: Stockholm och Gotland

Sydöstra civilområdet

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Östergötlands län
Länsstyrelser som ingår i området: Jönköping, Kalmar och Östergötland

Västra civilområdet

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Västra Götaland
Länsstyrelser som ingår i området: Halland och Västra Götaland

Södra civilområdet

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelser som ingår i området: Blekinge, Kronoberg och Skåne

Kontakt

Johan Antti

Tillförordnad kanslichef Norra civilområdet

Telefon 070-34 04 155