Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

TRIWA LIFE blir Europas största återställningsprojekt

gammal båt på land. forsande vatten i bakgrund av bild.

Projektet kommer att restaurera vattendrag, minska negativ miljöpåverkan från diken och ta bort vandringshinder för fisk. Foto: Länsstyrelsen i Norrbottens län

I ett nytt EU-finansierat projekt ska vattenmiljöerna i Torneälvens biflöden förbättras på båda sidor om gränsen. Länsstyrelsen i Norrbotten håller i projektet som startar i mars 2023 och ska pågå i sju år. Det blir den mest omfattande restaureringen av vattenmiljöer hittills i Europa.

Det är EU:s miljöfond Life som nu beviljat medel till restaurering av Tornedalens vattenmiljöer. Projektet genomförs tillsammans med Finland och finansieringen uppgår till cirka 214 miljoner kronor, varav ca 121 miljoner kronor i Sverige. Totalt omfattar projektet ca 820 km biflöden, drygt 400 vandringshinder samt våtmarks- och vattenskyddsåtgärder. I Sverige kommer merparten av arbetet att utföras kring Pajala och Övertorneå.

Vi har arbetat länge för att få till stånd det här viktiga restaureringsprojektet och det är därför mycket glädjande att finansieringen från EU nu är klar. Projektet betyder mycket för Norrbotten, inte bara för miljön och klimatet, det bidrar också till sysselsättningen i Tornedalen och blir en del av den gröna omställningen, säger landshövding Lotta Finstorp.

Många aktörer bakom

Ett flertal myndigheter, kommuner och företag från Sverige och Finland är medfinansiärer och partners till projektet, som fått namnet ”The Torne River International Watershed LIFE, TRIWA LIFE. Havs- och vattenmyndigheten är den största medfinansiären.

Det här är ett unikt, storskaligt och gränsöverskridande restaureringsarbete i ett avrinningsområde som delas av Sverige och Finland och som har påverkats kraftigt av flottningsepoken, säger Jakob Granit, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten.

Projektet skapar nytta för hela Östersjön då det återskapar habitat för lax och öring som lever i både älv och utsjö. Avrinningsområdets förmåga att hantera klimatförändringarna blir bättre då flöden blir mer naturliga. Projektet har också en omfattande pedagogik med nyttjande av modern informationsteknik för att levandegöra dessa riktigt stora insatser, avslutar Jakob Granit.

Ger arbetstillfällen

Projektet bidrar till sysselsättningen i Tornedalen då det behövs lokala entreprenörer, konsulter, boenden med mera. Projektet väntas även bidra till en ökad sysselsättning på lång sikt genom bland annat ökad ekoturism och bättre fiskemöjligheter för både sport- och yrkesfiskare.

Skapar miljönytta

Projektet kommer att restaurera vattendrag, minska negativ miljöpåverkan från diken och ta bort vandringshinder för fisk. Genom TRIWA LIFE kommer 13 procent av Agenda 2030 målet ”fria vandringsvägar”, att nås för hela EU.

Åtgärderna bidrar också till att mildra effekterna av klimatförändringarna. Inom projektet kommer dessutom ett systematiskt miljöarbete göras för att minska den egna klimatpåverkan från maskiner och transporter.

gammal båt på land. forsande vatten i bakgrund av bild.

Totalt omfattar projektet ca 820 km biflöden, drygt 400 vandringshinder samt våtmarks- och vattenskyddsåtgärder. Foto: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta om projektet

Projektet heter The Torne River International Watershed LIFE och förkortas TRIWA LIFE.

Länsstyrelsen i Norrbotten är projektägare tillsammans med våra samarbetspartners Havs- och Vattenmyndigheten, Sveaskog, Luleå Tekniska Universitet, samt i Finland ELY, Metsähallitus, Metäskeskus, LUKE och Uleåborgs universitet.

Medfinansiärer är Naturvårdsverket, Region Norrbotten, Kiruna kommun, Pajala kommun, Haparanda kommun, Övertorneå kommun samt de finländska kommunerna Enontekiö, Kolari, Muonio, Pello, Ylitornio och Tornio stad.

 

Fotocred som ska uppges vid användandet av bilderna är: Länsstyrelsen i Norrbottens län.

 

Kontakt