Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Projekt har skapat naturlig miljö

personer står i en båt. Grönska och vatten. Mäter med instrument

Genetiken hos harr och öring är något som har studerats i projektet. Det är viktigt att ha goda kunskaper om fiskgenetik för att få en framgångsrik förvaltning av fiskbestånden. Foto: Länsstyrelsen i Norrbotten.

EMRA är ett svensk-finskt EU-finansierat gränsöverskridande projekt som snart avslutas med ett seminarium i Jokkmokk. Projektets mål har fokuserat på att förbättra den naturliga miljön och återskapa viktiga livsmiljöer för vattenlevande organismer i flodsystem som påverkas av storskaligt vattenkraftsbyggande och timmerflottning.

EMRAS projektområde är Lule älv i Sverige och Kemijoki älv i Finland och deras biflöden. Projektet består av en rad olika aktiviteter, en del av dem genomförs av de enskilda aktörerna i respektive land, men projektet består även av aktiviteter som genomförs i båda länderna.

Avslutande studieresa

Projektet startade i september 2019 och avslutas nu i september 2022 med ett möte i Jokkmokk som inkluderar både en studieresa till Pärlälven och Purkijaur. Det är två områden som varit en del av projektet.

Projektet har sin huvudsakliga finansiering från EU-programmet Interreg Nord som stödjer gränsöverskridande samarbete.

Det är mycket positivt att EU bidrar ekonomiskt till att stärka samarbetet mellan Sverige och Finland. Våra länder har liknande natur som har drabbats av många slags negativa effekter av mänskliga aktiviteter. Tillsammans, i det här projektet, kan vi lära oss mycket av varandra, säger Linda Johansson, projektledare EMRA.

Ny kunskap

Genetiken hos harr och öring är något som har studerats i projektet. Det är viktigt att ha goda kunskaper om fiskgenetik för att få en framgångsrik förvaltning av fiskbestånden.

Det här är den första studien av harrgenetik i reglerade älvar och resultaten hjälper oss att förstå vilka åtgärder som kan göras för att minska påverkan från dammar och vattenregleringar, säger Andreas Broman, fiskspecialist på Länsstyrelsen i Norrbotten.

Tack vare projektet har vi fått ett stort provtagningsområde och prover från många små bäckar. De genetiska resultaten visar att populationerna av bäcklevande öring är tydligt annorlunda jämfört med öring av kläckningsursprung och ingen blandning har skett, säger Erkki Jokikokko-forskaren, LUKE.

Kunskapsutbyte

Genom att använda sig av metoden att elfiska är det möjligt att studera fiskpopulationer och reproduktion. Traditionellt bedrivs fisket genom att gå längs stränderna med utrustningen men eftersom Länsstyrelsen har en elfiskebåt möjliggör den studier på djupare vatten. Förutom i Lule älv har båten även använts för fiske i Kemijoki älv.

Tack vare detta projekt har det funnits möjlighet att visa utrustning, metod och utförande av elfiske från båt säger Stefan Stridsman, fiskspecialist, Länsstyrelsen.

Mellan Vattenfall Vattenkraft AB och Kemijoki OY har det också skett ett kunskapsutbyte då båda bedriver fiskodling och utsättning av fisk i syfte att kompensera den negativa påverkan som vattenkraften har medfört. De svenska och finska fiskodlingarna har stora likheter i de fiskarter de förvaltar och för vilket ändamål de driver.

Projektet har bidragit till att starta upp ett samarbete och förhoppningsvis kommer vi att fortsätta hålla kontakten även efter att projektet avslutats. Vi planerar att göra fler studiebesök på varandras fiskodlingar, säger Henri Heimonen, fiskodlingschef, Vattenfall Vattenkraft AB.

Öringens betydelse

EMRA, som fokuserar på miljöverksamhet, omfattar även en aktivitet som fokuserar på kulturhistoriska aspekter. Historiskt sett har bosatt öring varit en viktig del av vardagen som föda för människor i norra Finland och Sverige, men ämnet har fått lite uppmärksamhet vad gäller forskning och dokumentation. Det här projektet kommer att ge en översikt över öringens kulturella betydelse.

Övriga aktiviteter i projektet har exempelvis varit att restaurera Pärlälven (Sverige) och att pilotförsök med att skapa lekbottnar för fisk i biflöden till Kemijoki älv (Finland).

Resultaten kommer att sammanställas i en rapport, både en svensk och en finsk version. Men eftersom det antas att projektet och dess resultat kommer att väcka intresse utanför projektländerna kommer även en engelsk version att publiceras.

EMRA projektet

Länsstyrelsen samordnar projektet, där övriga deltagare är Centrum för näringsutveckling, transporter och miljö för Lappland (Lapin ELY-keskus), Metsähallitus och Naturresursinstitutet i Finland (Luonnonvarakeskus, LUKE) samt Vattenfall Vattenkraft AB och deras finska motsvarighet Kemijoki OY.

Projektet finansieras av Interreg Nord, Vattenfall Vattenkraft AB, Kemijoki OY, Havs- och vattenmyndigheten, Lapplands landsting, Miljödepartementet (Finland) och Jord- och skogsbruksministeriet (Finland).

Kontakt