Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

SCA Skog AB ansöker om tillstånd till täktverksamhet

illustration över Norrbottens-karaktäristiska element

Kungörelse: SCA Skog AB ansöker om tillstånd till täktverksamhet enligt 9 kap. miljöbalken för att bryta och vidareförädla sammanlagt 1 000 000 ton berg och morän under en period av 20 år. Ansökt verksamhet avses bedrivas inom fastigheten Pålsträsk 13:1 i Älvsbyns kommun.

Så tar du del av handlingarna

Kontakta något av nedanstående kontor för att ta del av ansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Så lämnar du synpunkter/överklagar du beslutet

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta skriftligen till miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Norrbottens län, som prövar bolagets ansökan om tillstånd. 

Postadress:

Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 Luleå

E-post till Länsstyrelsen i Norrbottens län

Ange diarienummer

Vid skriftlig kontakt med oss, ange alltid ärendets diarienummer; 551-4089-22.

Senast den 13 oktober

Ditt skriftliga yttrande ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Norrbottens län senast den 13 oktober 2022.

Kontakt