Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansökan om tillstånd för täktverksamhet i Arvidsjaur

illustration över Norrbottens-karaktäristiska element

Kungörelse: Tjintokk ansöker om tillstånd till täktverksamhet enligt 9 kap. miljöbalken för att bryta och vidareförädla sammanlagt 1 100 000 ton berg under en period av 10 år. Ansökt verksamhet avses bedrivas inom fastigheten Björklund 1:8 i Arvidsjaurs kommun.

Så tar du del av handlingarna

Ansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning finns Hos Arvidsjaurs kommun och på Länsstyrelsen i Lulrå. Kontakta något av nedanstående kontor för att ta del av handlingarna:

Så lämnar du synpunkter

Om du vill yttra dig i ärendet ska du göra det skriftligt till miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Norrbottens län, som prövar bolagets ansökan om tillstånd. Kontakta oss via post eller e-post.

Postadress:

Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 Luleå

E-post till Länsstyrelsen i Norrbottens län

Ange diarienummer

Vid skriftlig kontakt med oss, ange alltid ärendets diarienummer; 551-8905-22.

Senast den 28 september

Ditt skriftliga yttrande ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Norrbottens län senast den 28 september 2022 juli 2022.

Kontakt