Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu är de här igen, de invasiva främmande växterna!

rosa blomma i grön buske

Vresrosen växer längs vägar och på stränder och kan bilda ogenomträngliga snår och förstöra badplatser.

Sommar och värme och växterna frodas, tyvärr även de vi kallar främmande och invasiva. De utgör ett stort hot mot den biologiska mångfalden och Länsstyrelsen hoppas därför att alla hjälps åt att bekämpa dem.

Förbjudna växter

Vissa av de invasiva främmande växter får man inte ha på egen mark enligt lagstiftningen, berättar Lena Bondestad, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen, så de måste man ta bort. I Norrbotten gäller detta jättebalsamin, jätteloka och tromsöloka.

— Den vanligaste av arterna av dessa är jättebalsamin, i synnerhet i kustnära områden på fuktig mark, fortsätter Lena Bondestad. Jättebalsaminen är ettårig och lätt att dra upp eller röja, och om man gör det innan den har blommor kan plantorna ligga kvar och vissna på marken. Har plantorna däremot blommor eller fröställningar ska man bränna upp växtavfallet eller lägga det i plastsäckar och köra till återvinningscentralen för förbränning. Är det stora mängder så kontakta först återvinningscentralen, säger Lena Bondestad,

— Jätteloka och Tromsöloka, som liknar varandra väldigt mycket, är gigantiska växter men betydligt ovanligare än jättebalsamin hos oss och växer framför allt i inlandet, berättar Lena Bondestad. Dessa arter ska man vara försiktig med vid bekämpning då de har växtsaft som i samband med solsken kan ge brännskador, Använd handskar och skyddsglasögon när vid bekämpningen.. Bäst är att gräva upp plantorna eller att slå/klippa av blomställningarna innan blomning. Finns inga blommor eller frön kan man låta de uppgrävda plantorna ligga och vissna, annars är det förbränning som gäller även här, säger Lena Bondestad.

Andra växter som bör stoppas innan det är för sent

Lena Bondestad berättar att det finns ett antal invasiva främmande växtarter som inte omfattas av lagstiftning men som ändå kan medföra så stora problem att de bekämpas kraftfullt söderut i Sverige.

— Några av dem har nu också börjar dyka upp i Norrbotten. En av dessa är vresros som gärna växer längs vägar och på stränder och kan bilda ogenomträngliga snår och förstöra badplatser, säger hon.

En annan är kanadensiskt gullris som är en vanlig trädgårdsväxt hos oss men som ute i naturen kan ta över enorma områden, som gamla betesmarker och igenlagda åkrar. Ytterligare en art är den vackra parksallaten med ljusblåa stjärnformiga blommor som många lockas att plantera som trädgårdsväxt och sen inte blir av med när den börjar ta över rabatterna och dessutom ta sig ut i naturen.

Länsstyrelsens bekämpning

Länsstyrelsen fortsätter för andra året i följd att aktivt bekämpa jättebalsamin på statlig och kommunal mark inom Pilotprojekt längs Luleälven, mellan Boden och Luleå.

— Vi gjorde stora bekämpningsinsatser förra året och i år deltar också kommunerna själva med personal genom sina feriearbetare. Vi hoppas att alla som har jättebalsamin på sina marker tar bort den nu då det är olagligt att låta den växa, det gäller såväl inom projektområdet som i övriga delar av länet, säger Lena Bondestad.

Länsstyrelsen fortsätter också bekämpningen av den stora förekomsten av jätteloka på 1 500 m2, i norra Bodens kommun som påbörjades under 2021.

— Nya insatser för i år är gäller några invasiva främmande djurarter; dels inventering av bäckröding i några vattendrag för att undersöka om arten spridit sig vidare i vattensystemen, och en kommande stor informationsinsats om kräftpest och signalkräfta, avslutar Lena Bondestad.

Det finns möjligheter för media att följa med ut i fält under Länsstyrelsens bekämpningsinsatser i sommar. Kontakta i så fall Lena Bondestad.

Kontakt