Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bifall till Copperstone Viscarias ansökan om markupplåtelse

illustration över Norrbottens-karaktäristiska element

Länsstyrelsen i Norrbottens län genom rennäringsdelegation har den 20 juni 2022 beslutat i ärende dnr 613-7355-22 med stöd av 32§ rennäringslag (SFS 1971:437) att bifalla ansökan från Copperstone Viscaria AB.

Ansökan gäller markupplåtelse på mark som står under statens omedelbara disposition ovan odlingsgränsen för att bedriva näringsverksamhet i form av gruvbrytning och malmförädling i Viscariaområdet väster om Kiruna stad inom Laevas och Gabna samebyar och Kiruna kommun.

Beslutet har skickats till Gabna och Laevas samebyars styrelse och finns tillgängligt för medlemmarna hos respektive styrelse.

Hur du tar del av beslutet

Kontakta Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Länsstyrelsen i Norrbottens län, Stationsgatan 5 i Luleå eller Industrivägen 10 i Jokkmokk,
tel. 010-225 50 00.

Hur du överklagar beslutet

Rennäringsdelegationens beslut kan överklagas skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå, eller till norrbotten@lansstyrelsen.se. Ange diarienummer 613-7355-22.

Din överklagan ska ha inkommit till länsstyrelsen senast den 21 juli 2022

Kontakt