Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansökan om tillstånd för täktverksamhet i Kalix

illustration över Norrbottens-karaktäristiska element

Hans Öhman och Sune Lindvall ansöker om tillstånd till täktverksamhet enligt 9 kap. miljöbalken för att bryta och vidareförädla sammanlagt 7010 m3 matjord under en period av 10 år. Ansökt verksamhet avses bedrivas inom fastigheten Näsbyn 6:16 och 6:26 i Kalix kommun.

Ta del av handlingarna hos Kalix kommun

Ansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning finns på samhällsbyggnadsförvaltningen i Kalix kommun.

Telefon Kalix kommun 0923-650 00

Eller på Länsstyrelsen

Ansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning finns även tillgängliga hos Länsstyrelsen i Norrbottens län, enheten för miljöskydd, Stationsgatan 5 i Luleå.

Telefon Länsstyrelsen i Norrbottens län 010-225 50 00

Vill du yttra dig i ärendet?

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta skriftligen till miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Norrbottens län, som prövar bolagets ansökan om tillstånd.

Senast 29 augusti

Det skriftliga yttrandet ska senast den 29 augusti 2022 ha inkommit till miljöprövningsdelegationen via post eller e-post.

Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 Luleå

E-post till norrbotten@lansstyrelsen.se

Ange diarienummer

Vid skriftväxling i ärendet, ange diarienummer 551-3474-22.

Kontakt