Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utlysning av pengar för projekt inom samarbete för att skapa nya jobb på landsbygden

blommor i ett fönster

Denna utlysning riktas till samarbetsprojekt som bidrar till att skapa nya jobb på landsbygden.

Detta kan göras genom utveckling av arbetssätt, produkter, processer och tekniker som syftar till att stärka konkurrenskraften för de små företagen i livsmedelsbranschen samt till projekt som kan bidra till tillväxt i hela livsmedelskedjan och på så sätt skapa fler arbetstillfällen. Projekten ska tillvarata landsbygdens resurser och bidra till ökad sysselsättning.

Sista ansökningsdatum: 10 september 2022

Vem kan söka?

Myndigheter,kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag.

Det här kan du få stöd för:

 • löner inklusive sociala och indirekta kostnader
 • eget arbete
 • köp av tjänst
 • immateriella investeringar i form av inköp eller utveckling av programvara
 • övriga utgifter som kan kopplas till projektplanen, som utgifter för tryckning av material, mindre utrustning, möteslokaler och resor

Schabloner finns för milersättning, traktamente, eget arbete och mat.

Du kan inte få ersättning för investeringar inom projektet.

Villkor och bedömning

 • Syftet ska vara att skapa nya jobb på landsbygden.
 • Minst två aktörer ska ingå i samarbetet
 • Du ska bifoga en projektplan med detaljerad budget och aktivitetsplan till ansökan.
 • Projektet ska bidra till målen i den regionala livsmedelsstrategin, Nära Mat, samt den handlingsplan som finns kopplad till strategin.
 • Projektet ska också stämma överens med de regionala prioriteringarna i handlingsplanen för Landsbygdsprogrammet.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

 • Hur väl projektet stämmer överens med strategi och handlingsplan.
 • Projektet har en bra sammansättning.
 • Projektet uppfyller identifierade behov.
 • Det finns en tydlig och relevant målgrupp för projektet.

Du kan läsa mer om kriterierna och om hur de viktas i kapitel 10.1 i den regionala handlingsplanen.

Ansökan och beslut

Sista ansökningsdatum för den här utlysningen är 10 september 2022.

Vi kommer att fatta beslut senast under november månad, förutsatt att ansökningarna är kompletta och innehåller sådan information att vi kan bedöma dem enligt urvalskriterierna. Det eller de projekt som bäst fyller syftet med utlysningen, har högst poäng utifrån urvalskriterierna samt ryms inom den utlysta budgeten kommer att bifallas.

Under vilken period ska du genomföra projektet?

Du kan ansöka om projekt som pågår som längst i till 30 mars 2025. Du har möjlighet att påbörja din verksamhet när din ansökan kommit in till länsstyrelsen, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.

Så här mycket kan du få i stöd

Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter om offentlig aktör är sökande.
Stöd ges till 90 procent av stödberättigande utgifter för övriga projekt.
Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter. Utlysningen omfattar totalt 5 miljoner kronor, varje enskilt projekt får omfatta maximalt 2 miljoner kronor.

Sök stödet via Jordbruksverkets e-tjänst

Du söker stödet via en e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar som finns på Jordbruksverkets hemsida. Du hittar den under rubriken Mina sidor.

Sök stödet via Jordbruksverkets e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Du kan behöva fullmakt

Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar behöver du en fullmakt.

Om fullmakt på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt