Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillstånd till Solör Bioenergi Fjärrvärme AB vid förbränningsanläggningen i Kalix kommun

Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation har beslutat att lämna Solör Bioenergi Fjärrvärme AB tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till fortsatt och ändrad verksamhet vid förbränningsanläggningen på fastigheten Näsbyn 28:5 i Kalix kommun.

Tillståndet gäller för uppförande och drift av ny biobränslepanna för biobränslen och rent träavfall, fortsatt drift av befintliga pannor för fastbränsle och olja, flisning av trä samt utsläpp av renat rökgaskondensat till spillvattennätet. Frågan om utsläpp av renat rökgaskondensat till dagvattennätet skjuts upp under en prövotid. Anläggningen får en total installerad tillförd effekt av 49 MW.

Miljökonsekvensbeskrivningen godkänns i Miljöprövningsdelegationens beslut.

Hur du tar del av beslutet

Kontakta något av nedanstående kontor för att ta del av beslutet.

  • Bygg- och miljöavdelningen i Kalix kommun, tel. 0923-65 000.
  • Länsstyrelsens miljöskyddsenhet, Stationsgatan 5 i Luleå, tel. 010-225 50 00.

Hur du överklagar beslutet

Miljöprövningsdelegationens beslut kan överklagas skriftligen till Mark- och miljödomstolen i Umeå. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå, eller till norrbotten@lansstyrelsen.se. Ange diarienummer 551-10320-21.

Din överklagan ska ha inkommit till länsstyrelsen senast den 21 juli 2022.

Kontakt