Regn i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Aktuella tillståndsprocesser i länet

En orange illustration med Norrbottniska dekorelement

Många stora verksamheter ansöker om miljötillstånd i Norrbotten just nu. Länsstyrelsen lämnar nu två samrådsyttranden samt två yttranden över tillståndsansökningar som Mark- och miljödomstolen ska pröva. Här får du en sammanfattning av de ärenden som är aktuella.

Yttranden till domstol gällande ansökan om miljötillstånd

Copperstone - Yttrande om kompletteringar gällande ansökan om miljötillstånd

Copperstone Viscaria AB har lämnat in en ansökan om miljötillstånd för gruvverksamhet vid Viscaria, Kiruna kommun.

Länsstyrelsen har fått ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen för att lämna synpunkter på om handlingarna är kompletta och kan ligga till grund för att kunna kungöras.

Länsstyrelsen anser att bolagets ansökan behöver kompletteras innan ärendet kan tas upp för prövning i domstol. Kompletteringarna handlar bland annat om rennäringens intressen i området, artskyddsfrågor och ekonomisk säkerhet för efterbehandling av området.

Vad händer nu?
Nu kommer domstolen eventuellt begära fler remisser för att kunna avgöra om ansökningsunderlaget är tillräckligt för att kungöras. När Mark- och miljödomstolen anser att ansökan är komplett kommer Länsstyrelsen och andra myndigheter att yttra sig i sakfrågan.

Talga - Yttrande om kompletteringar gällande ansökan om miljötillstånd

Talga AB har lämnat in en ansökan om miljötillstånd till gruvverksamhet för brytning och anrikning av grafit vid Nunasvaara Södra i Kiruna kommun.

Länsstyrelsen har yttrat sig om sakfrågan utifrån bolagets ansökan och miljökonsekvensbeskrivning. Det vill säga om vi anser att verksamheten kan tillåtas.

Länsstyrelsen ser att verksamheten kan tillåtas men att vissa delar i bolagets ansökan behöver kompletteras innan prövning. Det handlar bland annat om rennäringens intressen i området, utsläpp av visa ämnen till vatten och ekonomisk säkerhet för efterbehandling av området.

Vad händer nu?
Till hösten planeras en syn vid området kring Viscaria. Sedan kan fler yttranden komma in och därefter sker huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen.

Samrådsyttranden - samrådsprocess som sker innan en tillståndsprövning

LKAB – Malmberget/Hybrit - Yttrande om samråd inför tillståndsansökan

LKAB Malmberget/Hybrit planerar att ansöka om ett nytt samlat grundtillstånd för fortsatt och utökad verksamhet i Malmberget. Ansökan inkluderar anläggningar för direktreduktion av järnmalm med vätgas och anläggning för utvinning av apatit.

Länsstyrelsen lämnar nu synpunkter på bolagets samlade underlag som inkommit. Synpunkterna gäller bolagets underlag om buller utsläpp till luft, rennäring, energi, naturmiljö, kulturmiljö och olycksrisker/Seveso.

Vad händer nu?
Nu kan bolaget arbeta vidare med att ta fram ansökningshandlingar och miljökonsekvensbeskrivning inför tillståndsprövningen hos Mark- och miljödomstolen. I dessa handlingar ska bolaget bland annat beskriva hur de har beaktat de synpunkter som inkommit i samrådet.

LKAB - ReeMap - Yttrande om samråd inför tillståndsansökan

LKAB planerar att ansöka om miljötillstånd för att anlägga en cirkulär industripark för utvinning av sällsynta jordartsmetaller, fosfor-, fluorprodukter samt framställning av gips på Svartön i Luleå.

Länsstyrelsen delar Naturvårdsverkets uppfattning i det samrådsyttrande som kom i början på juni och lämnar nu ytterligare allmänna synpunkter. Synpunkterna handlar bland annat om omfattningen av kommande tillståndsansökan, miljökonsekvensbeskrivningen samt ekonomisk säkerhet.

Vad händer nu?
Nu kan bolaget arbeta vidare med att ta fram ansökningshandlingar och miljökonsekvensbeskrivning inför tillståndsprövningen hos Mark- och miljödomstolen. I dessa handlingar ska bolaget bland annat beskriva hur det har beaktat de synpunkter som inkommit i samrådet.

Kontakt