Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regeringen har godkänt vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Solnedgång med grävmaskin i vattendrag

Foto: Länsstyrelsen i Norrbotten

På begäran av HaV* och ett antal kommuner har regeringen prövat vattenmyndigheternas förslagen till åtgärdsprogram för vatten. Regeringen ser inga skäl till att ändra något och ger vattenmyndigheterna uppdrag att fastställa åtgärdsprogrammen för perioden 2022-2027.

Det var i december 2021 som regeringen beslutade att pröva förslagen till åtgärdsprogram för vatten i Sveriges fem vattendistrikt. Målet med åtgärderna är att Sveriges vatten ska uppnå den vattenstatus som följer av miljökvalitetsnormerna för vatten. Ett 40-tal kommuner samt Havs- och vattenmyndigheten* (HaV) begärde prövning av åtgärdsprogrammen under våren 2021. De ansåg att förslagen bröt mot gällande lagstiftning samt att åtgärderna inte var finansierade.

Regeringen ser inga skäl till att ändra något

Den 9 juni meddelade regeringen att åtgärdsprogrammen ska fastställas, utan några ändringar. Regeringen poängterar vikten av att arbetet med att leva upp till kraven i EU:s vattendirektiv Länk till annan webbplats. till 2027 behöver skyndas på och konstaterar att åtgärdsprogrammen följer gällande lagstiftning. Beslutet grundas på de skäl för prövning som aktörerna lyft samt en noggrann analys av förslagen till åtgärdsprogram.

Beskedet från regeringen är stärkande för svensk vattenförvaltning. Att regeringen stödjer det sätt vi arbetar på för att ta fram åtgärder och uppskatta kostnaderna för samhället som åtgärdsgenomförandet innebär, är ett viktigt besked för det fortsatta utvecklingsarbetet, säger Johanna Söderasp, Vattenvårdsdirektör i Bottenvikens vattendistrikt.

I sitt beslut konstaterar Regeringen att de flesta åtgärder är grundläggande enligt vattendirektivets terminologi. Sådant som redan är minimikrav enligt gällande lagstiftning, såsom tillsyn, prövning eller planering. Förslagen till fysiska åtgärder ser regeringen som en scenarioanalys som den ekonomiska analysen bygger på.

Regeringen framhåller även att vatten är vårt viktigaste livsmedel och att åtgärdsprogrammen kan bidra till att trygga dricksvattenförsörjningen och få bukt med miljöproblem, som exempelvis övergödning och miljögifter. I beslutet skriver regeringen att kraft ska läggas på att trygga livsmedels- och råvaruförsörjning samt att det är viktigt att beakta kulturmiljöer när åtgärder i vatten genomförs. Genomförandet av vattendirektivet i Sverige bidrar även till att uppnå de vattenanknutna miljökvalitetsmålen som riksdagen beslutat.

Lokalanpassade åtgärder

De fysiska åtgärderna i åtgärdsprogrammet kan anpassas efter lokala förutsättningar och behov. Vattenmyndigheternas förslag är till för att hjälpa de som ska utföra fysiska åtgärder. Där aktören utgår från åtgärdsbehov i det specifika vattnet.

Åtgärdsmyndigheter och kommuner är de som ska se till att fysiska åtgärder utförs. De beslutar även om vilka och hur åtgärderna genomförs.

Det är många myndigheter och kommuner som redan är på tårna och har efterfrågat när de nya åtgärdsprogrammen kan träda i kraft. Vi har tagit fram en tidplan för färdigställande och beslut av de nya åtgärdsprogrammen, som innebär att de blir tillgängliga i början av september. Det blir en bra utgångspunkt för planeringen av höstens arbete för både oss och våra åtgärdsmyndigheter, avslutar Johanna Söderasp.

Kontakt