Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Underskott på bostäder pressar kommunerna

hus längs gata. sommar och grönskande träd.

Norrbotten har en central roll i den gröna industriomställningen och för att lyckas med en ökad inflyttning krävs en långsiktig och hållbar bostadsförsörjning, anser landshövdingen. Foto: Mostphotos

Antalet bygglovsansökningar och färdigställda lägenheter ökade i Norrbotten under 2021, jämfört med föregående år. Samtidigt redovisar flertalet kommunerna ett fortsatt underskott på bostäder. Det visar årets bostadsmarknadsanalys från Länsstyrelsen.

I Norrbotten har de strategiska samhällsplaneringsfrågorna fått en ökad betydelse de senaste åren. Goda och långsiktigt hållbara livsmiljöer är en avgörande fråga för länets fortsatta utveckling. Behovet av arbetskraft beräknas öka kraftigt i Norrbotten och tillgång till attraktiva bostäder och goda livsmiljöer har då en avgörande roll för människors benägenhet att flytta till länet.

— En framgångsrik bostadsförsörjning har stor betydelse för hela länet, inte minst för landsbygdens utveckling. Norrbotten har en central roll i den gröna industriomställningen och för att lyckas med en ökad inflyttning krävs en långsiktig och hållbar bostadsförsörjning, säger landshövding Lotta Finstorp.

Statliga stöden

Investeringsstöden för hyresbostäder och bostäder för studerande avvecklades vid årsskiftet 2021/2022. De statliga stöden har i hög utsträckning bidragit till byggandet av bostäder till relativt lägre boendekostnader. Att stöden nu försvinner samtidigt som kostnaderna för byggproduktionen ökar, försvårar länets bostadsförsörjning.

— Det här är bekymmersamt då vi står inför ett stort behov av nya bostäder i samband med de industriella satsningar som pågår i Norrbotten, säger Lotta Finstorp.

Liksom föregående år visar bostadsmarknadsanalysen på ett betydande underskott på bostäder i länet. Småhusmarknaden är mycket viktig för länets bostadsutveckling och bostadsförsörjning, både ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv för kommuner med ett generellt lågt byggande.

— Vi noterar att det i flera av länets kommuner råder ett matchningsproblem där det finns ett äldre och fortfarande attraktivt bostadsbestånd, men som inte används som permanentboende. Detta samtidigt som bostadsköpare inte hittar något attraktivt objekt. Att påverka flyttkedjorna så att hela beståndet nyttjas optimalt är ett viktigt arbete framöver, säger Anna-Karin Abrahamsson, sakkunnig i bostadsförsörjningsfrågor vid Länsstyrelsen.

Införa social förtur

Underskottet på bostäder är också tydlig för vissa samhällsgrupper, exempelvis ungdomar. Att ta sig in på bostadsmarknaden är fortsatt svårt för de individer som saknar resurser, goda referenser eller efterfrågar någon form av kategoribostad.

Bostadsbehovet för våldsutsatta personer behöver lyftas i diskussionen och prioriteras högre ur bostadsförsörjningssynpunkt. Ett konkret önskemål som framkommer från både socialtjänster och kvinnojourer i länet är att de kommunala bostadsbolagen skulle behöva införa en social förtur med lägenheter öronmärkta för våldsutsatta personer. Även möjlighet till övergångskontrakt nämns som en framgångsfaktor i arbetet.

Fakta

Länsstyrelsens Bostadsmarknadsanalys 2022 är en årlig återrapportering enligt förordning (SFS 2011:1160) till regeringen och Boverket.
Analysen används som information och stöd för kommuner, byggföretag och andra aktörer med intresse för länets bostadsmarknad. Analysen baseras primärt på statistik och fakta från den årliga bostadsmarknadsenkäten som kommunerna besvarar, men också annan offentlig statistik.
Länsstyrelsen ska förutom att kommunerna råd lämna information och underlag för deras arbete med bostadsförsörjning. Länsstyrelsen yttrar sig också kring boendeplaneringen i kommunernas förslag till översiktsplaner och fördjupningar av översiktsplaner.

Kontakt