Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillståndsprocesserna effektiviseras och moderniseras

illustration över Norrbottens-karaktäristiska element

Antalet stora och komplexa tillståndsprocesser för miljöfarlig verksamhet har ökat i samband med den gröna industriomställningen. En rad insatser pågår därför på flera håll för att effektivisera och modernisera processerna.

I dag lämnade miljöprövningsutredningen sitt slutbetänkande för att skapa förutsättningar för att uppnå en modernare och mer effektiv miljöprövning. I slutbetänkandet finns ett antal förslag som täcker hela tillståndsprocessen. Bland annat förslås att Länsstyrelserna får en starkare roll som statens företrädare i prövningsprocessen.

– Vi har i dag en fungerande miljöprövning men den behöver moderniseras för att möta kraven på en snabb grön omställning och för att vi ska nå klimatmålen, säger landshövding Lotta Finstorp.

Samtidigt pågår flera initiativ inom Länsstyrelsen i Norrbotten för att utveckla prövningsprocesserna. Landshövdingen har bland annat initierat en intern granskning av det egna arbetet och en genomlysning av processerna med hjälp av externt konsultstöd har genomförts.

– Vi jobbar ständigt med att utveckla, förbättra och effektivisera myndighetens arbete. Nu har vi extra fokus på arbetet med miljöprövning, där våra medarbetare gör sitt yttersta för att hinna med. Vi behöver hitta alla sätt vi kan för att göra processerna smidiga, samtidigt som de måste vara transparenta och förståeliga, säger Landshövding Lotta Finstorp.

Områden som har ringats in är bland annat utveckling av vissa av Länsstyrelsens interna rutiner, kommunikationen mellan berörda parter och utveckling av formerna i tidiga skeden i processen.

– Mycket av detta har vi identifierat sedan tidigare, men nu har vi fått en tydligare bild av hur vi kan fortsätta att utveckla våra delar av processen för att hitta bra och effektiva arbetssätt, säger Lotta Finstorp.

När det gäller de interna rutinerna handlar det bland annat om hur de egna experterna kan avlastas och få mer stöd i sitt arbete. Det handlar också om att se över den interna samverkan för beredning av ärendena, som i dag sker i olika arbetsgrupper och på olika nivåer.

I den externa genomlysningen har även kommunikationsfrågorna lyfts fram samt behovet av att förkorta kontaktvägar och se över språkbruk.

– Det här är utvecklingsområden som vi nu går vidare med och målet är att se resultat innan året är slut. Kompetensen finns och det pågår redan flera insatser kring dessa områden, säger Lotta Finstorp.

Samtidigt pågår också ett länsstyrelsegemensamt regeringsuppdrag att utvärdera samrådsförfarandet och utveckla metoder och samverkansformer som främjar en effektiv samrådsprocess. Länsstyrelsen i Västerbottens län samordnar uppdraget som ska slutredovisas senast den 31 december 2023.

Kontakt