Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nästa del i H2 Green Steels väg mot ett miljötillstånd

illustration över Norrbottens-karaktäristiska element

Länsstyrelsen har nu yttrat sig över fler delar i H2 Green Steels ansökan om miljötillstånd. Denna gång handlar det bland annat om villkor som Länsstyrelsen anser behövs för att bolaget ska kunna beviljas miljötillstånd. Länsstyrelsen anser att verksamheten bör förenas med villkor gällande bland annat ekonomisk säkerhet, avfallshantering och ekologisk kompensation.

I början på maj lämnade Länsstyrelsen ett yttrande på den första delen som handlande om tillåtlighetsfrågan för att bevilja en så kallad byggnadsdom. Detta yttrande på resterande del av H2 Green Steels ansökan om miljötillstånd handlar bland annat om de villkor som Länsstyrelsen anser behövs för att tillstånd enligt miljöbalken ska kunna beviljas.

För att fullt ut kunna bedöma tillåtligheten för verksamheten anser Länsstyrelsen att det är positivt att Mark- och miljödomstolen ger utrymme för synpunkter på vilka villkor som kan krävas för både byggnads- och anläggningsarbeten (byggnadsdom) och för övriga delar av verksamheten.

– Vårt yttrande handlar om de villkor som vi ser att bolaget bör uppfylla för att tillstånd ska kunna medges för verksamheten till exempel gällande buller och utsläpp till luft och vatten. Anledningen till att mark- och miljödomstolen delat upp ansökan och begärt in yttranden i flera omgångar är att bolaget yrkat på en så kallad byggnadsdom för att kunna komma igång med vissa markarbeten och för att i vissa delar kunna påbörja byggandet av själva anläggningen. Även denna gång är det flera myndigheter som har lämnat yttranden och nu är det upp till mark- och miljödomstolen att hantera den fortsatta processen, säger Anna-Carin Ohlsson, enhetschef miljöskyddsenheten.

Länsstyrelsen anser i nuläget utöver det bolaget yrkat att verksamheten bör förenas med villkor avseende:

 • Ekonomisk säkerhet (i anläggningsskedet inklusive vattenverksamheten respektive den ordinarie verksamheten)
 • Avfall (säkerställa att eventuell avfallslagring inte kräver tillstånd)
 • Ekologisk kompensation (utföra åtgärder för kompensation av naturvärden)
 • Vätgasläckage (kontroll och åtgärder)
 • Damning (i anläggningsskedet och i ordinarie drift)
 • Rennäring

Vidare anser länsstyrelsen att det behövs tillägg och/eller justeringar av de villkor bolaget yrkat avseende:

 • Utsläpp till luft
 • Utsläpp till vatten (dagvattenvillkor)
 • Buller
 • Energi (hushållning)
 • Risk och säkerhet
 • Kontroll och uppföljning

I vissa av dessa delar ser Länsstyrelsen att villkor kan utarbetas senare och önskar få delegation att besluta om villkor vid behov. Det gäller till exempel påverkan på rennäring, men även damning samt risk och säkerhet utifrån hur verksamheten slutligt kommer att anläggas, konstrueras, samt hur det kan komma att se ut när driften av verksamheten väl är igång.

Relaterad information

I yttrandet på första delen av ansökan ansåg Länsstyrelsen att verksamheten kan tillåtas men att bolaget bland annat ska kunna visa att det finns förutsättningar för att klara art- och biotopskyddet för vissa djur och växter och hur verksamheten kan bedrivas utan att vattenmiljön försämras på ett otillåtet sätt.

Nu fortsätter processen för H2 Green Steel | Länsstyrelsen Norrbotten Länk till annan webbplats. (Pressmeddelande från 5 maj)

Kontakt