Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu fortsätter processen för H2 Green Steel

Länsstyrelsen har lämnat ett yttrande på vissa delar av H2 Green Steels ansökan om miljötillstånd. Länsstyrelsen anser att verksamheten kan tillåtas och godkänner att byggdom meddelas men bolaget ska bland annat kunna visa att det finns förutsättningar för att klara art- och biotopskyddet för vissa djur och växter och hur verksamheten kan bedrivas utan att vattenmiljön försämras på ett otillåtet sätt.

Länsstyrelsens anser att verksamheten kan tillåtas under förutsättning att:

  • Art- och biotopskyddet kan följas både vad gäller erforderliga dispenser och skyddsåtgärder.
  • Miljökvalitetsnormerna för vatten inte äventyras, genom att redovisa detta i en dagvattenhanteringsplan.
  • Miljökvalitetsnormerna för luft kan följas.

– Nu är det tillåtlighetsfrågan, om verksamheten kan tillåtas, som ska prövas i första hand. Detta för att bolaget ska kunna få tillstånd att påbörja markarbeten och byggnationen. För att detta ska vara möjligt anser vi att bolaget behöver göra en del förtydliganden och kompletteringar det handlar främst om artskyddet för vissa arter i området och om att säkerställa att vattenmiljön inte försämras, säger Anna-Carin Ohlsson, enhetschef miljöskyddsenheten

H2 Green Steel har ansökt miljötillstånd för sin planerade verksamhet i Bodens kommun. Bolaget har i sin ansökan begärt att få en så kallad byggnadsdom, ett tillstånd för att kunna inleda de arbeten som behöver utföras (markarbeten, grundläggningar och vissa byggnationer) för att verksamheten ska kunna komma på plats. Detta innebär att nu beslutas om tillåtligheten för verksamheten. Flertalet myndigheter, däribland Länsstyrelsen, har inkommit med yttranden. Det är mark- och miljödomstolen som beslutar om byggnadsdomen för bolaget.

Nästa steg i processen är mark- och miljödomstolens huvudförhandling om tillåtlighetsfrågan (byggnadsdom) för H2 Green Steels tilltänkta verksamhet i mitten på juni. I höst är planen att det ska ske en huvudförhandling om villkor för bolagets kommande verksamhet.

– Fossilfri stålproduktion är en viktig del i den gröna omställningen. H2 Green Steel tar nu ytterligare steg mot att få ett tillstånd på plats för att kunna starta sin verksamhet. En etablering av H2 Green Steel är positivt för länet och den gröna omställningen, det är också en viktig pusselbit i hela det svenska klimatarbetet och ett led i att minska vårt fossila beroende, säger Landshövding Lotta Finstorp.

Kontakt