Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fältarbeten i sommar

I sommar hittar du flera av Länsstyrelsens verksamheter ute i fält.

Det handlar bland annat om inventering av olika arter, kartläggning av vägtrummor och projekt för att återställa vattenmiljöer.

Biotopkartering av vattendrag

Vid biotopkartering av vattendrag dokumenterar vi spår efter
mänsklig verksamhet som påverkat vattenfåran. Här syns ses en stenkista som
anlades för att styra timret rätt i vattenfåran. Fotograf: Länsstyrelsen

Vid biotopkartering av vattendrag dokumenterar vi spår efter mänsklig verksamhet som påverkat vattenfåran. Här syns ses en stenkista som anlades för att styra timret rätt i vattenfåran. Fotograf: Länsstyrelsen

Vattendrag runt om i länet inventeras för att ta reda på mer om värdefulla vattenmiljöer, kartlägga miljötillståndet och för att se vilka åtgärdsbehov som finns. Inventering genomförs under juni till september.

Kontaktperson: Adrian Andersson Nyberg

Inventering av bandnate

Några strån av en grön gräsliknande vattenväxt

Bandnate, bild tagen i Naankijärvi.

Många nya lokaler för arten har hittats på kusten, men det saknas sentida uppgifter om artens utbredning i mer utpräglade sötvattensmiljöer. Under vecka 33 kommer vi inventera bandnate i inlandet.

Kontaktperson: David Bell

Inventering av fjälltaggsvampar i tallskogar

tallar i en torr öppen skog

Så här kan det se ut i en tallhedsmiljö Foto: Emilia Vesterberg

I sommar provar Länsstyrelsen i Norrbottens län något nytt. Att leta sällsynta svampar är nämligen inte helt lätt. Vissa år helt enkelt inte är bra svampår och trots att vi vet att det finns en bra chans att de finns i ett område ser man dem inte. Med hjälp av genetiker kommer vi att ta jordprover som fångar upp mycel från svampar och DNA-analyser kan sen visa vilka arter som finns i marken. Jordproverna kommer att samlas in under juni och juli.

Kontaktperson: Emilia Vesterberg

Inventering av flodpärlmussla

Inventering av flodpärlmussla. Foto: Länsstyrelsen

Inventering av flodpärlmussla pågår under augusti i Kvarnbäcken, Bodens kommun och Haukobollbäcken, Arjeplogs kommun. Syftet är att följa populationernas utveckling i länet. Inventeringen ingår i det regionala miljöövervakningsprogrammet Stormusslor.

Kontaktperson: Patrik Olofsson

Inventering av häckande fåglar

en man med kikare i ett odlingslandskap. Foto: Susanne Backe

Inventering av fåglar i odlingslandskapet. Foto: Susanne Backe

Från mitten av maj till mitten av juli räknar vi häckande fåglar i hela länet för att följa fågelbestånden i Norrbotten.

Fåglar som indikatorer för miljön i Norrbottens län Länk till annan webbplats.

Hur går det för fåglarna i Norrbottens län Länk till annan webbplats.

Kontaktperson: Susanne Backe

Inventering av insekter

en rödvitfläckig fjäril sitter på en vitbladig blomma. Foto: Jörgen Naalisvaara

Vitfläckig guldvinge på prästkrage. Foto: Jörgen Naalisvaara

För att få bättre kunskap om insekter i länet genomför Länsstyrelsen en inventering av flygande insekter i olika naturmiljöer. Inventeringen är inriktad på fjäll- ängs- och skogsmiljöer. Vi kommer även särskilt inventera fjärilar på ett par olika platser. I slutet av maj och början av juni sätter vi ut fällor i Tornedalen och Stuor Muorkke/Stora Sjöfallet. Vid några tillfällen under sommaren kommer provflaskor i fällorna att bytas och i september plockas de in.

Kontaktperson: Jörgen Naalisvaara

Inventering av några av landets mest hotade skalbaggar

en man med keps och ryggsäck sitter på marken i en lövskog och tittar på något litet som han håller i handen.

Inventering av lövinsekter. Foto: Emilia Vesterberg

I sommar letar vi sällsynta skalbaggar. Vi beger oss ut i gamla lövskogar, områden som brunnit och även trolska granskogar för att försöka hitta dem. Med kunskap om var de finns går det lättare att rädda de här arterna. Inventeringarna kommer pågå från juni till september.

Kontaktperson: Emilia Vesterberg

Inventering av strandsandjägare

En brun skalbagge med vita mönster. Foto: Sven-Åke Berglind

Strandsandjägare. Foto: Sven-Åke Berglind

I början av juli kommer den hotade arten strandsandjägare inventeras på en ö i Luleå skärgård. Strandsandjägaren är känd från en handfull öar i Luleå skärgård samt från ett område i Piteå kommun. På flera öar är det länge sedan populationerna följdes upp.

Kontaktperson: Alexandra Lindmark

Inventering av utter

En utter sitter på en sten

I augusti planerar vi att inventera utterspillning. Foto: Rasmus A Vive

I augusti letar vi spår och spillning av utter i Torneälven för att följa utterbestånden i Norrbotten.

Utter i Norrbottens län 1986-2020 Länk till annan webbplats.

Kontaktperson: Susanne Backe

Inventering av violgubbe

en brunaktig svamp som växer på bladig skogsmark 

Violgubbe. Foto: Gillis Aronsson

Hur ser egentligen svampen med det roliga namnet ut? Inte många har sett den eftersom den bara hittats på en plats i Norrbotten. I höst ger vi oss ut i örtrika gamla granskogar med arter som myskmåra och röd trolldruva eftersom det är där violgubben kan finnas. Violgubbe kommer att inventeras under augusti.

Kontaktperson: Emilia Vesterberg

Inventering av violett guldvinge

en stor mörk fjäril med vita vingkanter sitter på en rosa blomma

Hane av violett guldvinge. Foto: Tommy Bystedt

Inom åtgärdsprogrammet för violett guldvinge kommer vi inventera ett flertal lokaler i Haparanda, Kalix och Luleå kommuner för att följa kända populationers utveckling. Förhoppningsvis hitta nya förekomster av den starkt hotade fjärilen. Inventeringen utförs delvis med stöd av Biogeografisk uppföljning av fjärilar. Inventeringen är väderberoende men planeras under veckorna 23–25, eventuellt även vecka 26.

Kontaktperson: Alexandra Lindmark

Inventering av vägtrummor

en vägtrumma med forsande vatten

Inventeringen sker inom Torne- och Lule älvars avrinningsområden under juni till augusti. I samarbete med Trafikverket inventeras vägtrummor för att kartlägga vägtrummor som är vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer.

Kontaktperson: Adrian Andersson Nyberg

Inventering av ävjepilört

en tunn slingrig växt med rosa blommor

Ävjepilört. Foto: Sture Westerberg

Områden längs kusten och längre inåt landet efter älvarna kommer besökas för eftersök av den hotade arten ävjepilört. Förhoppningen är att hitta ytterligare växtplatser för ävjepilört och få bättre kunskap om var arten finns. Inventeringen planeras under juli-augusti månad.

Kontaktperson: Alexandra Lindmark

Miljöövervakning sötvatten

En kvinna använder en tandborste för att ta prover på alger som växer på stenar under vattnet.

En tandborste används för att ta prover på alger som växer på stenar under vattnet. Vissa alger trivs i näringsrika vatten och vissa är känsliga för sura vatten. Fotograf: Sara Elfvendahl

Vattenkemi och biologi undersöks vid fyra tillfällen varje år i 15 sjöar och 12 vattendrag som ingår i ett långsiktigt övervakningsprogram. Lokalerna är spridda över länet. En del av provtagningen utförs av konsulter och en del av Länsstyrelsens personal.

Kontaktperson: Sara Elfvendahl

Provtagning för fjällrufse

En man med en lång stav tar provtagning i vattnet. Det finns berg i bakgrunden. 

Provtagning av fjällrufse.

I början på september kommer vi att inventera fjällrufse i ett antal fjällsjöar med hjälp av eDNA. Målsättningen är att kartlägga artens förekomst i länet. Eftersom fjällrufsen förmodligen kräver kalla och klara vatten, så är det möjligt att den skulle kunna användas i miljöövervakningen för att beskriva klimatförändringarna.

Kontaktperson: David Bell

Restaurering av våtmarker

Restaurerad våtmark inom Mellanlandet
naturreservat. Fotograf: Emma Palmgren

Restaurerad våtmark inom Mellanlandet naturreservat. Fotograf: Emma Palmgren

Under sommaren och hösten kommer Länsstyrelsen att lägga igen diken och bygga dikespluggar inom ett par våtmarker i länet. Huvudsyftet är att gynna våtmarksberoende arter och naturtyper. Arbetet kommer att ske i eller i anslutning till naturreservat. I år är arbetet planerat till områden inom följande kommuner: Arvidsjaur, Kalix, Kiruna, Luleå och Överkalix.

Kontaktperson: Emma Palmgren

Återskapa bestånd med flodpärlmusslor och dess livsmiljö

En man med keps står framåtlutad i ett vattendrag över en träkonstruktion. Foto: Metsähallitus

Exempel på olika typer av träkonstruktioner. Foto: Metsähallitus


Inom LIFE-projektet Revives kommer flera aktiviteter att pågå under fältsäsongen.

Genom inventering av flodpärlmusslors bestånd går det att bedöma deras status innan vi utför åtgärder i projektet. Inventering av flodpärlmussla kommer att ske i:

 • Forsträskån, Bodens kommun
 • Abborrbäcken, Gåbdebäcken och Nuortejaurebäcken, Arvidsjaurs kommun.

Hur mycket larver från flodpärlmussla det finns på gälar hos öring och lax kommer vi att undersöka i juni månad i

 • Abborrbäcken, Gåbdebäcken och Nuortejaurebäcken, Arvidsjaurs kommun,
 • Kvarnbäcken och Forsträskån, Bodens kommun
 • Brändån, Älvsbyns kommun.

För att få reda på hur mycket fisk det finns i vattendragen innan åtgärderna i projektet så utför vi elfiskeundersökningar i:

 • Abborrbäcken, Gåbdebäcken och Nuortejaurebäcken, Arvidsjaurs kommun,
 • Bjurån, Kvarnbäcken och Forsträskån, Bodens kommun,
 • Brändån, Älvsbyns kommun
 • Klubbälven, Piteå kommun.

Restaurering för att efterlikna död ved i vattendrag med hjälp av träkonstruktioner kommer vi att göra i:

 • Laxtjärnbäcken, Arvidsjaurs kommun i juni månad.

I september kommer flodpärlmusslans värdfisk att infekteras med larver från flodpärlmusslor och sedan släppas ut i vattendraget i:

 • Åbyälven, Piteå kommun.

Cirka tio vandringshinder för fisk kommer att åtgärdas inom projektområdet.

LIFE Revives

LIFE Revives: Reviving freshwater pearl mussel populations and their habitats — Department of Biological and Environmental Science, University of Jyväskylä Länk till annan webbplats.

Kontaktperson: Patrik Olofsson

Återställning av miljön i vattendrag

En gul grävskopa står i en bäck Foto: Sofia Perä

Grävmaskin i bäck. Fotograf: Sofia Perä

Länsstyrelsen jobbar med att återställa miljön i flera vattendrag genom att med hjälp av grävmaskiner återskapa mer naturliga och mångformiga vattendrag. Under flottningsepoken rensades många vattendrag för att underlätta för timmertransporter. Sten och block rensades bort och sidofåror stängdes av med stenvallar. Rensningarna innebar att vattendragen blev mer likartade och variationen av livsmiljöer minskade kraftigt.

Linabäcken och Laddonbäcken

Denna säsong kommer kolarctic-projektet ReArc att utföra miljöåterställning i delar av Linabäckens och Laddonbäckens vattensystem i Jokkmokks kommun. Arbetet kommer att pågå fram till oktober.

ReArc

Kontaktperson: Sofia Perä

Tallån

Under sommaren kommer Länsstyrelsen att inleda arbetet med att återställa delar av Tallån som är ett biflöde till Töreälven. Arbetet kommer att pågå fram till isläggningen.

Kontaktperson: Sara Elfvendahl

Pärlälven

Under sommaren och hösten kommer Länsstyrelsen att fortsätta arbetet med att miljöåterställa delar av Pärlälven.

EMRA

Kontaktperson: Linda Johansson

Åtgärder för fjällgås

Fem brungrå gäss med korta orangea ben intill vatten och stenar. 

Fjällgås. Foto: Emilia Vesterberg

Varje år inventerar vi en av Norrbottens viktigaste ansvarsarter, fjällgåsen. Fjällgåsen häckar i Norrbottensfjällen och även i år får fjällgäss åka lastbil upp till Arjeplogsfjällen och Gällivarefjällen där de sedan släpps ut i det vilda. Fjällgässen släpps ut i fjällen under juli månad.

Kontaktperson: Emilia Vesterberg

Åtgärder för hänggräs

grönt högt gräs som växer intill vatten 

Hänggräs Foto: Anna Högdahl

Åtgärder för hänggräs, i Sverige endast känd från Norrbotten, kommer utföras på befintliga lokaler i Haparanda kommun där antalet plantor är försvinnande få. Konkurrerande vegetation och igenväxning utgör ett problem när inte tillräcklig störning sker. Målet med åtgärden är att frigöra plantor som annars kommer konkurreras ut av intilliggande växtlighet. Åtgärderna planeras ske i augusti, men kan tidigareläggas beroende på till exempel vattenstånd.

Kontaktperson: Alexandra Lindmark

Åtgärder för småsvalting

en spretig växt med knoppliknande utskott på botten av något vattendrag. Foto: Petra Pohjola

Småsvalting. Foto: Petra Pohjola

Under hösten samlades frön in från den hotade vattenväxten småsvalting, nu ska odlingsförsöken sättas ut. Under vintern och våren har den odlats för att drivas upp till en fullvuxen småsvalting som planeras att sättas ut i havet under sommaren. Om odlingsförsöken lyckas kommer småsvaltingen sättas ut någon gång under perioden juni till augusti.

Kontaktperson: Emilia Vesterberg

Åtgärder för vandrande fiskar

en vägtrumma med forsande vatten

Vägtrumma. Foto: Länsstyrelsen

Under fiskens fortplantning förflyttar sig fisken mellan olika ställen, man pratar om fiskvandring. På sin vandring kan fiskarna stöta på hinder orsakade av människan som hindrar dem att förflytta sig. Exempel på hinder kan vara vägtrummor i vattendragen som är för högt placerade så att fiskarna inte kan passera. I år ska ytterligare hinder åtgärdas i länet, närmare bestämt i Jokkmokk.

Åtgärden görs som en del i det svensk-finska samarbetsprojektet EMRA som syftar till att förbättra miljön för fisk i Lule respektive Kemi älvs vattensystem.

EMRA

Kontaktperson: Linda Johansson

Övervakning av grunda vegetationsklädda havsvikar

en blomma flyter på vattenytan

Analyser av flygfotografier är ett effektivt sätt få kunskap om bland annat vegetationens utbredning i vikarna, vilket hjälper oss att bedöma deras tillstånd. Grunda havsvikar är mycket värdefulla för den biologiska mångfalden i havet på grund av sin rika vegetation. Miljöerna påverkas dock av mänskliga verksamheter i kustzonen, vilket kan försämra deras tillstånd. Som en del i det pågående arbetet med att utveckla metoder för miljöövervakning av havsvikarna i länet kommer Länsstyrelsen att flyga drönare över utvalda vikar och fotografera undervattensvegetationen från luften. Arbetet utförs under augusti och september månad längs länets kust.

Kontaktperson: Kajsa Johansson

en man med keps och ryggsäck sitter på marken i en lövskog och tittar på något litet som han håller i handen.

På jakt efter spår av hotade skalbaggar. Foto: Emilia Vesterberg

Kontakt

ÅGP - åtgärdsprogrammet för hotade arter i Norrbotten