Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utlysning av pengar för kunskapshöjning inom lantbruket

Traktor arbetar på en äng inför publik.

Länsstyrelsen i Norrbottens län utlyser medel inom två olika typer av kompetensutvecklingsinsatser. Stödet kan sökas av organisationer, föreningar och företag som anordnar utbildningar för lantbruksföretagare i länet.

Samtliga aktiviteter i de två utlysningarna ska ha en koppling till syfte och mål i det nationella projektet Greppa Näringen samt ha en koppling till någon projektets moduler.

Projektet Greppa näringen Länk till annan webbplats.

Utlysning 1: Kunskapshöjning genom demonstrationer och information

Totalt 367 000 kronor utlyses till ett eller flera projekt omfattande demonstrationer eller information som syftar till att öka kunskapen inom lantbruket.

Projektaktiviteterna kan omfatta fysiska och/eller digitala träffar där deltagarna får ta del av ny kunskap från forskning och försök i både praktisk och teoretisk form. Dessutom kan stöd ges till demonstrationsodlingar för att visa nya metoder och tekniker.

I ansökan väljer du Kompetensutveckling och rådgivning/ Demonstrationer och information / Miljö och klimat/ Greppa Näringen

Utlysning 2: Kunskapshöjande gruppaktiviteter

Totalt 795 000 kronor utlyses till ett eller flera projekt för gruppaktiviteter som syftar till att öka kunskapen inom lantbruket.

Projektaktiviteterna kan bestå av fysiska och/eller digitala kurser där deltagarna får ta del av ny kunskap från forskning och försök i både praktisk och teoretisk form.

I ansökan väljer du Kompetensutveckling och rådgivning/ Kompetensutveckling/ Miljö och klimat /Greppa Näringen

Utbildningstillfällena inom utlysningarna ska ge deltagarna ökad kunskap om:

 • Åtgärder för anpassning av utfodringen till husdjurens behov av näringsämnen för ökad tillväxt och/eller produktionsförmåga.
 • Åtgärder för att anpassa gödslingen med stall- och mineralgödsel till grödornas växtnäringsbehov. Aktiviteterna kan även handla om åtgärder i fält som gynnar grödornas utveckling, vilket ger ett effektivt upptag av växtnäring, samt om skyddsåtgärder som minskar transporten av fosfor och kväve från fältet för att reducera övergödningseffekter i vatten och hav.
 • Aktiviteterna kan också bidra till att öka eller behålla markens bördighet och till att minska markpackningen. Det kan handla om åtgärder i växtodlingen som gynnar rotutveckling och mullhalt samt en god vattenhushållning.
 • Åtgärderna ska minska risken för att jord transporteras från fälten till vattendragen.

Aktiviteterna ska fokusera på att minska riskerna för miljön samtidigt som de hjälper till att stärka företagens ekonomi.

Kursernas målgrupp

Målgruppen för kurserna ska vara aktiva lantbruksföretag i länet. Verksamheten i fokus ska vara företagsmässig och inte på hobbynivå. Även större hästverksamheter, med minst 10 hästar kan vara målgrupp för aktiviteterna.

Annonsering

De som söker stöd är skyldiga att se till annonsering sker på sådant sätt att hela målgruppen nås, till exempel genom direktutskick eller annonsering.

De har även möjlighet att kostnadsfritt annonsera om den verksamhet man får stöd för i tidningen Norrbruk som ges ut av länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten.

Vem kan söka?

Organisationer, föreningar och företag som anordnar kompetensutveckling kan söka stödet.

Det här kan du få stöd för:

 • löner inklusive sociala kostnader
 • indirekta kostnader
 • köp av tjänst
 • övriga utgifter kopplade till genomförandet


Investeringar kan inte ingå i projektet. 

Villkor och bedömning

 • Syftet med projektet ska ligga i linje med den regionala livsmedelsstrategin, Nära mat.
 • Du ska bifoga en projektplan med detaljerad budget.
 • Du ska bifoga en aktivitetsplan som visar vilken typ av kompetensutveckling och inom vilka ämnesområden som planeras.
 • Insatserna ska genomföras av utbildad och kvalificerad personal inom det aktuella området. Detta ska du styrka genom tidigare arbeten eller referensobjekt.
 • Det ska finnas en plan för personalens fortbildning inom de aktuella ämnesområdena.
 • Deltagaravgifter får tas ut och ska räknas som intäkt i projektet och vara en del av finansieringen.
 • Deltagarlistor inklusive personnummer ska redovisas till Länsstyrelsen.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

 • Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder.
 • Genomföraren har kunskap, kompetens och kapacitet att genomföra projektet.
 • Projektets metod bidrar till att sprida kunskap.
 • Det finns ett identifierat behov av projektet.
 • Projektet har tydliga och mätbara mål.

Du kan läsa mer om kriterierna och om hur de viktas i kapitel 5.1 i den regionala handlingsplanen.

Ansökan och beslut

Sista ansökningsdatum för den här utlysningen är 29 maj 2022.

Vi kommer att fatta beslut senast under juni månad, förutsatt att ansökningarna är kompletta och innehåller sådan information att vi kan bedöma dem enligt urvalskriterierna. Det eller de projekt som bäst fyller syftet med respektive utlysning, har högst poäng utifrån urvalskriterierna samt ryms inom den utlysta budgeten kommer att bifallas.

Under vilken period ska du genomföra projektet?

Du kan ansöka om projekt som pågår som längst i till 5 april 2025. Du har möjlighet att påbörja din verksamhet när din ansökan kommit in till länsstyrelsen, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.

Så här mycket kan du få i stöd

Du kan få 100 procent av de kostnader som ger rätt till stöd, efter avdrag för intäkter.

Sök stödet via Jordbruksverkets e-tjänst

Du söker stödet via en e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar på Jordbruksverkets hemsida. Du hittar den under rubriken Mina sidor.

Sök stödet via Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

Du kan behöva fullmakt

Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar behöver du en fullmakt.

Om fullmakt på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt