Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Läget i länet med anledning av kriget i Ukraina

Karta över Europa

Varannan vecka sammanställer Länsstyrelsen en lägesbild av hur kriget i Ukraina påverkar Norrbotten. En sammanfattning av den lägesbilden publiceras på vår webbplats.

Regeringen har gett Länsstyrelsen i uppdrag att samordna och sammanställa lägesbilder med anledning av den ryska invasionen i Ukraina och den påverkan som invasionen får på det svenska samhället.

Varannan vecka arbetar därför Länsstyrelsen med att ta fram en lägesbild av hur händelseutvecklingen påverkar Norrbotten. Lägesbilden sammanställs utifrån de rapporter som vi får in från kommuner och andra aktörer i länet. Nedan presenteras en sammanfattning av veckans lägesbild.

Läget i länet vecka 35

 • Även denna vecka rapporterar länets aktörer en generellt fortsatt låg påverkan på sina verksamheter. Den största påverkan finns inom drivmedelsberoende verksamheter och livsmedelsförsörjningen.
 • En del kommuner signalerar missnöje kring att flyktingar som fått anställning på sin initiala mottagningsort anvisas till en annan ort. Kommunerna efterlyser mer samverkan med Migrationsverket kring anvisningar där arbete/anställning finns.
 • En kommun rapporterar att fördubblade drivmedelskostnader slår hårt mot de verksamheter inom kommunen som använder transportmedel i stor utsträckning, till exempel hemtjänst och sophämtning.
 • Den 22 september har Migrationsverket, Länsstyrelsen och kommunerna i Norrbotten bokat in ytterligare ett samverkansmöte kopplat till flyktingar som anvisas till kommunen enligt massflyktsdirektivet.

Läget i länet vecka 33

 • Även denna vecka rapporterar länets aktörer en generellt fortsatt låg påverkan på sina verksamheter. Den största påverkan finns inom drivmedelsberoende verksamheter och livsmedelsförsörjningen.
 • Flera kommuner i Norrbotten har redan tagit emot sitt totala antal skyddsbehövande.
 • En del kommuner rapporterar att viss osäkerhet kvarstår när det gäller planering och insatser för de skyddsbehövande från Ukraina eftersom deras tillstånd är av tillfällig karaktär.
 • När det gäller tillgång till relevant personal, t.ex. ukrainsk- och rysktalande lärare, så uppger en kommun att det är en utmaning att rekrytera personal. En kommun rapporterar att rysktalande personal finns på varje skola och att de är på gång att anställa en studiehandledare som talar ukraniska.

Läget i länet vecka 31

 • Även denna vecka rapporterar länets aktörer en generellt fortsatt låg påverkan. Den största påverkan finns inom drivmedelsberoende verksamheter och livsmedelsförsörjningen.
 • Det finns beredskap för fortsatt flyktingmottagande, men hittills har bara ett fåtal kommuner tagit emot flyktingar. Situationen är avvaktande.
 • Flertalet kommuner rapporterar ansträngd personalsituation inom socialtjänsten, men inte enbart på grund av omvärldsläget utan även av andra orsaker.
 • Trafikverket informerar om kraftigt stigande priser på material och att leveranstider kan påverka genomförandet av underhålls- och investeringsåtgärder på vägar och järnvägar.
 • Den 18 augusti genomförs en regional samverkan mellan kommunerna i Norrbotten, Länsstyrelsen och Migrationsverket. Samverkan handlar om lagändringen den 1 juli, som innebär att kommunerna tar över ansvaret för att anskaffa och driva boende för de flyktingar som anvisas till kommunen enligt massflyktsdirektivet.

Läget i länet vecka 29

 • Länets aktörer fortsätter att rapportera en generellt låg påverkan.
 • Kommunerna noterar påverkan på drivmedelsberoende verksamhet, vilket dock kan hanteras i ordinarie verksamhet.
 • Det finns en fortsatt beredskap för ytterligare flyktingmottagande. Endast ett fåtal kommuner i länet har hittills tagit emot flyktingar och just nu råder en avvaktande situation att ta emot fler.
 • Flertalet kommuner rapporterar en fortsatt ansträngd personalsituation inom socialtjänsten, dock inte enbart på grund av omvärldsläget utan även på grund av andra faktorer.
 • En kommun rapporterar påverkan med anledning av Covid-19 men anger att det för närvarande är hanterbart.

Läget i länet vecka 27

 • Länets aktörer rapporterar generellt en låg påverkan.
 • Det finns en fortsatt beredskap för ytterligare flyktingmottagande.
 • Flertalet kommuner rapporterar ansträngd personalsituation inom socialtjänsten, dock inte enbart på grund av omvärldsläget utan även på grund av andra faktorer.
 • En särskild samverkan genomfördes förra veckan mellan kommunerna i Norrbotten, Länsstyrelsen och Migrationsverket inför en lagförändring 1 juli som innebär att kommunerna tar över ansvaret för att anskaffa och driva boende för de flyktingar som anvisas till kommunen enligt massflyktsdirektivet.

Läget i länet vecka 25

 • Migrationsverket rapporterar att totalt 883 personer har beviljats tillfälligt skydd i Norrbotten.
 • Länsstyrelsen har bjudit in kommunerna och Migrationsverket till ett särskilt möte i slutet på juni där man kommer att prata om den lagstiftning som väntas träda i kraft den 1 juli. Den nya lagstiftningen innebär att kommunerna tar över ansvaret för att anskaffa och driva boende för de flyktingar som anvisas till kommunen enligt massflyktsdirektivet.
 • Flera insatser pågår i flera kommuner för att ge flyktingbarn möjlighet att börja skola och förskola samt stöd när de går i skola och förskola. En kommun har anställt en språkstödjare som ger nya elever stöd och hjälp. Samma kommun uppger att de ser goda möjligheter att rekrytera ytterligare språkstödjare om behovet skulle uppstå.
 • Flera kommuner uppger att det finns en del utmaningar med att erbjuda skolgång till ukrainska barn. De nämner bland annat svårigheter att dimensionera organisationen och lokalerna eftersom det är svårt att förutse hur många som kommer till kommunen, samt att kostnaden för skolskjutsar har ökat när många som har ordnat boende över ett stort geografiskt område och inte nödvändigtvis i närheten av centralorten.

Läget i länet vecka 23

 • I många kommuner pågår just nu förberedelser inför 1 juli då kommunerna kommer att få ansvar för att anskaffa och driva boende för de flyktingar som anvisas till kommunen enligt massflyktsdirektivet. En kommun rapporterar bland annat att de arbetar med iordningsställande av boenden, rekryterar personal och samverkar med civilsamhället.
 • Ett flertal kommuner rapporterar att det pågår olika insatser för få flyktingbarn att börja i förskola och skola. En kommun kontaktar familjer med barn direkt, flera kommuner genomför informationsinsatser i samverkan med bland annat kundcenter och civilsamhällesorganisationer.
 • En kommun rapporterar att osäkerheten kring om barnen kommer att stanna kvar efter den 30 juni gör planeringen utmanande.
 • En kommun rapporterar om behov av stöd med studiehandledning för att kunna erbjuda tillräcklig omfattning av modersmålsundervisning.

Läget i länet vecka 22

 • Den samlade bedömningen just nu är att händelseutvecklingen i Ukraina har fortsatt låg påverkan på Norrbotten.
 • Migrationsverket har tagit fram förslag på nya fördelningstal för hur många flyktingar som varje kommun ska kunna ta emot. Norrbottens totala fördelningstal är 851, vilket är en tydlig minskning sedan det tidigare fördelningstalet som var 2408.
 • Länsstyrelsen kommer att genomföra dialogmöten med kommunerna för att se över om det behöver göras omfördelningar mellan kommunerna utifrån de tal som Migrationsverket har föreslagit. Syftet med dialogmötena är att bland annat att ge kommunerna goda planeringsförutsättningar inför det fortsatta arbetet.
 • Flera kommuner rapporterar om att det inom socialtjänsten råder oro för personalbrist inför sommaren på grund av brist på vikarier

Läget i länet vecka 21

 • Den samlade bedömningen just nu är att händelseutvecklingen i Ukraina har fortsatt låg påverkan på Norrbotten.
 • Ett par kommuner har inlett en dialog med Migrationsverket om ett eventuellt mottagande innan den 1 juli
 • Länsstyrelsen planerar för en särskild samverkan den 9 juni med fokus migration och flyktingmottagande. Vid mötet deltar Migrationsverket och kommunerna.
 • Ett par kommuner i länet har rekryterat eller planerar för att rekrytera ytterligare personal för att arbeta med integrations- och flyktingfrågor.
 • Ett par kommuner anger att det är en utmaning att erbjuda språk- och modersmålsundervisning på grund av brist på personal som kan tala ukrainska eller ryska

Läget i länet vecka 20

 • Den samlade bedömningen just nu är att händelseutvecklingen i Ukraina har fortsatt låg påverkan på Norrbotten.
 • 1010 personer har beviljats tillfälligt skydd i Norrbotten, varav 7 ensamkommande barn.
 • En kommun genomför informationsträffar med olika teman, i samverkan med civilsamhället. Informationsträffarna kan till exempel handla om barn och skola, arbete eller språkundervisning och de riktar sig till alla flyktingar som är i behov av stöd inom det området.
 • De flesta kommuner som har rapporterat anger att de inte är i behov av ytterligare personal som talar ukrainska eller ryska. En kommun anger dock ett stort behov av sådan personal.
 • En kommun har gjort om delar av sin hemsida för att flyktingar på ett enklare sätt ska kunna hitta korrekt och översatt information.
 • En kommun har gett den Frivilliga resursgruppen (FRG) i uppdrag att bistå som bussvärdar eftersom det finns behov av stöd och information för elever som använder sig av lokaltrafiken för att ta sig mellan hemmet och skolan.
 • Regeringen har beslutat om återinförd tillfällig gränskontroll fram till och med den 11 november 2022. Polismyndigheten rapporterar att kontroller främst kommer att ske i anslutning till Öresundsbron. För närvarande genomförs inga fasta kontroller i Norrbotten vid gränsövergångarna till Norge och Finland.
 • Länsstyrelserna har tagit fram ett gemensamt kommunikationsmaterial som riktar sig till barn och unga som känner oro för kriget i Ukraina och som har frågor om omvärldsläget. Materialet har granskats av Barnombudsmannen och får användas av bland annat statliga myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhällesorganisationer.

Kommunikationsmaterial: Att prata med barn om kriget i Ukraina Länk till annan webbplats.

Läget i länet vecka 19

 • Den samlade bedömningen just nu är att händelseutvecklingen i Ukraina har fortsatt låg påverkan på Norrbotten.
 • Majoriteten av de aktörer som har rapporterat till Länsstyrelsen anger att läget är relativt lugnt och att de inte har någon större påverkan på sin verksamhet utifrån omvärldsläget.
 • Länets aktörer fortsätter att samverka, dela information och förbereda sig för om läget skulle förvärras.
 • Sammantaget innebär det att det under den senaste veckan inte har skett någon större förändring gällande läget i Norrbotten.

Läget i länet vecka 18

 • Den samlade bedömningen just nu är att händelseutvecklingen i Ukraina har fortsatt låg påverkan på Norrbotten.
 • Majoriteten av de aktörer som har rapporterat till Länsstyrelsen anger att läget är relativt lugnt och att de inte har någon större påverkan på sin verksamhet utifrån omvärldsläget.
 • Enligt Migrationsverket har 884 flyktingar beviljats tillfälligt skydd i Norrbotten. Det är en marginell ökning sedan förra veckan (868).
 • Länsstyrelsen har tidigare fått i uppdrag att i samverkan med Migrationsverket åstadkomma en jämn fördelning av skyddsbehövande på lokal nivå. Fördelningen skulle göras utifrån det fördelningstal som varje län fått. För Norrbottens del var det 2408 skyddsbehövande som skulle fördelas. Den 29 april skulle eventuella omfördelningar rapporteras till Migrationsverket. I Norrbotten gjordes en mindre omfördelning mellan Luleå kommun och Kiruna kommun, men i övrigt lämnades föreslagna fördelningstal orörda.
 • På torsdag genomförs en fördjupad samverkan med kommunerna i Norr- och Västerbotten kring migration och flyktingmottagande. Utöver Migrationsverket så deltar även Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att informera och kunna svara på frågor.

Läget i länet vecka 17

 • Den samlade bedömningen just nu är att händelseutvecklingen i Ukraina har fortsatt låg påverkan på Norrbotten.
 • Flera av länets kommuner rapporterar dock ansträngd personalsituation inom socialtjänsten. Det beror inte enbart på omvärldsläget, utan har även andra orsaker. Vissa av kommunerna har till exempel avtal för omfördelning av ensamkommande barn sedan tidigare.
 • Enligt Migrationsverket har 868 flyktingar beviljats tillfälligt skydd i Norrbotten.
 • Norrbotten har fördelats att motta 2408 personer enligt massflyktsdirektivet. Länet har då ytterligare 1540 personer att ta emot enligt nuvarande fördelningsmodell, som baseras på Migrationsverkets huvudscenario. Enligt det scenariot beräknas
  76 000 personer komma att söka skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet fram till halvårsskiftet.
 • Länsstyrelsen har under veckan genomfört ett uppföljande dialogmöte med kommunerna om fördelning av flyktingar enligt massflyktsdirektivet.
 • Det har även anordnats ett informationsmöte om ensamkommande barn från Ukraina för socialtjänsten. Länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Socialstyrelsen och Migrationsverket arrangerade informationen.

Läget i länet vecka 16

 • Den samlade bedömningen just nu är att händelseutvecklingen i Ukraina har fortsatt låg påverkan på Norrbotten.
 • Enligt Migrationsverket har 801 flyktingar beviljats tillfälligt skydd i Norrbotten.
 • Migrationsverket har tagit fram ett förslag på hur fördelningen av skyddsbehövande från Ukraina ska se ut på läns- och kommunnivå. Norrbottens fördelningstal är 2408 skyddsbehövande. Utifrån det har Länsstyrelsen fått i uppdrag att i samverkan med Migrationsverket åstadkomma en jämn fördelning av skyddsbehövande på lokal nivå. Länsstyrelsen kommer därför att bjuda in kommunerna till dialog om de föreslagna fördelningstalen på kommunnivå.
 • Länsstyrelsen har genomfört ytterligare ett möte med länets basindustrier för att informera om läget och diskutera eventuell påverkan på deras verksamheter

Läget i länet vecka 15

 • Den samlade bedömningen just nu är att händelseutvecklingen i Ukraina har fortsatt låg påverkan på Norrbotten.
 • Störst påverkan bedöms vara på drivmedelsberoende verksamheter samt inom livsmedelsförsörjningen med anledning av höga priser på bland annat drivmedel och foder. Flera kommuner rapporterar även om ökade kostnader med anledning av prisökningar på drivmedel.
 • Enligt Migrationsverket har nu 769 flyktingar beviljats tillfälligt skydd i Norrbotten. Det är endast ett par av kommunerna i länet som har tagit emot flyktingar.
 • Hittills är 8 sällskapsdjur från Ukraina provtagna. Resultaten från de proverna är ännu inte kända.

Det här gör vi:

 • Länets aktörer följer händelseutvecklingen och samverkar regelbundet för att tillsammans kunna identifiera och hantera påverkan på Norrbotten.
 • Särskilda samverkansmöten för att samordna flyktingmottagandet i länet anordnas löpande
 • Länsstyrelserna har tillsammans med Migrationsverket och MSB tagit fram ett informationsmaterial för människor som har flytt från kriget i Ukraina. Informationsmaterialet är producerat för att användas som flygblad, affischer och på informationstavlor där människor passerar gränsen till Sverige. Materialet finns översatt till ukrainska, engelska och ryska.

Läget i länet vecka 14

 • Den samlade bedömningen just nu är att händelseutvecklingen i Ukraina har fortsatt låg påverkan på Norrbotten. Men vissa verksamheter lokalt och regionalt är mer påverkade än andra.

 • Länets kommuner rapporterar viss påverkan på linjeverksamheten när det gäller bevakning och lägesrapportering. Det finns även ökad beredskap för flyktingmottagande beroende på händelseutvecklingen. I dialog med Migrationsverket har många kommuner pausat planeringen för evakueringsboenden för flyktingar från Ukraina.

 • Enligt Migrationsverket har nu 571 flyktingar beviljats tillfälligt skydd i Norrbotten.

 • På grund av länets stora geografiska avstånd drabbas Norrbotten speciellt hårt av ökade foderpriser och höga transportkostnader. El- eller drivmedelsintensiva företag, inklusive rennäring och lantbruk är särskilt påverkade.

 • Leverantörer av livsmedel i länet meddelar att det är aktuellt med prishöjningar.

 • Färre sällskapsdjur från Ukraina än förväntat har anlänt till Norrbotten. Hittills har fem hundar rapporterats provtagna gällande antikroppar mot rabies.

Det här gör vi

 • Länets aktörer följer händelseutvecklingen och samverkar regelbundet för att tillsammans kunna identifiera och hantera påverkan på Norrbotten.

 • Länsstyrelsen har upprättat ett särskilt kansli som arbetar med rapportering, samverkan, kommunikation och analys av hur händelseutvecklingen påverkar Norrbotten. Flera kommuner har aktiverat krisberedskapsstaber för att hantera händelsen lokalt.

 • Särskilda samverkansmöten för att samordna flyktingmottagandet i länet anordnas löpande.

 • Åtgärder planeras för att uppmuntra konsumenter att välja mat från närområdet. Aktiviteterna har sitt ursprung i handlingsplanen för Norrbottens livsmedelsstrategi.
  Handlingsplan 2022-2025 Nära Mat: Norrbottens livsmedelsstrategi på Nära Mats webbplats Länk till annan webbplats.

 • Planering sker för samverkan med civilsamhället och frivillig-organisationer för att samordna frivilliginsatser.

 • Det planeras även för samverkan med Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och civilsamhället för att tillvarata arbetskraftsresurser från Ukraina.

 • Löpande kommunikationsinsatser sker för att informera om läget, hur det påverkar Norrbotten och för att bemöta det stora antalet frågor som har uppstått med anledning av kriget i Ukraina. Bland annat har ett nationellt informationsunderlag till nyanlända vidarebefordrats till länets aktörer.

Läget i länet vecka 13

 • Den samlade bedömningen just nu är att händelseutvecklingen i Ukraina har en fortsatt låg påverkan på Norrbotten, men det finns vissa verksamheter både lokalt och regionalt som är mer påverkade än andra.
 • Antalet flyktingar som anländer till Norrbotten från Ukraina fortsätter att öka. Enligt Migrationsverket är det just nu 482 personer i Norrbotten som har beviljats tillfälligt skydd.
 • Kommuner rapporterar ökad arbetsbelastning med anledning av omhändertagande och förberedande verksamhet för ankommande flyktingar. Planeringen är utmanande eftersom det finns stor ovisshet om händelseutvecklingen, hur många flyktingar som kommer att anlända till Norrbotten och hur stort behovet av boende och skola är.
 • Höga drivmedels- och energipriser påverkar näringslivet. Det innebär höga kostnader för el- eller drivmedelsintensiva företag, inklusive rennäring och lantbruk som dessutom är påverkade av höga foderpriser.
 • Länets basindustrier ser risk för brist på råvaror, insatsvaror och reservdelar. Det finns även risk för kapacitetsbrist på transporter.
 • Det finns just ni ingen känd påverkan för Norrbotten när det gäller ankommande sällskapsdjur. Endast en hund har hittills rapporterats provtagen gällande antikroppar mot rabies.

Det här gör vi

 • Länets aktörer följer händelseutvecklingen och samverkar regelbundet för att tillsammans kunna identifiera och hantera påverkan på Norrbotten.
 • Länsstyrelsen har upprättat ett särskilt kansli som arbetar med rapportering, samverkan, kommunikation och analys av hur händelseutvecklingen påverkar Norrbotten. Flera kommuner har aktiverat krisberedskapsstaber för att hantera händelsen lokalt.
 • Samverkan sker med civilsamhälle och frivilligorganisationer för att ta vara på det stora engagemang som finns för att stödja Ukraina och de flyktingar som anländer till Norrbotten.
 • Länsstyrelsen har inventerat möjliga boendeplatser i länet enligt ett regeringsuppdrag. Det finns 2 558 platser i Norrbotten vilket redovisades till Regeringen och Migrationsverket den 25 mars.
 • Löpande kommunikationsinsatser sker för att informera om läget, hur det påverkar Norrbotten och för att bemöta det stora antalet frågor som har uppstått med anledning av kriget i Ukraina.

Läget i länet vecka 12

 • Den samlade bedömningen just nu är att händelseutvecklingen i Ukraina har en låg påverkan på Norrbotten, men det finns vissa verksamheter både lokalt och regionalt som är mer påverkade än andra.
 • Det har skett en ökning av antalet flyktingar från Ukraina som anländer till Norrbotten. Enligt siffror från Migrationsverket är det just nu 216 personer i Norrbotten som har beviljats tillfälligt skydd.
 • Flera kommuner rapporterar en ökad arbetsbelastning med anledning av omhändertagande och förberedande verksamhet för ankommande flyktingar. Ovissheten om hur många flyktingar som kommer till Norrbotten gör verksamheten svårplanerad.
 • Höga drivmedels- och energipriser påverkar näringslivet. Norrbottens geografiska läge samt stora avstånd inom länet gör att Norrbotten riskerar att drabbas hårdare än andra län.
 • Enligt åkerinäringen medför priserna ekonomiska problem och det finns risk för ett ökat antal konkurser.
 • Under normala förhållanden kommer en stor del av arbetskraften till länets skogsplantering från Ukraina så det finns en osäkerhet kring bemanningen inför årets skogsplantering.

Det här gör vi

 • Länets aktörer följer händelseutvecklingen och samverkar regelbundet för att tillsammans kunna identifiera och hantera påverkan på Norrbotten.
 • Länsstyrelsen har upprättat ett särskilt kansli som arbetar med rapportering, samverkan, kommunikation och analys av hur händelseutvecklingen påverkar Norrbotten. Flera kommuner har aktiverat krisberedskapsstaber för att hantera händelsen lokalt.
 • Samverkan sker med civilsamhälle och frivilligorganisationer för att ta vara på det stora engagemang som finns för att stödja Ukraina och de flyktingar som anländer till Norrbotten.
 • Länsstyrelsen fortsätter arbetet med att inventera möjliga boendeplatser i länet enligt det uppdrag som Länsstyrelsen tidigare fått från regeringen. Uppdraget ska redovisas till Regeringen och Migrationsverket den 25 mars.
 • Löpande kommunikationsinsatser för att informera om läget, hur det påverkar Norrbotten och för att bemöta det stora antalet frågor som har uppstått med anledning av kriget i Ukraina.

Nationell lägesbild

Länsstyrelsernas nationella samordningskansli sammanställer varje vecka samtliga läns lägesbilder och publicerar efter det en nationell lägesbeskrivning, som på en övergripande nivå sammanfattar de effekter, utmaningar och åtgärder som aktörerna i länen har identifierat.

Så påverkar omvärldsläget samhället

Kontakt