Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Flottled blir fornlämning

älv sommar och skog

Foto: Länsstyrelsen

Lämningarna efter flottleden i Laisälven har fornlämningsförklarats av länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten. Det är första gången en fornlämningsförklaring genomförs i länen. Sammanlagt omfattas 57 lämningar, varav 25 ligger i Norrbotten.

Den drygt 130 år gamla flottleden längs med Laisälven är i stort sett intakt och ett mycket bra exempel på dåtidens storskaliga transportsystem. Lämningarna har därför ett stort kulturhistoriskt värde.

— Det är glädjande att länets första fornlämningsförklaring består av lämningar som har haft stor betydelse inte bara för våra län utan för hela landets ekonomiska utveckling. Det är ett viktigt kulturhistoriskt värde som vi nu bevarar för kommande generationer, säger Norrbottens landshövding Lotta Finstorp.

Nyttja älvarna

Timmerflottningen påbörjades i Laisälven under 1890-talet och satsningen på en storskalig industriell etablering skedde i början på 1920-talet. Möjligheten att nyttja älvarna som transportled var avgörande för skogsindustrins expansion i norra Sverige och landets industrialisering. De fysiska spåren från flottningsepoken är ett avtryck i kulturlandskapet som är en viktig beståndsdel i förståelsen av utvecklingen av Sveriges välfärd.

Effekterna av flottningen har inneburit en negativ påverkan på livsmiljöerna för många vattenlevande arter. Länsstyrelsen genomför därför vattenvårdande åtgärder för att återställa flera av de berörda älvarna. I samband med det används bland annat stenmaterial från flottledslämningarna, vilket kan innebära att spår efter flottningen försvinner. Länsstyrelsen arbetar samtidigt aktivt med hur hänsyn till kulturmiljöer kan tas i samband med vattenvårdande åtgärder, exempelvis genom att vissa lämningar sparas, att endast vissa delar berörs eller dokumenteras innan lämningarna tas bort.

Villkor för åtgärder

Fornlämningsförklaringen av flottleden i Laisälven innebär att lämningarna får ett långsiktigt juridiskt skydd i enlighet med kulturmiljölagen.

— Genom lagskyddet kan Länsstyrelsen ställa villkor för hur eventuella åtgärder som påverkar flottledslämningarna ska utföras så att skador på det kulturhistoriska värdet undviks eller minimeras säger Gunilla Edbom på Länsstyrelsen i Norrbotten.

Fornlämningar är spår efter mänsklig verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna.
En fornlämning ska ha tillkommit före 1850. Från och med 2014 kan Länsstyrelsen även fornlämningsförklara lämningar som har tillkommit 1850 eller senare.

älv sommar och skog

Foto: Länsstyrelsen

Kontakt