Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny kartläggning av statlig närvaro och service i Sverige

Länsstyrelsen har kartlagt och analyserat Sveriges statliga närvaro och service. Kartläggningen visar att den statliga närvaron i viss mån har minskat sett till antalet myndigheter och arbetsställen. Samtidigt har sysselsättningen ökat och är fortsatt störst inom storstadslänen.

Den nationella kartläggningen visar att den statliga närvaron avseende statliga myndigheter och arbetsställen (fysiska platser där verksamheten bedrivs) har minskat med tre myndigheter och 134 arbetsställen sedan 2015. Procentuellt sett är minskningen dock marginell, minskningen ligger på 1 procent av det totala antalet arbetsställen.

I Norrbottens län har antalet myndigheter under perioden 2015-2020 varit oförändrat med totalt 43 stycken. Däremot har antalet statliga arbetsställen under samma tidsperiod minskat med ca 10 % från166 stycken år 2015 till 150 stycken år 2020.

– Kartläggningen visar att vissa län haft en större minskning än andra. I Stockholm har minskningen av arbetsställen varit störst. Men vi ser också att i sex län är trenden motsatt, där har det skett en ökning av antal arbetsställen, säger Linda Wiklund som är Nationell samordnare för uppdraget om statlig närvaro och service.

Sysselsättningen har ökat i nästan alla län

Även om det skett en viss minskning av antalet myndigheter och arbetsställen nationellt så har sysselsättningen inom statlig sektor ökat. Ökningen har skett i alla län utom Norrbotten de senaste fem åren. Nationellt sett har sysselsättningen ökat med 4 procent, vilket motsvarar drygt 9 400 sysselsatta av totalt 256 657. Drygt hälften är sysselsatta inom storstadslänen – Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

I Norrbottens län har sysselsättningen inom statlig sektor minskat från år 2015 då antalet sysselsatta uppgick till 8 971 personer till 8 595 personer år 2020. Störst antal statligt sysselsatta under ett enskilt år var 2016 med 9 070 personer.

Den geografiska närheten till myndigheterna varierar

Kartläggningen visar också den geografiska närheten till landets 11 servicegivande myndigheter som bland annat Arbetsförmedlingen, Statens servicecenter och Polismyndigheten. Möjligheten att ta sig till myndigheterna skiljer sig mycket åt mellan myndigheterna.

– Resultaten är ganska väntade, exempelvis är det inte förvånande att Statens servicecenter har en hög geografisk tillgänglighet medan vissa andra myndigheter inte är lika tillgängliga. För dessa myndigheter sköts ärenden oftast digitalt och det kanske inte heller finns förväntningar på att myndigheterna ska kunna besökas fysiskt, säger Linda Wiklund.

Lägre tillgänglighet i glesbygdslänen

I Norrbottens län, liksom i övriga glesbygdslän, är tillgängligheten hos de servicegivande myndigheterna generellt sett lägre än vad siffrorna visar för landet som helhet. Stora geografiska avstånd gör att människor boende utanför tätort i stor utsträckning är beroende av tillgång till bil.

- Kartläggningen visar att den statliga närvaron har stor betydelse för länet, säger Landshövding Lotta Finstorp. En grundläggande del i vårt arbete med att bidra till Norrbotten som det attraktiva framtidslänet är att säkerställa statlig närvaro i alla 14 kommuner även i framtiden.

Framförallt visar sammanställningen på skillnader inom regionen där tillgängligheten till statlig service varierar mellan länets kommuner.

- Sammanställningen ger oss viktig kunskap på områden där vi kan bli bättre. När vi nu går mot en ökad digitalisering av tjänster i samhället, blir det än viktigare att följa hur den fysiska närvaron utvecklas och att beslut fattas nära medborgarna. Digitaliseringen får inte bli ett hinder i människors vardag, avslutar landshövding Lotta Finstorp.

Kontakt

Linda Wiklund

Nationell samordnare för uppdraget om statlig närvaro och service