Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny riskhanteringsplan för hantering av översvämningsrisker i Haparanda

Bild som visar höga flöden i Torne älv

Haparanda är ett av de områden i Sverige där översvämningsrisken har bedömts som betydande. Därför har Länsstyrelsen tagit fram en riskhanteringsplan med mål och åtgärder för att minska risken för skador till följd av översvämning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har identifierat 25 områden i landet där översvämningsrisken är betydande och där konsekvenserna av översvämningar kan orsaka stor skada. Med anledning av översvämningsrisken i Torne Älv är Haparanda ett av de områdena. Inom ramen för arbetet enligt översvämningsdirektivet och förordningen om översvämningsrisker har Länsstyrelsen därför tagit fram en riskhanteringsplan för Haparanda.

- Riskhanteringsplanen innehåller mål och åtgärder för att minska risken för att människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet drabbas av skador till följd av översvämning. Vi har tagit fram planen i dialog med Haparanda kommun för att den ska kunna vara ett stöd i det fortsatta arbetet med att förebygga de skador som översvämningar kan medföra, säger Henrik Larsson, handläggare vid enheten för samhällsskydd hos Länsstyrelsen i Norrbotten.

För de 25 områdena har MSB och länsstyrelserna även tagit fram hot- och riskkartor som visar på översvämningsrisken. Hot- och riskkartorna ligger till grund för den nu framtagna riskhanteringsplanen för Haparanda.

Hot- och riskhanteringskartor på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

I samband med framtagandet av riskhanteringsplanen har Länsstyrelsen även upprättat en miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivningen är en del av den strategiska miljöbedömning som myndigheter och kommuner ska genomföra för planer och program vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Miljökonsekvensbeskrivningen är en bilaga till riskhanteringsplanen och går att hitta i samma dokument som riskhanteringsplanen.

Kontakt