Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen arbetar på uppdrag av regeringen för en hållbar utveckling i länet

illustration över Norrbottens-karaktäristiska element

I de senaste dagarnas debatt och i vissa medier har det förekommit en rad faktafel och direkt felaktiga påståenden om Länsstyrelsens roll, uppdrag och arbetsordning.

 

Länsstyrelsen är och har alltid varit väl medveten om den betydelse som industri och gruvverksamhet har för länet. Även nya satsningar som genomförs, dels av befintliga verksamheter i länet dels av nya aviserade verksamheter är viktiga för länets utvecklig och kan vara en del i den gröna omställningen. Varken förr eller nu har vi varit emot denna utveckling.

Vår roll handlar om att säkerställa att denna utveckling, som vi bejakar, sker i enlighet med gällande lagstiftning och att kraven i miljöbalken på tillstånd uppfylls.

Alla de beslut och yttranden som dagligen lämnar myndigheten Länsstyrelsen kan och ska inte uppfattas som enskilda personers eller enheters beslut eller yttranden. Länsstyrelsens beslut och yttranden baseras i alla delar på vår roll som myndighet och det som delegerats till oss att fatta beslut om, enligt lag och förordning. Flertalet ärenden remitteras dessutom till och bereds av flera olika sakområden och passerar såväl avdelningsledningar som länsledning innan beslut fattas.

Det är verksamhetsutövaren/bolagen som ansvarar för att den verksamhet som de bedriver kan ske inom ramen för befintlig miljölagstiftning och det är vår roll att ibland i samband med prövning yttra oss över detta samt i samband med tillsyn följa upp att så sker.

Vi anser inte att frågan om länets utveckling och arbetstillfällen ska ställas mot de krav som verksamhetsutövarna har att uppfylla för att få tillstånd till sin verksamhet eller för att uppfylla kraven i de tillstånd de redan har.

Att samma regler gäller för alla verksamhetsutövare är viktigt ur ett konkurrensperspektiv, och likabehandling samt för upprätthållande av förtroende både för oss som myndighet, för systemet och för den verksamhet som bedrivs i länet.

Länsstyrelsen agerar inte miljöåklagare

Vi varken är eller uppfattar oss som miljöåklagare vilket gårdagens artikel i Haparandabladet och insändare i Kuriren vill påskina avseende gruvverksamheten i Pajala. Däremot ska vi, enligt miljöbalken, företräda det allmänna genom att yttra oss över den tillståndsansökan som lämnats in till domstolen och huruvida vi anser att den är tillräcklig och kan prövas utifrån nuvarande innehåll.

Länsstyrelsen, liksom Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket anser att det i ansökan finns brister som behöver åtgärdas av bolaget innan prövning – därför har vi sagt att vi vill att ansökan ska avvisas för komplettering eller avslås. Vi har varken nu eller tidigare sagt nej till gruvverksamheten.

Länsstyrelsens yttranden baseras på det underlag som lämnats till oss

I yttranden till domstol har vi att hålla oss till det underlag som lämnats in, det som verksamhetsutövaren redovisar – Länsstyrelsen gör inte egna utredningar kopplat till en prövning av en ansökan om miljötillstånd. Vi kommenterar det underlag som bolaget har lämnat in.

Det finns alltid skäl att för oss, liksom för alla myndigheter, att utveckla vårt arbete och våra processer och i alla delar ska vårt arbete tåla granskningar. Därför finns också väl uppstyrda processer internt där det ska vara tydligt för alla våra medarbetare vad som gäller men också att det ska vara tydligt ur ett externt perspektiv hur beslut fattas; hur vi kommer fram till våra yttranden och att de baseras på den givna roll vi har som myndighet med tillhörande uppgifter. Våra yttranden baseras på den samlade kompetensen Länsstyrelsen besitter och den praxis som finns inom miljöområdet.

Att frångå våra uppgifter som myndighet eller inte genomföra beslut eller yttranden i enlighet med vår instruktion, uppgifter i lag och förordning skulle vara tjänstefel av oss som tjänstepersoner på en statlig myndighet och inte uppfylla kraven på rättssäkerhet eller objektivitet som är hörnstenar i den statliga värdegrund vi arbetar efter.


Kontakt