Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelserna får i uppdrag att utveckla effektivare miljöprövning

Vindkraftverk i Kiruna

Vindkraftverk i Kiruna

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att utveckla metoder och samverkansformer för att främja en effektiv samrådsprocess och därigenom påskynda näringslivets klimatomställning.

Samråd är första steget i en miljöprövning enligt miljöbalken. Genom att förbättra samrådsprocessen och säkerställa att alla miljöaspekter lyfts fram i ett tidigt skede kan hela tillståndsprocessen bli effektivare.

— En moderniserad tillståndsprocess är en viktig pusselbit i den gröna omställning som har påbörjats i Norrbotten. Både vi och berörda branscher har efterlyst en utveckling av dagens regelverk för att kunna effektivisera tillståndsprocesserna. Länet står inför stora satsningar med omfattande miljöprövningar och vi välkomnar nu därför regeringens uppdrag, säger landshövding Lotta Finstorp.

Uppdraget är ställt till alla länsstyrelser med särskilt fokus på industriutvecklingen i Norrbottens, Västerbottens och Västra Götalands län. Länsstyrelsen i Västerbotten ska samordna uppdraget.

Intresset för att investera i Norrbotten är mycket stort och den industriella teknikomställningen pågår för fullt.

— Det handlar bland annat om gruv- och stålindustrin, investeringar i vindkraft och satsningar på ny teknologi som efterfrågar grön el. Effektivare prövningsprocesser för klimatförbättrande investeringar, i kombination med höga miljökrav, underlättar en snabbare omställning och skapar förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv i Norrbotten, säger Susanne Friberg, chef för näringslivsavdelningen vid länsstyrelsen i Norrbotten.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast december 2023.

Kontakt