Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional samverkan under pandemin utvärderad med gott resultat

corona rapport

En utvärdering som Länsstyrelsen har gjort visar att samverkan i länet har fungerat bra och inneburit ett stöd för länets aktörer i hanteringen av pandemin. Resultatet visar också att det finns utvecklingsområden som vi i länet kommer att behöva arbeta vidare med gemensamt.

Sedan början av mars 2020 har länets krisberedskapsaktörer genom samverkan arbetat med att hantera och minimera konsekvenserna av pandemin. Nya samverkansformer, nätverk och rutiner har skapats för att kunna täcka upp för olika utmaningar som coronapandemin medfört.

För att identifiera framgångsfaktorer och lyfta fram utvecklingsbehov har Länsstyrelsen Norrbotten med hjälp av en konsult genomfört en utvärdering av länets samverkan under hanteringen av coronapandemin.

Resultatet visar att samverkan i stort har fungerat bra och att aktörerna i länet har upplevt den som ett stöd i sin egen hantering av pandemin, men att det finns ett par utvecklingsområden att arbeta vidare med.

- Det är såklart glädjande att länets aktörer har upplevt att samverkan i stort har fungerat bra. Vi har arbetat mycket med att integrera social hållbarhet och folkhälsa i krisledningsarbetet och utvärderingen visar tydligt att det både finns ett stort behov och en önskan om att fortsätta det arbetet, säger landshövding Lotta Finstorp.

Utvärderingen visar också att det finns ett behov av att arbeta vidare med rutiner för samordning av resurser, strukturer för hur vi gemensamt inriktar vårt krishanteringsarbete och stöd med analyser av händelsen.

Resultatet av utvärderingen ska användas för att utveckla länets förmåga att hantera nuvarande pandemi, men också för att utveckla krishanteringsförmågan i stort. Målet är att uppnå en stabil, effektiv och heltäckande krishantering där sociala frågor och ett humanistiskt perspektiv är naturliga inslag i arbetet.

Kontakt