Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fältarbeten i Norrbotten i sommar

En person i dykardräkt med växter i handen och en tjej som paddlar kajak på sommaren Foto: Petra Pohjola LST

I sommar inventeras de invasiva arterna vattenpest och smal vattenpests utbredning i Norrbotten. I samband med inventeringen samlar vi information om de arter och naturvärden som är hotade av dessa, däribland åtgärdsprogramarterna småsvalting, barklöst sträfse, uddnate, bandnate och ävjepilört.

I sommar hittar du flera av Länsstyrelsens verksamheter ute i fält.

Det handlar bland annat om inventering av olika arter, kartläggning av vägtrummor och projekt för att återställa vattenmiljöer.

Bekämpning av jättebalsamin

rosa blommor: Foto Lena Bondestad

Jättebalsamin finns i flera olika färger

De största fynden av jättebalsamin finns bland annat längs de nedre delarna av Luleälven. Länsstyrelsen kommer därför att utföra bekämpning av denna art längs Luleälven mellan Boden och Luleå i ett pilotprojekt. Bekämpningen kommer att ske på statliga och kommunala marker. Vi har skickat ut ett informationsbrev till alla markägare inom projektområdet som har fynd av jättebalsamin för att informerar om jättebalsaminen och kraven på bekämpning, tips och råd om hur de själva kan bekämpa arten samt om Länsstyrelsens planerade bekämpning.

Om invasiva främmande arter

Kontaktpersoner: Sara Byrsten och Lena Bondestad

Biotopkartering av vattendrag

Vattendrag runt om i länet inventeras för att ta reda på mer om värdefulla vattenmiljöer, kartlägga miljötillståndet och för att se vilka åtgärdsbehov som finns. Inventering genomförs under juni till september.

Kontaktpersoner: Adrian Andersson Nyberg

Inventering av flodpärlmussla

Inventering av flodpärlmussla

Inventering av flodpärlmussla pågår under augusti i Tjålmakbäcken och Kanibäcken i Jokkmokks kommun. Syftet är att följa populationernas utveckling i länet. Inventeringen ingår i det regionala miljöövervakningsprogrammet – Stormusslor.

Inom Kolartic-projektet SALMUS kommer flodpärlmussla att inventeras i Harrijaurebäcken och Silpakbäcken (Jokkmokks kommun), Korsträskbäcken (Älvsbyns kommun) samt Kääntöjoki (Gällivare kommun) för att bedöma beståndens status. Även elfiskeundersökningar kommer att göras för att undersöka värdfiskens status.

Kolarctic-projektet SALMUS

Kontaktperson: Patrik Olofsson

Inventering av häckande fåglar

En man med kikare spanar efter fåglar i ett odlingslandskap. Foto: Susanne Backe Länsstyrelsen

Inventering pågår

Vi inventerar häckande fåglar i hela länet, från mitten av maj till mitten av juli, för att följa fågelbestånden i Norrbotten.

Fåglar som indikatorer för miljön i Norrbottens län

Hur går det för fåglarna i Norrbottens län

Kontaktperson: Susanne Backe

Inventering av hänggräs

gräs som sticker upp ur vattnet Foto: Anna Högdahl

Hänggräs

Hänggräs kommer inventeras i befintliga och potentiella lokaler efter Norrbottenskusten, främst i Haparanda och Kalix kommuner. Syftet är att följa upp kända lokaler och bedöma om ett åtgärdsbehov finns samt försöka hitta nya, okända växtplatser. Inventeringen planeras ske under juli till början av september.

Hotade arter

Kontaktperson: Alexandra Lindmark

Inventering av insekter

En vit insektsfälla ligger på kalfjället. Foto: Länsstyrelsen

Insektsfälla på kalfjället.

För att få bättre kunskap om insekter i länet genomför Länsstyrelsen en inventering av flygande insekter i olika naturmiljöer. I år inventerar vi i fjäll- ängs- och skogsmiljöer. Vi kommer även särskilt inventera fjärilar på ett par olika platser. I slutet av maj och början av juni sätter vi ut fällor i Tornedalen och Stora Sjöfallet, Stuor Muorkke. Vid några tillfällen under sommaren kommer provflaskor i fällorna att bytas och i september plockas de in.

Kontaktperson: Jörgen Naalisvaara

Inventering av insekter

en vit insektsfälla hänger mellan träden. Foto: Emilia Vesterberg

Insektsfälla mellan träden

Inom åtgärdsprogrammen för tallinsekter, större barkplattbagge och lövinsekter kommer insektsfällor sättas ut i ett flertal områden för att ta reda på om hotade insektsarter finns där. Underlaget kan sedan tillsammans med andra naturvärden ligga till grund för om ett område ska få formellt skydd. Inventeringen kommer pågå från juni till augusti.

Hotade arter

Kontaktperson: Emilia Vesterberg

Inventering av invasiva främmande arter

En inventering för att kartlägga de invasiva arterna vattenpest och smal vattenpests utbredning i länet kommer genomföras under juli till mitten av september. I samband med inventeringen kommer information samlas in om de arter och naturvärden som är hotade av dessa, däribland åtgärdsprogramarterna småsvalting, barklöst sträfse, uddnate, bandnate och ävjepilört.

Invasiva främmande arter

Kontaktperson: Sara Byrsten, Lena Bondestad, David Bell

Inventering av jämtlandsmaskros

Jämtlandsmaskrosen är en strandmaskros som bara finns här i Fennoskandien. I sommar kommer inventering pågå under en vecka i juli för att förhoppningsvis förbättra kunskapen om arten.

Kontaktperson: Emilia Vesterberg

Inventering av strandsandjägare

Den hotade arten strandsandjägare kommer inventeras på några öar i Luleå skärgård för att göra en uppföljning på kända lokaler. Inventeringen utförs under vecka 27.

Hotade arter

Kontaktperson: Alexandra Lindmark

Inventering av sällsynta skapanior

Under sommaren kommer vi att inventera vedlevande mossor som kallas skapanior. Arterna kommer eftersökas på stränder i Norrbotten då de gynnas av den ved de växer på ibland översvämmas. Vi vet att flera av arterna finns här men få inventeringar har skett då det är en mycket svårinventerad artgrupp. Vår förhoppning är at vi kan hitta nya lokaler och lära oss mer om arterna.

Hotade arter

Kontaktperson: Emilia Vesterberg

Inventering av utter

Foto: Rasmus A Vive

Vi inventerar utter i Torneälven och i våra restaurerade vattendrag för att följa utterbestånden i Norrbotten. Vi Inventerar i augusti och september.

Utter i Norrbottens län, rapport

Kontaktperson: Susanne Backe


Inventering av violett guldvinge

fjäril sitter på gol blomma. Foto: Tommy Bystedt

Violett guldvinge

Inom åtgärdsprogrammet för violett guldvinge kommer vi inventera ett flertal lokaler i Haparanda, Kalix och Luleå kommuner för att följa kända populationers utveckling och förhoppningsvis hitta nya förekomster. Inventeringen utförs delvis med stöd av Biogeografisk uppföljning av fjärilar. I år kommer vi dessutom eftersöka arten på ett par lokaler i fjällen. Inventeringen i kustkommunerna kommer utföras under vecka 24–25 och i fjällen under vecka 26–27.

Hotade arter

Kontaktperson: Alexandra Lindmark

Inventering av vägtrummor

I samarbete med Trafikverket inventeras vägtrummor för att kartlägga trummor som är vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer. Inventeringen sker inom Torne- och Luleälvarnas avrinningsområden under juni till augusti.

Kontaktperson: Adrian Andersson Nyberg

Inventering av ängs- och betesmark

En av länets artrika ängar. Foto: Anna Högdahl

Länets artrika ängar, betesmarker och slåttermyrar ska inventeras inom ängs- och betesmarksinventeringen.

Inventerare kommer att besöka marker i hela länet för att dokumentera vilka arter och kulturspår som finns, samt hur utvecklingen ser ut för markerna. Underlaget används också för att följa upp hur vi lever upp till EUs art- och habitatdirektiv, där ett antal ängstyper ingår.

Jordbruksverket och Naturvårdsverket ligger bakom inventeringen som kommer att pågå under hela barmarkssäsongen. Resultatet från detta och tidigare års inventeringar finns tillgängligt för allmänheten på Jordbruksverkets kartverktyg Tuva.

Databasen TUVA på jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Kontaktperson: Sofia Hagsand

Miljöövervakning i grunda vegetationsklädda havsvikar

fiskar i en vegetationsklädd grund havsvik foto: Petra Pohjola Länsstyrelsen

Värdefull undervattensmiljö i en grund havsvik

Grunda havsvikar är mycket värdefulla för den biologiska mångfalden i havet. Här finns ängar av kärlväxter och kransalger som skapar viktiga livsmiljöer för insekter, snäckor, fiskar och fåglar. På grund av mänsklig verksamhet i kustzonen är de grunda vikarna hotade av bland annat fysisk exploatering och övergödning.

För att övervaka vikarna och deras tillstånd utvecklar nu länsstyrelserna längs Bottniska viken ett gemensamt övervakningsprogram. Länsstyrelsen kommer under augusti månad att snorkelinventera undervattensmiljön i ett antal vikar längs länets kust med syfte att samla in data till övervakningsprogrammets utformning.

Kontaktperson: Linnea Bergdahl

Miljöövervakning sötvatten

provtagning av kiselalger i sötvatten Foto:Länsstyrelsen

Tandborsten används för att ta prov på alger

Vattenkemi och biologi undersöks vid fyra tillfällen varje år i 15 sjöar och 12 vattendrag som ingår i ett långsiktigt övervaknings- program. Lokalerna är spridda över länet. En del av provtagningen utförs av konsulter och en del av Länsstyrelsens personal.

Under augusti till september kommer vi att ta prover på kiselalger och vattenkemi i ett 20-tal vattendrag nära kusten för att ta reda på mer om påverkan från sura sulfatjordar.

Kontaktperson: Sara Elfvendahl

Provtagning för fjällrufse

Hand som håller i två provrör med växten fjällrufse. I bakgrunden fjällsjön Torneträsk och Lapporten. Foto: Linnea Bergdahl.

Insamling av fjällrufse i Torneträsk.

Insamling av vattenprover i ett tiotal fjällsjöar i Arjeplog, Kiruna och Jokkmokk kommuner för att med hjälp av e-DNA ta reda på om fjällrufse finns där och hur långt ner i länet arten har sin utbredningsgräns. Arten är förmodligen en kallvattenspecialist som skulle kunna användas i miljöövervakningen för att följa effekterna av klimatförändringarna. Provtagning sker första veckan i augusti.

Kontaktperson: David Bell

Restaurering av Pärlälven

Vy över Pärlälven Foto: Fredéric Forsmark

Stenmur stänger möjligheterna för vandrande fisk.

Under flottningsepoken rensades många älvar på sten för att underlätta för timmertransporter. Pärlälven, ett biflöde till Lilla Lule älv, var en av många älvar i Norrbottens län där timmer flottades. Stenar schaktades ut till strandkanterna och sidofåror stängdes av med stenmurar.

Under sommaren kommer Länsstyrelsen att inleda arbetet med att återställa delar av Pärlälven och arbetet kommer att pågå fram till isläggningen.

EMRA

Kontaktperson: Linda Johansson

Restaurering av våtmarker

Hjortron på en myr. Foto: Mostphotos

Hjortron på en myr

Under sommaren och hösten kommer Länsstyrelsen att lägga igen diken inom ett par våtmarker i länet. Arbetet kommer att ske i eller i anslutning till naturreservat eller i områden som kommer att bli naturreservat. I år håller vi till i Överkalix, Arvidsjaur, Kiruna och Luleå kommuner.

Restaurering av våtmarker

Länsstyrelsen restaurerar våtmarker

Kontaktperson: Josefin Strand

Utsättning av karelsk barkfluga

Den mycket sällsynta arten karelsk barkfluga kräver grova, döda aspar där de kan utvecklas under barken. En miljö som är starkt hotad och gjort att arten är på gränsen till utrotning. I juni kommer ett försök att genomföras med att flytta larver av arten från Lustgården eller Storhuvudet till platser där det finns gott om död aspved. Det här gör vi för att försöka hjälpa arten att sprida sig för att förhindra lokala utdöenden. Utsättningen kommer ske under vecka 24.

Hotade arter

Kontaktperson: Emilia Vesterberg

Åtgärder för fjällgås

Utsättning av fjällgäss kommer att ske på två ställen även i år. Både i kärnområdet i Arjeplogsfällen samt på det nya området i Gällivarefjällen. I Arjeplog kommer ängar att slås för att underhålla fjällgässens rastlokaler. Inventering och övervakning för att följa upp utsättningarna och häckningsresultaten kommer att ske fram till dess de flyttar från Norrbotten söderut. Åtgärderna pågår från juni till juli.

Kontaktperson: Emilia Vesterberg

Åtgärder för fjällräv

tre grå fjällrävsungar tittar fram ur en lya i marken. Foto: Rasmus Törnqvist

Fjällrävsungar i lya

Under sommarsäsongen kommer projektet Felles Fjellrev Nord II att placera ut reflektorer (”örnskrämmor”) för att avskräcka kungsörnar från fjällrävslyor. Projektet vill hitta och utvärdera en skonsam metod för att förebygga förluster av fjällrävar till kungsörn eftersom båda arterna är fridlysta. Även små förluster till kungsörn kan få förödande konsekvenser för fjällräven, särskilt i norra delen av vårt län, eftersom fjällrävarna är så få.

Felles Fjellrev Nord II

Kontaktperson: David Bell

Åtgärder för småsvalting

småsvalting Foto:Kajsa Johansson

småsvalting

Under juni månad kommer åtgärder för småsvalting att genomföras i form av vassröjning i närheten av där den växer. Under andra halvan av augusti kommer vanlig vattenpest att rensas bort i ett begränsat område för att vi ska få bättre kunskap om hur vi kan röja bort den invasiva arten smal vattenpest. Vi gör först ett första småskaligt försök på en mindre yta som senare kan utvärderas.

Under vintern har frön av småsvalting legat och väntat i lådor på att drivas upp under våren. Om de tillväxer kommer exemplaren av småsvalting som odlat och förhoppningsvis växt till sig att sättas ut i ett lämpligt område i Bottenviken.

Kontaktperson: Emilia Vesterberg

Återställningsarbete ReBorN

En grävmaskin gräver i Stockforsälven för att återställa vattendrag som påverkats av flottning. Foto: Länsstyrelsen

Återställningsarbete i Stockforsälven.

Det omfattande åtgärdsarbetet i EU Life-projektet ReBorN går in på sin sista fältsäsong. Under 2021 kommer delar av Råneälven, Vitbäcken och Åbyälven i Norrbottens län återställas efter tidigare påverkan av flottning. Projektets mål är att minst 200 kilometer vattendrag ska restaureras och ungefär 2 300 lekbottnar ska byggas.

ReBorN

Kontaktperson: Sofia Perä

Kontakt