Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi behöver ökad kunskap om Agenda 2030 i Norrbotten

Sverige har förbundit sig att vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. En viktig uppgift är genomförandet på regional och lokal nivå. En ny studie om hur det går i Norrbotten visar att det behövs både ökad kunskap och mer enhetlighet kring Agenda 2030.

Världen är inne i en intensiv klimatomställning med högt uppställda mål om att minska de globala utsläppen av koldioxid. Den av FN:s generalförsamling beslutade Agenda 2030 för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling, är sedan 2015 det globala kontraktet mellan världens länder för att åstadkomma förändring. Sverige har förbundit sig att vara ledande i genomförandet.

En viktig uppgift är att följa och främja genomförandet med Agenda 2030 på regional och lokal nivå i Norrbotten. En tvärvetenskaplig forskargrupp vid Luleå tekniska universitet har nu genomfört en studie om hur det går i Norrbotten.

Studien pekar på en rad områden där arbetet kan förbättras. Avsaknaden av en tydlig process och färdplan på statlig nivå, med prioriteringar och delmål fram till år 2030, medför att det regionala arbetet i sin tur drivs med varierande styrka och framgång. Ska Norrbotten lyckas nå målen krävs en ökad enhetlighet och kunskapsnivå kring Agenda 2030.

Forskargruppen menar att staten bör få ett större ansvar i genomförandet regionalt och att kommunikationsprocesserna i det arbete som redan görs behöver förbättras.

— Agenda 2030 är en både praktisk och välkänd spelplan där vi ska hantera många perspektiv tillsammans. I spåren av pandemin och inför de stora gröna satsningarna i länet är samhällsutmaningarna mer aktuella än någonsin. Vi måste därför intensifiera vårt gemensamma arbete mot målen och göra det i andan av agendans princip att ingen ska lämnas utanför, säger landshövding Lotta Finstorp.

— Agenda 2030 handlar om att ta ansvar för kommande generationer. Det krävs långsiktiga lösningar. Ska vi lyckas med det behöver alla dra åt samma håll. Norrbottens aktörer har lyckligtvis lång erfarenhet av att samarbeta kring framtidsfrågor, säger Nils-Olov Lindfors, regionråd (C).

— Norrbotten är i fokus när det gäller Sveriges och Europas gröna industriella omställning. För att främja genomförandet av hela Agenda 2030 och uppnå ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling behöver vi som region och län kontinuerligt och systematiskt säkerställa att vi har en tydlig handlingsplan med tydliga prioriteringar, mål och delmål. Studien som nu presenteras är en viktig del i detta arbete säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Studien är en del i samverkansprojektet Regional förnyelse och bygger bland annat på intervjuer med representanter för kommuner och organisationer i länet.


Samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Norrbottens län, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet som sedan 2011 kartlägger viktiga samhällsområden och branscher till stöd för länets strategiska utveckling och en hållbar regional tillväxt.

Tillväxt

Kontakt