Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vattenförvaltningen involverar – nu arbetar vi med att hantera samrådssynpunkter

Bron vid Jockfall i Kalix älven, Överkalix kommun.

Nu är vattenförvaltningens samråd om förslag till reviderade förvaltningsplaner, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vattenarbetet 2021–2027 avslutat för denna gång. Många har tyckt till om förslagen och på så sätt bidragit till att göra slutprodukterna bättre!

─ Vi vill rikta ett stort tack till alla som lämnat synpunkter i vårt samråd. Antalet inkomna synpunkter och det stora deltagandet i vinterns samrådsmöten visar att förvaltningen av vårt gemensamma vatten är en viktig framtidsfråga i samhället, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör på Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt.

Vad gör vi nu

Nu när samrådstiden är slut har arbetet med att sortera och sammanställa synpunkterna påbörjats. Efter att synpunkterna bearbetats av olika kompetensgrupper görs bedömningen om förändringar och uppdateringar av materialet. Det kan vara någon fråga som behöver utvecklas mer eller något som behöver förtydligas.

Hur samrådet har gått till och vilka synpunkter som kommit in publicerar vattenmyndigheterna i en samrådsredogörelse under hösten. Vattendelegationen inom respektive distrikt kommer sedan att besluta om reviderad förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer i december 2021.

Regeringen får möjlighet att pröva åtgärdsprogrammet

Enligt vattenförvaltningsförordningen har kommuner och myndigheter möjlighet att begära att regeringen prövar vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram. Flera kommuner och Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) har begärt detta och vattenmyndigheterna har därför lämnat in en begäran om prövning till regeringen.

Det är upp till miljödepartementet att besluta om det ska ske en prövning eller inte. Under tiden arbetar vattenmyndigheterna på enligt planen.

Samrådssvar om de kommande sex årens vattenarbete

Alla samrådssvar som kommit in är allmänna. Det innebär att vem som helst har rätt att se dem. Vissa uppgifter i handlingarna kan vara sekretessbelagda och får då inte lämnas ut. Mer information kring Länsstyrelsens diarium och allmänna handlingar hittar du på sidan Diarium och allmänna handlingar.

Vill du läsa något av svaren kan du begära ut det från Länsstyrelsernas diarium. Läs mer på vattenmyndigheternas webbplats om hur du ska gå till väga. Länk till annan webbplats.

Antal instanser och inlämnade sypunkter

Kommuner, länsstyrelser, vattenråd, verksamhetsutövare, intresseorganisationer, branschorganisationer, universitet, nationella myndigheter och privatpersoner har skickat in synpunkter. För Bottenvikens vattendistrikt rör det sig om 70 instanser och över 200 synpunkter.

Tabellen innehåller information om antal instanser som svarat och antal synpunkter som lämnats in till Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrik.

Instanser och synpunkter

Antal

Svarat via e-post:

49 instanser

Inkommit via e-post:

552 synpunkter

Svarat via webenkät:

7 instanser

Inkommit via webenkät:

13 synpunkter

Svarat via VISS excelmall:

5 instanser

Inkommit via VISS excelmall:

173 synpunkter

Svarat via VISS webbenkät:

9 instanser

Inkommit via VISS webbenkät:

29 synpunkter


Kontakt