Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utlysning ur Stiftelsen Norrbottens läns nödhjälpsfond

Länsstyrelsen i Norrbottens läns logotyp

Nu kan organisationer som drabbats av den pågående pandemin få ekonomisk lindring. 280 000 kronor ska fördelas ut till en eller flera organisationer.

Stiftelsens medel har tillkommit genom frivilliga insamlingar under missväxtåren 1862, 1866-1867, 1891-1892 och 1902. De överskott som uppstod har ställts till landshövdingens eller Länsstyrelsens förfogande.

Enligt stadgarna får fondens medel användas bland annat till;

  • avvärjande eller lindrande av nöd bland länets invånare eller för att förebygga nödtillstånd
  • befrämjande av den andliga odlingen inom länet

Vidare anger stadgarna att när allmänt nödtillstånd uppkommer kan hela kapitalet nyttjas för lindrande av nöd. Landshövdingen bedömer att den pågående Coronapandemin är så allvarlig och att många invånare har hamnat i ett mycket svårt läge och att fondens kapital därför kan nyttjas.

På grund av de negativa effekterna av den pågående pandemin utlyser därför stiftelsen en möjlighet för organisationer att ansöka om medel för aktiviteter eller stöd som kan lindra situationen för behövande invånare i Norrbotten.
Det totala stödet som kommer att fördelas är cirka 280 000 kr och kan fördelas till en eller flera organisationer.

Några prioriterade områden är de som söker för insatser inom:

  • Kvinno/tjejjoursverksamhet
  • Aktörer som arbetar med asylsökande och nyanlända eller;
  • folkhälsa

Men det kan även finnas andra områden som kan vara relevanta.

Ansökan sker genom att på max två sidor beskriva hur ett eventuellt bidrag ska användas, vilken målgrupp ni riktar er till samt vilken kort- eller långsiktig effekt bidraget medför. Beskriv hur ni har identifierat behovet och hur ni avser nå ut med stödet. Ange sökt belopp.

I ansökan ska framgå namn på organisation och kontaktperson, telefonnummer och e-post. Ansökan skickas per e-post till: norrbotten@lansstyrelsen.se

Ange Norrbottens läns nödhjälpsfond i ämnesrad/rubrikrad.

Ansökan ska vara inne senast den 31 maj 2021.

Beslut om bidrag fattas senast 30 juni och utbetalas kort tid därefter.
Stiftelsens beslut kan inte överklagas.

Kontakt